BÍ KÍP BẤM MÁY TÍNH CASIO TOÁN HÌNH ÔN THI THPT QUỐC GIA [Không Gian]

BÍ KÍP BẤM MÁY TÍNH CASIO TOÁN HÌNH ÔN THI THPT QUỐC GIA [Không Gian] hệ thống dễ nhớ, logic. Tổng hợp Bí Kíp Bấm Máy Tính Casio Toán Hình Không Gian Ôn Thi Thpt Quốc Gia gắn Gọn và Đầy Đủ ôn thi THPT QG Trọn Bộ. Tự học Online Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý Thầy Cô Phương Pháp Casio Toán Hình Không Gian Ôn Thi Thpt Quốc Gia.

BÍ KÍP BẤM MÁY TÍNH CASIO TOÁN HÌNH ÔN THI THPT QUỐC GIA [Không Gian]

 

 

Tải Xuống

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 1
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO
I. Phương pháp giải toán
Việc BGD ra đề thi trắc nghiệm đối với môn Toán đa phần đối với học sinh là
rất mới nhất là tốc độ để giải quyết các bài toán về hình học không gian. Để
giúp các em có cách nhanh nhất giải các bài toán trắc nghiệm thầy biên soạn
chuyên đề sử dụng casio trong hình học không gian, mặc dù ở phần này casio
chỉ hỗ trợ chúng ta một phần rất nhỏ nhưng nó cũng giảm bớt được thời gian
chọn đáp án, các em chú ý rằng phương pháp này không phải là toàn năng và
nhanh nhất để giải toán, có những bài sử dụng phương pháp truyền thống giải
nhanh hơn rất nhiều. Vì thế các em coi phương pháp này là để tham khảo và
học hỏi thêm.
Phương pháp tọa độ hóa trong không gian ta cần phải thực hiện được các yêu
cầu sau
Bước 1: Chọn hệ trục tọa độ Oxyz thích hợp ( chú ý đến vị trí của gốc O),
chọn hệ trục sao cho có 3 đường thẳng đôi một vuông góc với nhau
Bước 2. Xác định tọa độ các điểm có liên quan ví dụ đề bài yêu cầu tính thể
tích của khối chop SABC thì chúng ta chỉ cần tìm tọa độ các điểm S;A;B;C và
khi xác định tọa độ các điểm ta có thể dựa vào những yếu tố sau:
– Ý nghĩa hình học của tọa độ điểm khi các điẻm nằm trên cá trục tọa độ,
mặt phẳng tọa độ ví dụ điểm A nằm trên truc Ox khi đó A( a;0;0) hay điểm A
nằm trên mặt phẳng oxy khi đó A( a;b;0) , chú ý việc xác định tọa độ điểm là
quan trọng nhất nên rất cẩn trọng, và việc xác định tọa độ điểm để tìm ra
A(x;y;z) thì từ điểm đó ta phải kẻ vuông góc vào các hệ trục tọa độ đã chọn.
– Dựa vào các quan hệ hình học bằng nhau, vuông góc, song song, cùng
phương, thẳng hàng, điểm chia đoạn thẳng để tìm tọa độ.
– Xem điểm cần tìm là giao điểm của đường thẳng, mặt phẳng.
– Dựa vào các quan hệ về góc của đường thẳng, mặt phẳng.
– Bước 3. Sử dụng kiến thức về tọa độ để giải quyết bài toán ( các em có
thể xem trong tài liệu tuyển tập casio của thầy em nào đăng kí mua thì đăng kí

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 2
tại đây
hoặc tham gia group Thủ thuật caiso khối A tại đây
để tìm hiểu thêm
– Độ dài đoạn thẳng
– Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, đường thẳng
– Khoảng cách giữa hai đường thẳng
– Góc giữa hai đường thẳng, hai mặt phẳng, đường thẳng và mặt phẳng
– Thể tích khối đa diện
– Diện tích các hình
– Quan hệ song song, vuông gióc
II. Boå sung kieán thöùc :
1. Cho khoái choùp S.ABC. Treân ba ñöôøng thaúng SA, SB, SC laáy ba ñieåm
A’, B’, C’ khaùc vôùi S. Ta luoân coù:
SC
SC
SB
SB
SA
SA
V V
S ABC
S A B C
‘ ‘ ‘
.
‘ ‘ ‘
.
 . .
2. Xác định tọa độ một điểm trong không gian
Tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng Oxy và H(a;b) ta tính được
AH=c, thì kho đó A có tọa độ A(a;b;c) với giả sử rằng các thành phần tọa độ A
đều nằm trong phần dương

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 3
3. Phương trình tổng quát của mp  có dạng: Ax + By + Cz + D = 0
Với A B C 2 2 2    0 ; trong đó n A B C    ; ; là VTPT của mp 
Chú ý
Giả sử mp  có cặp VTCP là a a a a    1 2 3 ; ;  b b b b    1 2 3 ; ;  Nên có VTPT là:
n 
 2 3 3 1 1 2
2 3 3 1 1 2
, ; ;
a a a a a a
a b
b b b b b b
 
      
 


Phương trình các mặt phẳng toạ độ:
(Oxy) : z = 0 ; (Ozy) : x = 0 (Oxz) : y = 0
Phương trình mặt phẳng có VTPT n A B C    ; ;  và điểm đi qua M x y z 0 0 0 0  ; ; 
A x x B y y C z z        0 0 0      0
Để viết phương trình mặt phẳng ta cần tìm 1 VTPT hoặc 2 VTCP và đi qua
một điểm
5. Khoảng cách
a. Khoảng cách giữa hai điểm AB.
AB x x y y z z        B A B A B A 2 2 2    
b. Khoảng cách từ điểm M0(x0 ; y0 ; z0) đến mp : Ax + By + Cz + D = 0
d M  0,  Ax By Cz D 0 0 0 2 2 2
A B C

  

 
c. Khoảng cách từ điểm M1 đến đường thẳng d
Lấy M0 d
Tìm VTCP của đường thẳng d là u
d M d  1,  M M u 0 1,
u
 
 




d. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau  và /
Gọi u và u/

lần lượt là VTCP của  và /
 đi qua điểm M0 , M0/ / 

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 4
 
/ /
0 0
/
/
, .
,
,
u u M M
d
u u
 
 
  
 
 
 



4. Chọn hệ trục tọa độ
Phần quan trọng của phương pháp này là cách chọn hệ trục tọa độ, không có
phương pháp tổng quát để lựa chọn hệ trục chúng ta chỉ cần tìm 3 cạnh đôi
một vuông góc với nhau, có những bài toán có thể lựa chọn được nhiều hệ
trục tọa độ thì chúng ta chọn hệ trục tọa độ sao cho việc tìm tọa độ các điểm
là dễ dàng nhất và nhiều số 0 là tốt nhất, có những bài toán việc tạo được hệ
trục tọa độ phức tạp hơn dẫn đến việc đi tính tọa độ của chúng gặp khó khăn
chúng ta phải đi theo hướng giải quyết theo phương pháp truyền thống. Tóm
lại chúng ta cần chú ý
 Hệ trục tọa độ nằm trên 3 đường thẳng đôi một vuông góc.
 Gốc tọa độ thường là chân đường cao của hình chóp, lăng trụ có đáy là
hình vuông, hình chữ nhật, tam giác vuông hoặc có thể là trung điểm của
cạch nào đó, hoặc theo giả thiết của bài toán…
 Một số cách chọn hệ trục tọa độ
Tứ diện
Hình chóp đáy là tứ giác lồi

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 5
Hình lăng trụ xiên, lăng trụ đứng tương tự như hình chóp, riêng hình hộp thì
có nhiều cách lựa chọn hệ trục tọa độ
II. Bài tập minh họa
Các bài tập được qui ước với a=1 nếu không nói gì thêm
Câu 1. Đề minh họa BGD 2017
Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB,AC,AD đôi một vuông góc với nhau
AB=6a, AC=7a, AD=4a. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm các cạnh BC,
CD, DB. Tính thể tích V của tứ diện AMNP là
A. 7 3
2
a
B. 14a3
C. 28 3
3
a
D. 7a3

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 6
Do AB;AC; AD đôi một vuông góc với nhau chọn hệ trục tọa độ Oxyz theo
hình vẽ khi đó ta cần tính thể tích tứ diện AMNP ta cần tìm tọa độ A;M;N;P,
do M; N;P là trung điểm lần lượt của BC; CD; BD ta có tọa độ các đỉnh như
sau A(0;0;0); ( ;3;0); ( ;0;2);P(0;3;2) 7 7
2 2
M N
Sử dụng công thức tính thể tích chóp tam giác
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 6
x x x
V y y y
z z z
 hoặc
1 1 1
2 2 2
3 3 3
1 6
x y z
V x y z
x y z
 với ( ; ; ), 1,2,3 x y z i i i i  là tọa độ của AM AN AP ; ;
  
nhưng ta sẽ
không phải tính trực tiếp mà nhập ngay vào máy tính ví dụ tính  AM khi đó
nhập lần lượt là 7 0;3 0;0 0
2
   ở ví dụ này các điểm là tương đối dễ tính
nhẩm có thể các em tính nhẩm ngay, nhưng đối với các ví dụ khác để tránh
nhầm lần thì ta nên nhập như vậy.
Trước tiên ta vào chế độ matrận w6
Chọn 1;2;3 vì chế độ lưu được 3 ma trận, có các ma trận mxn tức là m dòng,
n cột ở đây ta quan tâm đến 3 dòng, 3 cột tức là chọn 1 là 3×3 như ở hình
trên, ở mỗi ô ta nhập phép thực hiện “ ngọn- gốc” của vectơ , có thể theo

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 7
hàng ngang và hàng dọc đều được, sau đó thoát ra khỏi màn hình bằng lệnh
C
Tiếp đó ta nhập lệnh q47
Tiếp tục nhập lệnh q43 ( vì ta đã nhớ vào ma trận A, có thể là 4,5
nếu chúng ta nhớ vào ma trận B, C như ở bước ban đầu ) lệnh = được kết
quả ( lấy giá trị dương) là
Vậy thể tích là 42 7
6
 đáp án D.
Câu 2. Đề minh họa BGD 2017
Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a . Tam
giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể
tích khối chóp S.ABCD bằng 4 3
3
a . Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng
(SCD)
A. 2
3
a B. 4
3
a C. 8
3
a D. 3
4
a

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 8
Do (SAD) vuông góc với đáy, tam giác SAD cân tại S nên gọi O là trung
điểm của AD, SO vuông góc với đáy khi đó chọn hệ trục tọa độ oxyz như
hình vẽ khi đó ta có 4 1 .2 2
3 3
V SO SO     ,yêu cầu tính khoảng cách từ B
đến (SCD) ta có tạo độ các đỉnh như sau
O(0;0;0); S(0;0;2); ( 2; ;0); (0; ;0);B( 2; ;0) 1 1 1
2 2 2
C D 
Ta viết phương trình mặt phẳng (SCD) qua 3 điểm S;C;D có dạng
ax+by+cz+d=0
Trong đó (a; ; ) ; b c u u        1 2 là hai vtcp của mặt phẳng ta sử dụng lệnh w8
Chọn vec tơ A hoặc B,C tùy ý ở đây chọn A và trong không gian 3 chiều
chọn 1
Ta nhập vec tơ chỉ phương của mặt phẳng vào ở đây ta lấy SC S   ; D khi đó ta
nhập “ ngọn- gốc” của vectơ ta được
Tương tự như vậy ta nhập vào vectơ B bằng lệnh q5121

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 9
Ta được
Tiếp theo ta đi tính tích có hướng của hai vectơ A và B bằng lệnh q5
Vậy mp có dạng 2,83y+z+d=0 -> d=2,83y-z nhập màn hình rồi sử dụng lệnh
r cho đi qua 1 điểm, ở đây cho qua điểm S(0;0;2) khi đó y=0, z=2 ta
được d=-2
Khi đó phương trình mặt phẳng (SCD) là 2,83y+z-2=0
Ta tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) từ công thức tính khoảng
cách từ một điểm đến mặt phẳng.
Đáp án B
Câu 3. Đề minh họa BGD 2017
Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh
bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA a  2 . Tính thể tích của khối
chóp S.ABCD
A.
2 3
a 6
B.
2 3
a 4
C. 2a3
D.
2 3
a 3

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 10
Ở bài này các em để ý rằng nếu sử dụng phương pháp tọa độ hóa là sai lầm
vì nó còn lâu hơn việc sử dụng phương pháp truyền thống sở dĩ thầy đưa ra
để cho các em thấy được rằng đừng có thần thánh một phương pháp nào hết
phải kết hợp nhuần nhuyễn và sử dụng linh hoạt các phương pháp sao cho
phù hợp
Ta có S=1 nên 1 2
3
V  đáp án D.
Câu 4. Đề minh họa BGD 2017
Tính thể tích V của khối lập phương ABCDA’B’C’D’ biết AC a ‘ 3 
A. V a  3
B.
3 6 3
4
a
V  C. V a  3 3 3 D. 1 3
3
V a 
Tương tự câu 3, câu này cũng vậy ta gọi hình vuông cạnh là x khi đó ta có

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 11
2 2 2
2 2 2
‘ 2
‘ ‘ ‘ ‘
3a 2x
1 1
A C x
AC AA A C
x
x V

  
  
 
 
Đáp án A
Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông
góc với đáy, SC tạo với đáy một góc 450. Khoảng cách từ điểm B đến mặt
phẳng (SCD)
A. 2
3
a
B. 2
3
a C.
a 3
D. 3
3
a
Do SA vuông góc đáy , SC tạo đáy 1 góc 450 nên góc SCA =600, do
AC SA AC AC      2 tan 45 2 0
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, yêu cầu tính khoảng cách từ B đến (SCD)
ta chỉ cần tọa độ của các đỉnh S,B,C,D ta có
A(0;0;0), B(1;0;0), C(1;1;0), D(0;1;0), S(0;0; 2)
Sử dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng (SCD),
Mặt phẳng (SCD) có hai vtcp là SC S   ; D, đi qua điểm S khi đó ta nhớ chúng
vào các vectơ A,B,C với véc tơ C là tọa độ điểm S

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 12
Hệ số -d trong phương trình mặt phẳng (SCD) là –d=ax+by+cz
Chú ý dấu . trong phép tính tích vô hướng là từ lệnh q57
Khi đó ta có phương trình mặt phẳng ( đã làm tròn số ) là
1,41y+z-1,41=0 khi đó khoảng cách từ B(1;0;0) đến (SCD) là
So sánh với đáp án của bài toán ta được đáp án A.
Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA
vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) là
450.Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC là
A. 1
10
B. 1
5
C. 5
10 D. 510

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 13
Tương tự do SA vuông góc với đáy nên góc giữa SC và mặt phẳng đáy là
góc SAC =450 nên SA  2 . Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, yêu cầu tính
khoảng các giữa SB và AC ta có tọa độ các điểm như sau
A(0;0;0), B(1;0;0), C(1;1;0), D(0;1;0), S(0;0; 2)
Sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
1 2 1 2
1 2
|[ , ]. |
|[ , ] |
u u M M
d
u u

 

với
u u 1 2 ,
  là vtcp của hai đường thẳng
M M 1 2 ; là hai điểm đi qua hai đường thẳng
Hay ta sẽ sử dụng công thức
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|[ , ] | 1 2
x x x
y y y
z z z
d
u u
  
Trước tiên tính
1 2 3
1 2 3
1 2 3
x x x
y y y
z z z
như trên hướng dẫn với các vec tơ SB AC AB    ; ; (
vtcp và véc tơ đi qua hai điểm A và B của mỗi đường thẳng) và nhớ vào phím
A
Tương tự tính |[ , ] | SB AC
 
So sánh với đáp án của bài toán đáp án D.
Câu 7.
Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu
vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh AB, góc giữa

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 14
đường thẳng A’C và mặt phẳng đáy là 600. Tính theo a khoảng cách từ điểm
B đến mặt phẳng (ACC’A’).
A. a
13
B. 13
13
a
C. 3a
13
D. a
3 13
Ta có A’H vuông góc với đáy nên góc giữa đường thẳng A’C và mặt phẳng
đáy là góc A’CH=600
Ta có 3 3 ‘
2 2
CH A H    Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ
Khi đó tọa độ các đỉnh là H(0;0;0) , ( ;0;0); (0; ;0).A'(0;0; );A( ;0;0) 1 3 3 1
2 2 2 2
B C 
Có vtcp của (ACC’A’) là AA AC vtpt AA AC ‘; [ ‘, ] 
   
Ta d trong phương trình mặt phẳng ax+by+cz=-d cho mặt phẳng qua điểm
A’ khi đó ta nhập điểm A’ như vec tơ C và tích vô hướng với véc tơ vừa tính
ra được –d

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 15
Vậy phương trình mặt phẳng kết quả được làm tròn là
-1,3x+0,75y+0,43z-0,65=0
Ta tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng này
So sánh với đáp án được đáp án C.
Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD cáo đáy ABCD là tam giác vuông tại B,
AC=2a, ACB  300 . Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt đáy là trung
điểm cạnh AC và SH a  2 . Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là
A. 66
11
a
B. 2 66
11
a
C. 3 66
11
a
D. 4 66
11
a
Trong tam giác vuông ABC ta có AC=2a,
 0
ACB  30 AB AC ACB BC c AC      sin 2.sin30 1, os30 . 3  0 0
Do SH ABCD  ( ) và tam giác ABC vuông tại B nên từ B ta kẻ song song với
SH và chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, yêu cầu tính khoảng cách từ điểm C
đến (SAB) khi đó ta có tọa độ các điểm là

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 16
B(0;0;0), A(1;0;0), (0; 3;0);S(1; ; 2) 3
2
C
Viết phương trình mặt phẳng (SAB) tương tự các câu trước ta được véc tơ
pháp tuyến và hệ số -d của mặt phẳng là
Khi đó phương trình mặt phẳng (SAB) là -1,414y+0,866z=0 và khoảng cách
từ C đến mặt phẳng (SAB) là
Đối chiếu với đáp án ta được đáp án B
Sử dụng đề bài chung cho cả hai câu
Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC vuông tại B, AB=a, AA’=2a,
A’C=3a. Gọi M là trung điểm của A’C’, I là giao điểm của AM và A’C
Câu 9. Thể tích khối tứ diện IABC là
A.
4a3
9
B.
4a3
3
C.
3
a 9
D.
3
a 3
Do hình lăng trụ đứng và tam giác ABC vuông tại B nên ta chọn hệ trục tọa
độ nhưng hình vẽ, sở dĩ không để hệ trục tọa độ ở đáy là vì ta cần tính thể
tích của hình chóp IABC nên việc ta chọn hệ trục sao cho việc tìm các tọa độ
dễ dàng và được nhiều tọa độ 0 nhất.

Th.s Hà Ngọc Toàn- Chuyên đề hình học không gian sử dụng casio
Group: Thủ thuật casio khối A | HÌNH HỌC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CASIO 17
2 2 2
2 2
1,AA ‘ 2, ‘ 3
‘ -AA’ 5 5
2
AB A C
AC A C AC
BC AC AB
  
    
  
Khi đó ta có tọa độ các điểm B(0;0;0); C(2;0;0), A(0;1;0), A’(0; 1;-2)
Tìm tọa độ điểm I, ở đây thay vì tìm trực tiếp ta dễ thấy I là trọng tâm của
tam giác AA’C’ vì thế ta có ‘ ‘ 2 ‘ 1
3 2 3
A C
A I A C  

 
ta có A C ‘ (2; 1;2) 

Khi đó
2 2
0
3 3
1 2
1
3 3
2 4
2
3 3
I I I
x y z

   
 
   

 
    

tức là ( ; ; ) 2 2 4
3 3 3
I 
Tính thể tích theo công thức ở trên, trước tiên tính ma trận cấp 3×3 của 3 véc
tơ BC BI BA ; ;
   sở dĩ chọn điểm B làm gốc vì điểm B( 0;0;0) khi đó tọa độ của
véc tơ trùng với tọa độ điểm, sử dụng công thức tính thể tích ở trên ta tính
được thể tích của IABC là
So với đáp án là đáp án A.

Câu 10. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (IBC) là
A. a
5
B. 2a
5
C. 3a
5
D. a
2 5
Ta sẽ viết phương trình mặt phẳng (IBC) trước hết tính vec tơ phát tuyến của
mặt phẳng có hai vec tơ chỉ phương là   BI BC ; qua điểm B(0;0;0) nên hệ số
d=0
Phương trình mặt phẳng (IBC) là 2,66 y+1,33z=0 khi đó khoảng cách từ
điểm A đến (IBC) là
So sánh với đáp án được đáp án đúng là B.
Giải bằng phương pháp tọa độ việc khó khăn nhất là tính được tọa độ những
điểm liên hệ đối với yêu cầu bài toán. Đôi khi việc kết hợp sự trợ giúp của
hình học cổ đỉnh ta sẽ dẫn đến được kết quả nhanh hơn và đỡ phức tạp hơn.
Một khi tọa độ tính được thì việc còn lại chỉ là sử dụng công thức là không
cần kĩ năng suy nghĩa khéo léo và chọn lọc như khi giải hình không gian. Tuy
nhiên cái gì cũng có nhược điểm của nó thầy nhắc lại nó không phải là toàn
năng nên đừng quá coi trọng phương pháp này mà bỏ rơi phương pháp kia,
qua các câu hỏi thầy cũng đã nhấn mạnh ưu điểm và nhược điểm của nó.Thầy
hi vọng với chuyên đề này các em sẽ có cái nhìn bao quát hơn thêm vốn hiểu
biết của mình về hình học không gian, do thời gian có hạn nên việc tính toán,
hay trình bày còn nhiều thiếu sót mong được sự góp ý của các em và thầy cô.
Chúc các em học tập tốt đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới
Hà Nam 08/12/2017

Từ khóa Tìm Kiếm Tổng Hợp Kiến Thức Toán Thi THPT Quốc Gia, Các Dạng Toán Thi THPT Quốc Gia 2023, Tổng Hợp Công Thức Toán Thi THPT Quốc Gia 2020, Công Thức Toán Thi THPT Quốc Gia 2023, Chuyên Đề Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Toán, Tổng Hợp Công Thức Toán Thi THPT Quốc Gia 2023, Đề Cương Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Toán 2023, Ôn Tập Toán THPT Quốc Gia, Chuyên Đề Hình Học Không Gian Thi THPT Quốc Gia, Đề Cương Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Toán 2023, On Thi THPT Quốc Gia 2023, Các Dạng Toán Thi THPT Quốc Gia 2023, Cách Ôn Thi THPT Quốc Gia 2023, Tổng Hợp Kiến Thức Toán Thi THPT Quốc Gia, Đề Ôn Thi Đại Học Môn Toán, Nội Dung Ôn Thi THPT Quốc Gia 2023, Chuyên Đề Hình Học Không Gian Thi THPT Quốc Gia, Chuyên De Hình Học Không Gian 11, Chuyên Đề Hình Học Không Gian 12, Chuyên Đề Giải Toán Hình Học Không Gian PDF, Tài Liệu Hình Học Không Gian 11, Bài Tập Hình Học Không Gian, Chuyên Đề Hình Học Không Gian 11 PDF, Chuyên Đề Hình Học 12,

5/5 - (1 bình chọn)