Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 + Có Đáp Án Chi Tiết

Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 học kỳ 1 và học kỳ 2 có đáp án chi tiết. Tham khảo đề cương ôn tập Toán câu hỏi tự luận và trắc nghiệm có đáp án mới nhất. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 + Có Đáp Án Chi Tiết

Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 + Có Đáp Án Chi Tiết

 

 

Tải Xuống 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính :

 1. a) 215 x 2 + 134 = ? 645 … 564 …            600 …
 2. b) 301 x 3 – 247 = ? 656 … 665 …              675 …
 3. c) 107 x 7 – 298 = ? 451 … 425 …            452 …
 4. d) 118 x 5 – 92 = ? 498 … 489 …            480 …

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tìm x :

 1. a) x : 5 = 105. Giá trị của x là : 525 B. 21                           C. 535
 2. b) x : 4 = 116. Giá trị của x là : 29 B. 324            C. 342            D. 464
 3. d) x : 2 = 97 + 25. Giá trị của x là : 244 B. 61                           C. 80

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:        Hình tứ giác ABCD có :

– Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD …                            B                         C

– Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA …

– Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA …

– Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA …             A                                              D

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

A, Số liền sau của 9999 là:………….. F, Số liền sau của 65 975 là:…………..
B, Số liền sau của 8999 là:………….. G, Số liền sau của 20 099 là:…………..
C, Số liền sau của 90 099 là:………….. H, Số liền sau của 16 001 là:…………..
D, Số liền trước của 60 000 là:………….. I, Số liền trước của 76 090 là:…………..
E, Số liền trước của 78 090 là:………….. K, Số liền trước của 54 985 là:………….

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1 : Đặt tính rồi tính

4629 + 3572                          7482 – 946                 1877 x 3                            2414 : 6

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức:

4253 + 104 x 3                                  5123 x ( 42 – 40 )

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bài 3. Tìm X

                   a/ X x 8 = 5696                                    b/X : 3 = 1148 – 597

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4.   Điền dấu > < = vào ô chấm

6m 5cm …..… 65cm 5dm 6cm…………..56cm
3m 50cm………….305cm 6m 5cm……………65cm
5m 3dm………..530cm 3dm 4cm………44cm
2m 3cm…………230cm 5m 5cm………….55cm

Bài 5. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa ?

Bài giải

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Bài 6. Tấm vải thứ nhất dài 210m. Tấm vải thứ hai dài bằng  tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai. Hỏi :

 1. a) Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ? b) Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

a)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 7. Tính nhanh:              4 x 513 x 25 – 5 x 512 x 20

………………..…………………………………………………………………………… ………………..…………………………………………………………………………… ………………..……………………………………………………………………………

 

 ĐỀ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

 1. a) Hình ABCD có số góc vuông là : B C

3 …             4 …                    2…

 1. b) Hình ABCD có số góc không vuông là :

3 …            5 …                     6 …                                   A                                   D

Bài 2.  Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng :

Câu 1. Chữ số 6 trong số 1461 có giá trị là:

 1. 6                    B.  60                       C.  600       D.6000         

Câu 2.  Giá trị của biểu thức: 927 : 3 + 405 là:

 1. 309             B.  39                    C.  714             D.444                      

Câu 3.  Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2km 5dam = …dam

 1. 25 B. 250                                        C. 205

Câu 4.  Hình ABCD  có số góc vuông là:

 1. 2                               A                                                                                
 2. 3                                                            B                                                
 3. 4                             C                              D                                                                                                                                                                                                                                       

Bài 3.  Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm :

a) 7m 7dm …… 77dm

 2km 3hm  …… 23hm

7m 5cm     …… 75cm

b) 8dam 7m …… 78m

6hm 6dam   …… 66dam

8dm 4cm     …… 48cm

Bài 4. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

  B                                                                    C                                                                  C

 

1                                                      2                                                            3

A                       C                            B                            D                     E                         D

Hình 1 Có góc …………: đỉnh ……….. cạnh : ………………

Hình 2 Có góc………… : đỉnh ……….. cạnh : ………………

Hình 3 Có góc………… : đỉnh ……….. cạnh : ………………

PHẦN II. TỰ LUẬN

 1. Đặt tính rồi tính: 4 754 + 29 680 18405 – 8790 9036 x 2         9078 : 3  .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Tính giá trị biểu thức:

4 x ( 3785 – 1946 )                                                    5746 + 1572 : 6

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 1. Điền dấu > < = vào chỗ chấm.
65 255 ……… 65 255 12 092 ……… 13 000
90 258 ……… 90 285 75 242 ……… 75 243
20 549 ………… 30 041 – 430 60 679 ………… 65 908 – 2542
 1. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

………………………………………………………………………………………

 1. Đoạn đường thứ nhất dài 405km
 2. a) Đoạn đường thứ hai dài bằng đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ nhất hai dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
 3. b) Đoạn đường thứ ba dài gấp 3 lần đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

a)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 1. Một khu vườn hình vuông có cạnh dài 40m. Hỏi chu vi của khu vườn đó là bao nhiêu đề-ca-mét ? Bài giải

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………

 1. Tìm X: X + ( 1 + 3 + 5 + 7 +…+ 19 ) = 992

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

 

ĐỀ 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng

Bài 1 : Chọn phép tính đúng

 1. 4083 : 4 = 102 ( dư 5 ) B. 4083 : 4 = 120 ( dư 3 )
 2. 4083 : 4 = 1020 ( dư 3 ) D. 4083 : 4 = 12 ( dư 3 )

Bài 2 : Số tháng có 31 ngày trong một năm là : A. 7       B. 6         C. 8       D. 5

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của thửa ruộng là :

 1. 580 m         320 m                    C. 360 m                      D. 1160 m

 Bài 4 : 306 + 93 : 3 =……

 1. 133 B. 337 C. 399            D. 733

Bài 5. Tìm X :          a) 43 : x = 7 ( dư 1 ). Giá trị của X là :

 1. 6 B. 5 C. 7
 2. b) 37 : x = 6 ( dư 1 ). Giá trị của X là :
 3. 6 B. 7 C. 5

Bài 6. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng

PHẦN II. TỰ LUẬN

 1. Đặt tính rồi tính:

 65 754 + 23 480                  19 880 – 8795                      6 936 x 3                    2784 : 8 ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………….. 2. Tính giá trị của biểu thức:

15 879 + 7987 x 7                                                    (97 786 – 87 982) x 3 …………………………………………………………………………………………… ………………..…………………………………………………………………………… 3.Tìm X:                                     X : 8 = 7890                          4254 : x = 6 …………………………………………………………………………………………… ………………..……………………………………………………………………………

 1. A                                                         B

 

 

                          D                            MM                       C

                                                        M

 1. a) Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình ABCD rồi điền vào chỗ chấm :

Đoạn thằng AB dài : ….cm                         Đoạn thằng BC dài : ….cm

Đoạn thằng CD dài : ….cm                         Đoạn thằng AD dài : ….cm

Đoạn thằng AM dài : ….cm                        Đoạn thằng BM dài : ….cm

 1. b) Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm :

AB …. CD                                                  BC …. AD

BM …. AM                                                CM …. DM

 1. Bao thứ nhất có 4052kg gạo, bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất 509kg gạo.Hỏi cả hai bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

6 . Một cửa hàng có 6906l dầu, đã bán được 1/3 số dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

 1. Tính nhanh: 394 + 487 – 71 + 281 – 277 –1 84

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN  LỚP 3

ĐỀ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính :

 1. a) 215 x 2 + 134 = ? 645 S             564 Đ             600 S
 2. b) 301 x 3 – 247 = ? 656 Đ             665 S               675 S
 3. c) 107 x 7 – 298 = ? 451 Đ            425 S               452 S
 4. d) 118 x 5 – 92 = ? 498 Đ            489 S            480 S

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tìm x :

 1. a) x : 5 = 105. Giá trị của x là : 525 B. 21                           C. 535
 2. b) x : 4 = 116. Giá trị của x là : 29 B. 324            C. 342            D. 464
 3. d) x : 2 = 97 + 25. Giá trị của x là : 244 B. 61                           C. 80

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:        Hình tứ giác ABCD có :

– Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD …Đ                         B                         C

– Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA …Đ

– Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA …S

– Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA …Đ          A                                              D

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

A, Số liền sau của 9999 là: 10 000 F, Số liền sau của 65 975 là: 65976
B, Số liền sau của 8999 là: 9000 G, Số liền sau của 20 099 là: 20 100
C, Số liền sau của 90 099 là: 90 100 H, Số liền sau của 16 001 là 61 002
D, Số liền trước của 60 000 là: 59 999 I, Số liền trước của 76 090 là: 76089
E, Số liền trước của 78 090 là: 78 089 K, Số liền trước của 54 985 là: 54 984

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1 : Đặt tính rồi tính

4629 + 3572                          7482 – 946                 1877 x 3                            2414 : 6

   =8210                                 =6536                         =5631                         = 402 (Dư 2)

 

 

Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức:

4253 + 104 x 3                                  5123 x ( 42 – 40 )

             = 4253 + 312                                  = 5123 x 2

  = 4565                                             = 10246

Bài 3. Tìm X

                   a/ X x 8 = 5696                                    b/X : 3 = 1148 – 597

                        X       = 5696 : 8                                 X : 3 = 551

                        X       = 712                                           X    = 551 x 3

                                                                                           X    = 1653                                                                                            

Bài 4.   Điền dấu > < = vào ô chấm

6m 5cm > 65cm 5dm 6cm = 56cm
3m 50cm > 305cm 6m 5cm > 65cm
5m 3dm = 530cm 3dm 4cm < 44cm
2m 3cm < 230cm 5m 5cm > 55cm

Bài 5. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa ?

Bài giải

                                    5 ngày họ đã đặt được số mét đường ống nước là :

                                                102 x 5 = 510 ( m )

                                    Họ còn phải đặt số mét ống nước nữa là :

                                                947 – 510 = 437 ( m )

                                                            Đáp số : 437 m ống nước

Bài 6. Tấm vải thứ nhất dài 210m. Tấm vải thứ hai dài bằng  tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai. Hỏi :

 1. a) Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ? b) Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

 1. Tấm vải thứ hai dài là :

210 : 3 = 70 ( m )

 1. Tấm vải thứ ba dài là :

70 x 2 = 140 ( m )

            Đáp số : a) 70m ; b) 140m

 

Bài 7. Tính nhanh:              4 x 513 x 25 – 5 x 512 x 20

                                                = 4 x 25 x 513 – 5 x 20 x 512

                                                = 100 x 513 – 100 x 512

                                                = 100 x (513-512)                = 100

                                               

 

ĐỀ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

 1. a) Hình ABCD có số góc vuông là : B C

3 S               4 S                      2 Đ

 1. b) Hình ABCD có số góc không vuông là :

3 S              5 S                       6 Đ                                    A                                   D

Bài 2.  Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng :

Câu 1. Chữ số 6 trong số 1461 có giá trị là:

 1. 6                    B.  60                       C.  600       D.6000         

Câu 2.  Giá trị của biểu thức: 927 : 3 + 405 là:

 1. 309             B.  39                    C.  714             D.444                      

Câu 3.  Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2km 5dam = …dam

 1. 25 B. 250                                        C. 205

Câu 4.  Hình ABCD  có số góc vuông là:

 1. 2                               A                                                                                
 2. 3                                                            B                                                
 3. 4                             C                              D                                                                                                                                                                                                                                       

Bài 3.  Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm :

a) 7m 7dm  = 77dm

 2km 3hm  = 23hm

7m 5cm   > 75cm

b) 8dam 7m > 78m

6hm 6dam   = 66dam

8dm 4cm  > 48cm

Bài 4. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

  B                                                                    C                                                                  C

 

1                                                      2                                                            3

A                       C                            B                            D                     E                         D

Hình 1 Có góc vuông;  đỉnh A; cạnh : AB và AC

Hình 2 Có góc không vuông: đỉnh B ; cạnh : BC và BD

Hình 3 Có góc vuông: đỉnh  D ; cạnh : DC và DE

PHẦN II. TỰ LUẬN

 1. Đặt tính rồi tính:

4 754 + 29 680          18405 – 8790            9036 x 2         9078 : 3  

            = 34434                     =9615                         =18072          =3026

 

 1. Tính giá trị biểu thức:

4 x ( 3785 – 1946 )                                                    5746 + 1572 : 6

= 4 x 1839                                                  =  5746 + 262

= 7356                                                        = 6008

 1. Điền dấu > < = vào chỗ chấm.
65 255 = 65 255 12 092 < 13 000
90 258 < 90 285 75 242 <  75 243
20 549 < 30 041 – 430 60 679 < 65 908 – 2542
 1. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

             99 000 ; 98 888 ; 90 653; 90 001; 89 999

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

            65 999; 65 899 ; 65 199; 65 099; 65 098;

 1. Đoạn đường thứ nhất dài 405km
 2. a) Đoạn đường thứ hai dài bằng đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
 3. b) Đoạn đường thứ ba dài gấp 3 lần đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

 1. Độ dài đoạn đường thứ hai là :

                        405 : 5 = 81 ( km )

 1. Độ dài đoạn đường thứ ba là :

405 x 3 = 1215 ( km )

            Đáp số : a) 81km ; b) 1215 km

 1. Một khu vườn hình vuông có cạnh dài 40m. Hỏi chu vi của khu vườn đó là bao nhiêu đề-ca-mét ? Bài giải

                                    Chu vi của khu vườn đó là :

                                                40 x 4 = 160 ( m )

                                  Đổi : 160 m = 16 dam

                                                   Đáp số : 16 dam

 1. Tìm X: X + ( 1 + 3 + 5 + 7 +…+ 19 ) = 992

                                                            X + 100 = 992

                                                            X = 992 – 100

                                                            X = 892

ĐỀ 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng

Bài 1 : Chọn phép tính đúng

 1. 4083 : 4 = 102 ( dư 5 ) S B. 4083 : 4 = 120 ( dư 3 ) S
 2. 4083 : 4 = 1020 ( dư 3 ) Đ D. 4083 : 4 = 12 ( dư 3 ) S

Bài 2 : Số tháng có 31 ngày trong một năm là :

 1. 7 B. 6         C. 8       D. 5

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của thửa ruộng là :

 1. 580 m         320 m                   C. 360 m                      D. 1160 m

 Bài 4 : 306 + 93 : 3 =……

 1. 133 B. 337 C. 399            D. 733

Bài 5. Tìm X :          a) 43 : x = 7 ( dư 1 ). Giá trị của X là :

 1. 6 B. 5                                        C. 7
 2. b) 37 : x = 6 ( dư 1 ). Giá trị của X là :
 3. 6 B. 7 C. 5

Bài 6. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng

PHẦN II. TỰ LUẬN

 1. Đặt tính rồi tính:

   65 754                      19 880                       6 936              2784   8

+                            –                                 x                        38      348

   23 480                       8795                             3                  64

                                                                                              0

  89 234                     11 085                   20 808

 

 

2.Tính giá trị của biểu thức:

15 879 + 7987 x 7                                                    (97 786 – 87 982) x 3

= 15 879 + 55 909                                               =         9804  x 3

= 71788                                                              = 29412

3.Tìm X:                               X : 8 = 7890                          4254 : x = 6

                                             X = 7890 x 8                      X =  4254 : 6

                                              X =  63120                          X=  709

 1. A                                                         B

 

 

                          D                            MM                       C

                                                        M

 1. a) Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình ABCD rồi điền vào chỗ chấm :

Đoạn thằng AB dài : 6 cm                           Đoạn thằng BC dài : 2,5 cm

Đoạn thằng CD dài : 6 cm                           Đoạn thằng AD dài : 2,5cm

Đoạn thằng AM dài : 4 cm                          Đoạn thằng BM dài : 4cm

 1. b) Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm :

AB = CD                                                       BC = AD

BM = AM                                                   CM = DM

 1. Bao thứ nhất có 4052kg gạo, bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất 509kg gạo.Hỏi cả hai bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

Bao thứ hai có số ki – lô – gam gạo là:

4052 – 509 = 3543 (kg)

Cả hai bao chứa số ki-lô-gam gạo là:

4052 + 3543 =7595(kg)

Đáp số: 7595 kg gạo

6 . Một cửa hàng có 6906l dầu, đã bán được 1/3 số dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Số lít dầu đã bán là:

6906 : 3 =2302(l)

Cửa hàng đó còn lại số lít dầu là:

6906 – 2302 = 4604 (l)

              Đáp số:4604 lít dầu

 

 1. Tính nhanh: 394 + 487 – 71 + 281 – 277 –184

                           = (394 – 184) + (487 – 277) + (281-71)

                           = 210 + 210 + 210               

                = 630

5/5 - (1 bình chọn)