Giải Nhanh Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng Bằng Máy Tính CASIO

Giải Nhanh Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng Bằng Máy Tính CASIO. Thủ thuật Casio giải nhanh toán luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Tự học Online xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô Giải Nhanh Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng Bằng Máy Tính CASIO

Giải Nhanh Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng Bằng Máy Tính CASIO

Tải Xuống

II. Sử dụng máy tính cầm tay
Bấm máy tinh như sau: d   DA DB x X
dx

1. Tích phân hưu ti
Dạng  
 
P x
Q x trong đó bâc của P x Q x     . Ta thực hiên phép chia đa thức. Áp dụng phương
pháp
r100
Ta giả sư
Q x x x x x x x           1 2 3 (nhiều hay it hơn cũng làm tương tự):
 
Q x x x x x x x P x          A B C 1 2 3 R x   trong đó R x   là biểu thức dư của phép chia.
Tìm
 
  
 
  
 
  
2 3 1
1 3 2
1 2 3
d P x
A
dx x x x x x x
d P x
B
dx x x x x x x
d P x
C
dx x x x x x x
  
          

  
           

  
      

Tìm    
   
1 2 3 1 2 3 100
d P x A B C
R x
dx x x x x x x x x x x x x x
 
       
        
sư dụng cách tách 100
Dạng  
  
1 2
ax b
f x
x x x x


 
cần tách đưa về dạng
1 2
A B
x x x x

 
Cách 1. Bấm:
   1 2 x X
aX b
d
X x X x
dx


     
r X x A   1
r X x B   2
Cách 2. Bấm:
   X x X x   aX b 1 2 .  X x 1
r X x    1 0,0000001 A
r X x    2 0,0000001 B

Cách 3: Bấm

2 1
1 2
d ax b
A
dx x x x x
d ax b
B
dx x x x x
   
   
    

   
   
    
Cả ba cách trên nếu tìm nguyên hàm đều cho dạng: A x x B x x C ln ln     1 2 .
VD. Tách
 
2
3 2
2 6
7 14 8
x x
F x
x x x
 

  
thành các phân thức tối giản
 
   
2 2
3 2
2 6 2 6
7 14 8 1 2 4 1 2 3
x x x x A B C
F x
x x x x x x x x x
   
    
        
Bấm:
   
2 2 6
1 2 4
x X
X X
d
X X X
dx

 
      
r X 1 hê số A3
r X 2 hê số B  7

r X 4 hê số C 5
Vây  
2
3 2
2 6 3 7 5
7 14 8 1 2 3
x x
F x
x x x x x x
 
   
     
VD. Tính
d 3
1 1
x x
 
Đặt t x t t x     3 1 3 d d 2
3 2
d
1
t
t
t


Thực hiên phép chia bằng máy tính:
3 2
1
t
t

Ta nhẩm lấy hê số cao nhất của tư chia cho mẫu ta đư
Nhâp màn hình:
r X 100 ta được
Ta để ý vì bâc tư chia bâc mẫu ra bâc nhất nên ta tách
Sưa màn hình:
Ta được
3 3
101 1
t


Vây
3 2 3 3 3 2 2
3 3 3 3ln 1
1 1 1 2
t t t
t t t C
t t t
        
  

www.facebook.com/groups/T

Từ khóa tìm kiếm: tính nguyên hàm bằng máy tính 570vn plus, cách bấm máy tính về nguyên hàm, cách tính nguyên hàm bằng máy tính fx 570vn plus, cách bấm máy tính nguyên hàm chống casio, cách bấm máy tính nguyên hàm tìm a b, cách bấm máy tính nguyên hàm tìm a b c, casio nguyên hàm nâng cao, cách tính họ nguyên hàm bằng máy tính, phương pháp giải toán 12 bằng máy tính casio, giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus lớp 12, các phương pháp giải toán trên máy tính casio thpt, giải toán trắc nghiệm 12 bằng máy tính, cách bấm máy tính toán 12 chương 1, giải toán trên máy tính casio lớp 12

3/5 - (2 bình chọn)