GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học Kỳ II Bài 18

Ngày soạn:    /01/2018

Ngày dạy:      /01/2018

Tiết 22: BÀI 18:  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

  1. Mục tiêu bài học
  2. Kiến thức: học sinh hiểu:

– Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng. Ý nghĩa lịch sử to lớn của việc Đảng ra đời

– Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930

  1. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu Đảng và yêu Bác Hồ người đã có công sáng lập ĐCS
  2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng tranh ảnh lược đồ, phân tích, đánh giá
  3. Năng lực hướng tới:

– Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

  1. Hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học:

– Hình thức: Dạy trên lớp

– Phương pháp: Trực quan, thực hành bộ môn, thảo luận, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết giảng…

– Kỹ thuật: Động não, tia chớp, công đoạn, mảnh ghép, khăn trải bàn, thảo luận nhóm.

III. Phương tiện dạy học, tổ chức lớp, kiểm tra bài cũ:

– GV: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng hoạt động nhóm, sưu tầm và chọn lọc tư liệu dạy học. LĐ: Nguyễn Ái Quốc với quá trình thành lập Đảng

Chân dung: Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú

– HS: Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo nhóm (Sưu tầm Tìm hiểu về Hội nghị thành lập Đảng, tiểu sử, hoạt động của đồng chí Trần Phú)

  1. Tiến trình dạy học bài mới:

1.Tổ chức:

  1. 2. Kiểm tra bài cũ: Tại sao ở Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản Đảng nối tiếp nhau ra đời?
  2. Bài mới
HOT ĐỘNG 1: Khi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Sử dụng PP trực quan và kĩ thuật tia chớp, cho HS quan sát chân dung Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú và nêu hiểu biết của mình về hai bức chân dung.

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đảng cuối năm 1929 đánh dấu một bước phát triển mới của CMVN song  nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới CMVN. Tại sao lại có hội nghị thành lập đảng 3/2/1930? Vai trò của Nguyễn aí Quốc trong việc thành lập Đảng? Đảng ta ra đời có ý nghĩa như thế nào? đó là nội dung của bài học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: – Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng. Ý nghĩa lịch sử to lớn của việc Đảng ra đời

– Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

G: Dẫn dắt tổ chức HS nắm được nội dung cơ bản của bài.

? Bằng kiến thức đã học em hãy cho biết lí do nào tiến hành cuộc hội nghi thành lập đảng.

 

 

 

 

G: Miêu tả, tường thuật về thời gian địa điểm diễn biến của cuộc hội nghị kết hợp giới thiệu chân dung Nguyễn ái Quốc năm 1930

? Hội nghị đã thông qua những nội dung gì.

G: Giới thiệu những nét chính của các văn kiện này.

? Hội nghị thành lập đảng 3/2/1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với CMVN.

 

 

? Đọc phần chữ in nhỏ.

G: Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn cả ba tổ chức CSVN đã hợp nhất thành ĐCSVN.

G: Đưa vấn đề để HS thảo luận:?  Nhóm1:Theo em, hội nghị thành lập Đảng thành công nhờ những yếu tố nào?

Nhóm 2:? Vì sao chỉ có Nguyễn ái Quốc mới có thể thống nhất được các tổ chức cộng sản.

( Thời gian thảo luận: 3 phút)

G: Kết luận và liên hệ với lịch sử Hải Phòng.

G: Hướng dẫn học sinh hệ thống những sự kiện chính về hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ 1920 -> ĐCSVN ra đời.

Theo mẫu:

Thời gian                    Sự kiện

G: Chốt bằng bảng chuẩn ghi sẵn.

? Nhìn vào bảng hệ thống em hãy cho biết vai trò của Nguyễn ái Quốc đối với sự thành lập Đảng.

G: Tiểu kết.

 

HĐ2: Luận cương chính trị 10/30.

Hs: Nắm được hội nghị 10/1930.

G: Giới thiệu hội nghị lần 1 BCHCTW kết hợp giới thiệu chân dung đồng chí Trần Phú

? Bằng việc chuẩn bị ở nhà hãy nêu hiểu biết của em về đồng chí Trần Phú.

G: Kết luận và Liên hệ với lịch sử Hải Phòng.

? Việc đổi tên đảng có ý nghĩa gì.

G: Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk và cho biết: Nội dung luận cương có những điểm chủ yếu nào?

G: Nhận xét và kết luận.

 

? Nhận xét về nội dung của luận cương.

G: Kết luận.

 

HĐ3: ý nghĩa của việc thành lập Đảng.

Mục tiêu: HS nắm được ý nghĩa của việc thành lập Đảng.

G: Cho học sinh thảo luận.

– Đối với CMVN

– Đối với CMTG

G: Chốt ý đúng.

HĐ: Cả lớp.

 

– Ba tổ chức CS ra đời thúc đẩy phong trào CM nước ta phát triển mạnh.

– Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ công kích lẫn nhau.

– Yêu cầu cấp bách là thống nhất ba tổ chức CS -> một đảng thống nhất.

 

Cả lớp quan sát + nghe.

 

 

 

– Dựa vào sgk trả lời.

 

– Cả lớp tiếp thu.

 

 

– Có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng, chính cương sách lược vắn tắt là cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.

–  Một em đọc to.

 

 

HĐ: nhóm.( thảo luận) – Đại diện các nhóm trình bày- nhóm khác nhận xét bổ sung.

 

 

 

 

 

H: Tiếp thu.

 

Hệ thống theo nhóm.

 

 

 

 

 

Cả lớp đối chiếu.

 

– Nguyễn ái Quốc không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc mà còn là người thành lập ĐCSVN, đề ra đường lối cơ bản để CMVN giành thắng lợi.

 

 

 

 

 

 

HĐ: Cả lớp

 

HĐ: Cá nhân

 

 

 

 

– Đoàn kết ba nước đông dương đánh thù chung.

– Cả lớp đọc thầm- Dựa vào sgk trả lời.

 

 

 

 

HĐ: Cả lớp:- Còn nhiều hạn chế: Chưa nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc, nặng về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ được khả năng CM của các tầng lớp khác ngoài công – nông.

 

 

HĐ: Theo hai nhóm, đại diện trình bày.

 

 

 

Cả lớp nghe.

I) Hội  nghị thành lập đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930.

1) Hoàn cảnh.

 

 

– 3/2/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc).

 

 

 

2) Nội dung.

– Đảng cộng sản Việt Nam.

– Chính cương, sách lược, vắn tắt.

– Nguyễn ái Quốc ra lời kêu gọi.

3) ý nghĩa.

– Như đại hội thành lập đảng.

 

* 24/2/1930 Đông Dương CS liên đoàn ra nhập ĐCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Luận cương  chính trị 10/1930.

1) Hội nghị lần 1 BCHTW.

– Đổi tên đảng -> ĐCS ĐD.

– Bầu BCHTW: Trần Phú.

– Luận cương.

+ Hai giai đoạn của CMVN?

+ Nhiệm vụ?

+ Lực lượng?

+ Phương pháp CM?

+ Điều cốt yếu cho sự thắng lợi CMVN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng.

HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

1: Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu ?

A. Hà Nội                           C. Hương Cảng – Trung Quốc

B. Pa-ri                               D. Mát-xcơ-va

2) Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ( 3/2/ 1930) đã tiến hành với những nội dung chủ yếu nào gì?

A. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

B. Thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

C.Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược, Điều lệ vắn tắt và Lời kêu gọi nhan dịp thành lập Đảng do Nguyễn ái Quốc soạn thảo.

D. Bầu ban chấp hành Trung ương Đảng do Nguyễn ái Quốc làm chủ tịch.

3) Nội dung chủ yếu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

A. Cách mạng Việt Nam sẽ phải trai qua hai giai đoạn: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN.

B. Làm cách mạng ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng.

C. Đánh đổ đế quốc và phong kiến

D. Câu A, B, C đều đúng.

1: Tại sao nói sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

 

Câu 2: Trình bày hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng ?

Câu 3:  Vì sao nói quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930) là sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước?

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Câu 1:  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng?

Câu 2:  Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra bước ngoạt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam?

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

1. Tìm đọc một số trang web sau:

– https://vi.wikipedia.org/wiki/Đảng_Cộng_sản_Việt_Nam

– https://vi.wikipedia.org/wiki/Đảng_cộng_sản

2. Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về hội nghị thành lập Đảng và các thành tựu của Đảng.

nhiệm vụ về nhà:

– Hoàn thành các bài tập:

– Học bài cũ.

– Đọc Bài 19: Phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1935.

Sưu tầm thơ ca cách mạng về thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Đánh giá post