GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học Kỳ II Bài 20

Tiết 24: BÀI 20: CUỘC VẬN  ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939

  1. Mục tiêu bài học
  2. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:

– Những nét chính về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936-1939. Ảnh hưởng của nó đối với p trào cách mạng Việt Nam

– Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh công khai thời kỳ 1936-1939. Ý nghĩa của phong trào

  1. Tư tưởng: Giáo dục h/s lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng
  2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, so sánh đánh giá sự kiện lịch sử
  3. Năng lực hướng tới:

– Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

  1. Phương tiện dạy học :

Tranh cuộc mít tinh ở khu đấu xảo Hà Nội

Bảng so sánh về chủ trương của đảng qua 2 thời kỳ

III. Hoạt động dạy học:

  1. Tổ chức lớp:
  2. Kiểm tra

Tại sao nói Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới?

  1. Dạy học bài mới
HOT ĐỘNG 1: Khi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Đến những năm 1936-1939 hoàn cảnh thế giới và trong nước thời kì này thay đổi như thế nào mà Đảng ta lại đề ra sách lược và hình thức đấu tranh mới? Sách lược CM và hình thức đấu tranh đó có gì khác so với những năm 1930-1931.

Phong trào đòi tự do, dân chủ trong những năm 1936-1939 diễn ra như thế nào? có ý nghĩa gì? Đó là nội dung của bài hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:    – Những nét chính về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936-1939. Ảnh hưởng của nó đối với p trào cách mạng Việt Nam

– Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh công khai thời kỳ 1936-1939. Ý nghĩa của phong trào

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG
– GV yêu cầu HS tìm hiểu 2 vấn đề :
+ Tình hình thế giới :
H. Sau khi khủng hoảng kinh tế các nước TB đã thoát khỏi khủng hoảng như thế nào ?. GV yêu cầu HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK
. GV yêu cầu HS nêu chủ trương của QTCS
H. Hãy cho biết tình hình nước Pháp trước sự ra đời của chủ nghĩa PX ?
+ Tình hình trong nước :
. Yêu cầu HS trình bày tình hình Việt Nam trước hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và sự thay đổi của tình hình thế giới
– yêu cầu HS đọc đoạn trích trong SGK
– HS đọc SGK

– HS: Nhiều nước đã phát xít hoá bộ máy thống trị, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới
– HS đọc bài

– HS trình bày

– HS trả lời

– HS : Mọi tầng lới, giai cấp trong XH đều bị ảnh hưởng

– HS đọc bài

I, Tình hình thế giới và trong nước
1, Tình hình thế giới
-chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền nắm quyền ở một số nước đe doạ an ninh và hoà bình thế giới

– Đại hội 7 QTCS họp và vận động các nước thành lập MTND chống phát xít
– Tại Pháp : MTND lên nắm chính quyền nới rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
2. Tình hình trong nước
– Đời sống nhân dân ngày càng khổ cực

– Đảng đề ra chủ trương hoạt động trong tình hình mới
– GV yêu cầu HS tìm hiểu 2 vấn đề :
+ Chủ trương của Đảng :
. GV chia nhóm yêu cầu HS thảo luận: Trước tình hình đó Đảng có chủ trương gì?
. HS trình bày kết quả, GV nhận xét và kết luận
+ Diễn biến :
. GV yêu cầu HS trình bày những sự kiện tiêu biểu trong cao trào 36-39
. GV yêu cầu HS đọc đoạn in nhỏ trong SGK
. GV yêu cầu HS quan sát H33 yêu cầu HS nhận xét
H. Em có nhận xét gì về phong trào 36-39 ?
– HS đọc SGK

– HS thảo luận theo nhóm tổ về chủ trương của Đảng trong thời kì mới

– HS trình bày

– HS đọc bài

– HS quan sát và nhận xét

– HS: Đông đảo quần chúng tham gia cả trên phạm vi cả nước với mục đích đòi tự do dân chủ

2. Mặt trận dân chủ Đông dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ
a. chủ trương của Đảng
– Kẻ thù: Bọn phản động Pháp và tay sai

– Nhiệm vụ : Chống PX, chống chiến tranh đế quốc đòi tự do dân chủ, cơm áo hoà bình- Thành lập MTND phản đế Đông dương
– Hình thức : Công khai nửa công khai, hợp pháp nửa hợp pháp
b. Diễn biến
– Phong trào Đông dương đại hội (8/1936)

– Phong trào đón rước phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới nhằm đưa yêu sách
– Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân và các tầng lớp khác
– Phong trào báo chí tiến bộ
– GV yêu cầu HS trình bày ý nghĩa của phong trào 36-39 – HS trình bày 3. Ý nghĩa của phong trào
– Tư tưởng Mác –Lênin và đường lối của Đảng được truyền bá sâu rộng trong quần chúng, các tổ chức đảng được phát triển, cán bộ cách mạng được rèn luyện

– Quần chúng được tập dượt đấu tranh, Đảng ta được rèn luyện đào tạo được đội ngũ cán bộ trung kiên
– Là cuộc tập dượt lần 2 cho cách mạng tháng 8
HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

* Nguyên nhân dẫn đến phong trào CM 1936-1939 là:

A. Chủ nghĩa phát xít ra đời đe doạ hoà bình an ninh thế giới.

B. Quốc tế cộng sản họp đề ra chủ trương mới.

C. Mặt trận nhân  dân Pháp thắng cử  đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ đối với các thuộc địa.

D. Sự giúp đỡ ủng hộ của Liên Xô.

* Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng cộng sản Đông Dương thời kì 1936-1939 đã diễn ra tại hội nghị nào?

A. Hội nghị trung ương Đảng lần thứ nhất10-1930.

B. Hội nghị trung ương Đảng lần thứ nhất 7- 1930.

C. Hội nghị trung ương Đảng lần thứ VI (11- 1939).

D. Hội nghị trung ương Đảng lần thứ VII (11 – 1940).

? Hs2: Cao trào dân chủ 1936- 1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám?

H: Đội quân chính trị của quần chúng được tập hợp, xây dựng, giáo dục…

– Đội ngũ cán bộ được rèn luyện trong đấu tranh….

G: Tổng kết lại toàn bài.

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

BT: Lập bảng so sánh phong trào 36-39 với phong trào 30-31 theo nội dung sau

Tên phong trào Mục tiêu Lực lượng tham gia Hình thức đấu tranh Khẩu hiệu
 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

a.Bài cũ:- Học bài theo câu hỏi SGK và làm các bài tập trong vơt bài tập T 73,74.

– Sưu tầm thơ ca cách mạng giai đoạn này.

b. Bài mới: Chuẩn bị bài:21: Việt Nam trong những năm 1939- 1945:

– Ôn lịa tình hình thế giới, Đông Dương giai đoạn 1939- 1945,nắm được nguyên nhân, một số phong tràođấu tranh giai đoạn này, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa vàbài học kinh nghiệm rú ra từ phong trào.

 

5/5 - (2 bình chọn)