GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học Kỳ II Bài 33

Tiết 49: Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000

I . Mục tiêu bài học

1.Kiến thức: học sinh hiểu:

– Sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH, nội dung của đường lối đổi mới.

– Quá trình thực hiện đổi mới đất nước. Những thành tựu và yếu kém trong quá trình đổi mới.

  1. Tư tưởng: Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu CNXH.
  2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử.
  3. Năng lực hướng tới:

– Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

  1. Phương tiện dạy học :

Tranh ảnh tài liệu liên quan đến bài học

III . Tiến trình dạy học

  1. Tổ chức lớp
  2. Kiểm tra

Vì sao phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước ? Kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa VI đã thông qua những nội dung quan trọng nào ?

  1. Dạy học bài mới
HOT ĐỘNG 1: Khi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Để biết được tại sao phải đổi mới đất nước đi lên CNXH, nội dung của đường lối đổi mới.

Quá trình thực hiện đổi mới đất nước. Những thành tựu và yếu kém trong quá trình đổi mới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:    – Sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH, nội dung của đường lối đổi mới.

– Quá trình thực hiện đổi mới đất nước. Những thành tựu và yếu kém trong quá trình đổi mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

 

Hoạt  động của thầy

         

          Vì sao Đảng đề ra đường lối đổi mới  ?

 

 

           Em hiểu thế nào là đổi mới?Nội dung của đường lối đổi mới như thế nào ?

         

 Tại sao đổi mới kinh tế  là trọng tâm ?

Hoạt  động của trò

 

(Đất nước khủng hoảng, gặp nhiều những khó khăn, yếu kém, tác động của cách mạng KHCN,…)

(Giữ vững mục tiêu CNXH; đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế)

 

Nội dung kiến thức

I. Đường lối đổi mới của Đảng

* Hoàn cảnh

– Đất nước khủng hoảng, gặp nhiều những khó khăn, yếu kém

–  Tác động của cách mạng KHCN → quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi

–  Khủng hoảng ở Liên Xô và Đông Âu

Þ Đại hội VI (T12/1986) đề ra đường lối đổi mới

* Nội dung dường lối đổi mới

+ Giữ vững mục tiêu CNXH

+ Đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế

Mục tiêu chính của kế hoạch 5 năm 1986 -1990?

(Thực hiện mục tiêu 3 c trình kinh tế lớn)

Những thành tựu đạt được? Ý nghĩa câ những thành tựu đó?

 

 

 

Mục tiêu chính của kế hoạch 5 năm 1991 -1995?

(ổn định kinh tế, chính trị, xã hội)

          Những thành tựu đạt được? Ý nghĩa của những thành tựu đó?

 

 

 

 

          Mục tiêu chính của kế hoạch 5 năm 1996 -2000?

(Tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bến vững)

          Những thành tựu đạt được? Ý nghĩa của những thành tựu đó?

GV. HD hs quan sát H. 85.- H. 90 để học sinh thấy được sự phát triển đất nước trong 15  năm đổi mới. 1/2008 Việt Nam gia nhập WHO

 

Chuyển giao nhiệm vụ

? Ý nghĩa của những thành tựu trong hơn 20 năm đổi mới?

Hạn chế của kinh tế, văn hoá, xã hội Việt Nam hiện nay?

Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận

Báo cáo kết quả

Đại diện nhóm báo cáo

Đánh giá nhiệm vụ

HS nhận xét, đánh giá nhau

GV đánh giá, kết luận.

(Làm thay đổi bộ mặt đất nước, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN)

GV. 10/2008 trở thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

GV. Kết hợp giáo dục h/s ý thức trách nhiệm công dân

 II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

1. Kế hoạch 5 năm 1986 -1990

– Nhiệm vụ: Thực hiện mục tiêu 3 chương trình kinh tế lớn

– Thành tựu:

+ 1990, LTTP có dự trữ và xuất khẩu

+ Hàng hoá dồi dào

+ Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh chóng,

2. Kế hoạch 5 năm (1991 -1995)

– Mục tiêu: ổn định kinh tế, chính trị, xã hội

– Kết quả

+ K tế tăng trưởng nhanh, lạm phát bị đẩy lùi.

+ Thị trường xuất khẩu mở rộng, đầu tư nước ngoài tăng

+ Khoa học công nghệ đẩy mạnh.

3. Kế hoạch 5 năm (1996 – 2000)

– Mục tiêu: Tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bến vững

– Thành tựu

+ Kinh tế tăng trưởng khá, đối ngoại mở rộng

+ Khoa học, công nghệ chuyển biến tích cực, giáo dục đào tạo  phát triển

+ Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh  tăng cường

 

4. Ý nghĩa, hạn chế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ý nghĩa

+ Làm thay đổi bộ mặt đất nước

+ Củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN

Þ Vị thế Việt Nam nâng cao trên trường q tế

* Hạn chế

+ Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp

+ Văn hoá, xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc

+ Nạn tham nhũng, suy thoái đạo đức,…

HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

1. Lập bảng thống kê về các kế hoạch 5 năm từ 1986- 2000

Kế hoạch 5 năm1986 -19901991 -19951996 -2000
Mục tiêu
Thành tựu

         

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

2.  Em có nhận xét gì về những thành tựu nhân dân ta đạt được từ 1986-2000?
HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

          + Nắm vững những thành tựu trong 15 năm đổi mới

+ Đọc, soạn Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam….đến năm 2000

 

Đánh giá post