GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học Kỳ I Bài 5

Ngày soạn: 10/9/2018

Ngày dạy: 01/10/2018

Tiết 6:  Bài 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

I . Mục tiêu bài học

  1. Kiến thức: học sinh hiểu:

          – Những nét chính về tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945h

          – Sự ra đời và phát triển của ASEAN, vai trò của ASEAN đối với sự phát triển của các nước trong khu vực.

  1. Tư tưởng: Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết giữa các nước trong khu vực
  2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích khái quát, tổng hợp sự kiện lịch sử và kỹ năng sử dụng bản đồ cho học sinh.
  3. Năng lực, phẩm chất hướng tới:

          – Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

 

IIChuẩn bị :

          Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc ở  Á –Phi – Mĩ La Tinh

          Một số tài liệu về ASEAN và các nước Đông Nam Á

III. Hoạt động dạy học:

  1. Tổ chức lớp:
  2. Kiểm tra

Nêu những nét nổi bật của Châu Á từ sau 1945 đến nay?

Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ 1978 đến nay?

                     3.Dạy học bài mới

HOT ĐỘNG 1: Khi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

        Từ sau năm 1945, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam á phát triển mạng, nơi đây được coi như khởi đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi giành được độc lập,các nươca Đông Nam á đã thực hiện xây dựng đất nước, phát triển kinh té văn hoá đã đạt được những thành tựu to lớn.Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam á đã chứng minh điều đó.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:    – Những nét chính về tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

          – Sự ra đời và phát triển của ASEAN, vai trò của ASEAN đối với sự phát triển của

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung  cần đạt
G: Treo bản đồ các nước Đông Nam Á

? Bằng kiến thức địa lí em hãy nêu vài nét nổi bật vềvị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của các nước đông Nam Á

? Tình hình Đông Nam Á trước chiến tranh thế giới thứ hai? Giải thích lí do tại sao?

G: Trình bày tình hình Đông Nam Á sau chiên tranh thế giới thứ hai.

? Kể tên một số phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực này?

G: Giải thích” chiến tranh lạnh”

 

 

 

? Mĩ thành lập khối SEATO nhằm mục đích gì?

? Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX các nước đông Nam Á đã có sự phân hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại?

? Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai? Xác định trên lược đồ vị trí các nước đã giành được độc lập?

 

 

 

H Cả lớp quan sát và trình bày.

 

 

H: Hầu hết là thuộc địa của thực dân phương Tây.

 

H: Tiếp thu.

 

 

H: dựa vào mục chữ in nhỏ trình bày.

 

H: Sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào khu vực với sự thành lập khối SEATO, và cuộc chiến tranh xâm lược ba nước Đông Dương.

 

 

H:- Hầu hết đều đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

    – Một số nước Inđô nêxia, Miến Điện) giữ chính sách hoà bình trung lập.

H: Một em lên bảng trình bày và xác định.

I) Tình hình cácnước đông Nam Á trước và sau năm 1945.

  1) Đông NAm Á trước 1945.

– Hầu hết là thuộc địa.

  

 

2) Đông Nam Á sau 1945.

 

    – Hầu hết đã giành được độc lập.

 

 

* Trong thời kì chiến tranh lạnh:

  – 9/1954: Thành lập SEATO.

 

? Trình bày nguyên nhân thành lập của tổ chức ASEAN.

 

G: Giới thiệu H.10

 

 

 

? Đọc mục chữ in nhỏ và cho biết mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì?

 

G: Giới thiệu hiệp ước Ba li.

? Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì?

 

 

G: Trình bày.

 

? Quan hệ giữa ASEAN với Việt Nam như thế nào?

 

? Sự ra đời và hoạt động của ASEAN có vai trò như thế nào?

? Em hiểu như thế nào về tổ chức ASEAN?

 

H: dựa vào sgk trình bày.

 

 

H: Cả lớp quan sát.

 

 

 

H: Là phát triển kinh tế văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên.

H: Cùng tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhauhợp tác phát triển có hiệu quả.

 

H: Từ 1975- 1978: quan hệ được cải thiện từ đối đầu sang đối thoại.

H: Hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển.

H: Khái quát lại

I) Sự ra đời của tổ chức ASEAN.

   1) Nguyên nhân thành lập.

    – 8/8/1967: ASEAN được thành lập.

2) Mục tiêu hoạt động:

– Hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá.

– 2/1976: Hiệp ước Bali

* Nguyên tắc?

 

 

3) Mối quan hệ giữa ba nươca Đông Dương với ASEAN.

  * Với Việt Nam?

4) Vai trò?

 

 

G: Điểm qua tình hình chung của khu vực Đông Nam á sau chiến tranh lạnh.

G: Giới thiệu sự phát triển của ASEAN trên bản đồ theo thời gian thành lập.

G: Giới thiệu H.11.

? Em hiểu gì về sự gia nhập ASEAN của Việt Nam?

? Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay là gì?

 

G: Giới thiệu sự thành lập AFTA và liên hệ với Việt Nam.

G: Như thế lịch sử Đông Nam á đã bước sang một thời kì mới

? Chỉ trên bản đồ các nước gia nhập ASEANtheo thời gian gia nhập.

 

 

 

H: Cả lớp nghe,quan sát.

 

 

 

H: Trình bày theo kiến thức cá nhân.

H: Hợp tác kinh tế, xây dựng một Đông Nam á hoà bình ổn định để cùng nhau phát triển.

 

 

 

H: Một hs lênbảng chỉ.

III) Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10.

 – 1/1984: Brunây.

  -7/ 1995: Việt Nam.

  – 9/1997: Lào, Mianma

   – 4/1999: Cam puchia-> 10 nước.

 

 

 

* 1992: AFTAra đời.

HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

           G: cho hs làm bài tập 2,3 theo 2 nhóm trên bảng phụ.

? Hiệp hội các nước Đông Nam á ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu?

? Tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “ một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam á”? H: Cả lớp mở vở mỗi nhóm cử một đại diện lên bảng trình bày

H: Thảo luận theo bàn:

– Kinh tế có nhiều thành tựu; hợp tác phát triển, phồn thịnh trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền dân tộc.

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

1. Trình bày về sự ra đời, mục đích hoạt động và quan hệ của ASEAN với Việt Nam?

          2. Những  biến đổi to lớn của Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

          3. Lập bảng thống kê về các nước ASEAN theo mẫu:

Tên nước Thời gian tham gia ASEAN Nét nổi bật tình hình hiện nay
HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

       1) Bài cũ: – Học bài để nắm được những kiến thức cơ bản của bài đặc biệt là về ASEAN

                        – Làm bài tập 1: Điền tên các nước Đông Nam á trên lược đồ.

         2) Bài mới: Chuẩn bị bài : “ Các nước Châu Phi”

 

5/5 - (1 bình chọn)