GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 Ôn Tập và Kiểm tra Trắc Nghiệm học Kỳ II

Tiết 51:  ÔN TẬP

I . Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức:

quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến nay (2000), .

 1. Thái độ, tình cảm:

Củng cố niềm tự hào dân tộc, niÒm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

 1. Kỹ năng:

Rèn kỹ năng phân tích hệ thống hóa sự kiện lịch sử cho học sinh.

 1. Năng lực hướng tới:

– Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

 1. Phương tiện dạy học :

Hệ thông câu hỏi trắc nghiệm – tự luận

Bảng phụ , bút da. Nam châm .

III. Tiến trình  dạy học

                       1.Tổ chức lớp:

 1. Kiểm tra :

Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử ?

 Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên ?

 1. Bài mới :

Phần I: Trắc nghiệm Lịch Sử Lớp 9 Học Kỳ II

Câu 1 : Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) được tổ chức tại:

 1. Cửu Long (TQ) B. Pác Bó (Cao Bằng)
 2. Hồng Kông (Trung Quốc) D. Quảng Châu (Trung Quốc)

Câu 2 : Chiến thắng có ý nghĩa mở đầu giai đoạn quân ta giành được quyền chủ động trên chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 là:

 1. Việt Bắc      B.      Điện Biên Phủ        C. Tây Bắc      D.         Biên Giới

Câu 3 :  Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa:

 1. Yên Bái      B.      Bắc Sơn      C.      Nam Kì       D.      Thái Nguyên

Câu 4 :  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào thời gian:

 1. 24/12/1944 B.      20/12/1944 C.      21/12/1944 D.      22/12/1944

Câu 5 :  Toàn dân Việt Nam đi bầu đại biểu quốc hội đầu tiên vào ngày:

 1. 6/1/1946     B.      5/1/1946     C.      3/1/1946     D.      4/1/1946

Câu 6:  Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong  cách mạng tháng Tám 1945 là:

 1. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam
 2. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang
 3. H à Giang, Tuy ên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng
 4. Qu ảng Nam, Cao B ằng, H à Giang, Quảng Tr ị

Câu 7:            Sự kiện có ý nghĩa dánh dáu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài là:

 1. Tán thành gia nhập quốc tế III
 2. Göi yêu sách đến Hội nghị Véc-xai
 3. Ra đi tìm đường cứu nước
 4. Lập hội dân tộc thuộc địa

Câu 8:         Cương lĩnh chính trị đầu tiên do ai soạn thảo:

 1. Võ Nguyên Giáp B. Trường Chinh C. Trần Phú      D. Nguyễn Ái Quèc

Câu 9: Tỉnh nào tổng khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong CM tháng Tám

 1. Sài Gòn    B.        Huế     C.   Quảng Nam          D.      Hà Nội

Câu 10          Chiến thắng có ý nghĩa mở đầu giai đoạn quân ta giành được quyền chủ động trên chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 là:

 1. Biên Giới              B.      Việt Bắc
 2. Tây Bắc                D.     Điện Biên Phủ

Câu 11:Chiến thắng nào chứng tỏ nhân dân miền Nam có khả năng đánh bại “Chiến tranh đặc biệt”của Mỹ:

 1. Củ Chi        B.      Ấp Bắc   C. Mỏ Cày      D.      Vạn Tường

Câu 12:  Sử dụng quân ®ội Mỹ, quân dội dồng minh và quân đội Sài Gòn để”tìm diệt” và “bình định” là nội dung của chiến lược:

 1. Chiến tranh cục bộ
 2. Chiến tranh phá hoại
 3. Việt nam hoá ct
 4. chiến tranh ĐB

Câu 13:  Cao trào”Tìm Mỹ mà đánh,lùng Nguỵ mà diệt”đã được mở đầu bằng chiến thắng:

 1. Vạn Tường           B.      Trà Bồng    C.      Mỏ Cày      D.      Ấp Bắc

Câu 14:Trong cuộc tổng tiÕn công và nổi dậy xuân 1975, Đại Lộc được giải phóng vào ngày:

 1. 26/3/1975 B. 27/3/1975        C.      28/3/1975   D.      29/3/1975

Câu 14: Thắng lợi đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

A.Phay khắt và Nà Ngần.  B. Yên Bái       C. Lai Châu và Sơn La            D.Tây Ngyên.

Câu 15: Mục đích của kế hoạch Na-va.

 1. Pháp muốn giành chủ động trên chiến trường B. Bao vây căn cứ địa Việt Bắc.
 2. Tấn công căn cứ địa Việt Bắc D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 16:  Bước chuyển biến quan trọng trên con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc vào tháng 7 năm 1920 là:

A.Tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp

 1. Đọc được “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của LêNin
 2. Tham dự đại hội Tua của đảng xã hội Pháp
 3. Tham dự đại hội 7 của quốc tế cộng sản

Câu 17:  Hội nghị hợp nhất Đảng 03/02/1930 được tổ chức tại:

 1. Cửu Long (TQ) B. Cao Bằng C. Hồng Kông (TQ) D. Pác- pó (Việt Nam)

Câu 18 : Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào thời gian nào

 1. 6-1923                  B. 6-1924
 2. 6-1925                  D. 6-1926

Câu 19 :      Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập ở đâu

 1. Bắc Kì   B.  Trung Kì     C.      Nam Kì                D.      Quảng Châu

Câu 20:  Nhiệm vụ của Đảng đề ra cho cách mạng Việt Nam vào 1941tại hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng :

 1. Thực hiện cuộc cách mạng Tư sản dân quyền
 2. Thực hiện cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa
 3. Giải phóng dân tộc
 4. Giải phóng dân tộc- Đánh đuổi Pháp – Nhật

Câu 21 : Chủ trương của Đảng trước Hiệp Định sơ bộ 6/3/1946 là

 1. Hòa Pháp đánh Tưởng B.      Hòa  Tưởng đánh  Pháp
 2. Hòa cả  Pháp và Tưởng                   D.      Đánh Pháp đánh Tưởng

Câu 22: Hiệp định Giơ ne vơ được ký vào thời gian nào

 1. 21/6/1954 B. 21/7 /1954       C. 21/8 /1954       D. 21/9 /1954

Câu 23: Thành phố Sài Gòn Gia định đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh vào năm

 1. 1974           B.      1975                     C.      1976           D.      1977

Câu 24:       Tiền thân của tổ chức Đông Dương cộng sản đảng là :

 1. Tân Việt cách mạng đảng.
 2. Việt Nam Quốc dân đảng
 3. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên .
 4. Hội Phục Việt

Câu 25:   Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta do ai khởi thảo?

 1. Trần Phú B.Nguyễn Văn Cừ       C. Trường Chinh  D. Nguyễn Ái Quốc

Câu 2 6  Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 1. 17-3-1954 đến 7-5-1954                   B.      13-3-1954 đến 7-5-1954
 2. 30-3-1954 đến 7-5-19546                 D.      13-3-1954 đến 26-4-1954

Câu 27   Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết thời gian nào?

 1. 21-7-1954   B.      27-1-1954   C.      21-7-1945   D.      27-1-1945

Câu 28   Cứ điểm quan trọng bặc nhất của địch mà quan ta phải chiếm để giải phóng Sài Gòn:

 1. Phan Rang B. Phan Thiết       C. Xuân Lộc         D. Khánh Hoà

Câu 29   Ngày 2-9-1945 là tiêu biểu cho sự kiện lịch sử gì của dân tộc

 1. “Ngày Toàn quốc kháng chiến”

B..          Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà

 1. Cách mạng tháng Tám thắng lợi ở Hà Nội
 2. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 30.   Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá một diễn ra khoảng thời gian nào?

 1. 1-6-1946     B.      6-3-1946     C.      6-1-1946     D.      14-9-1946

Câu 31   Tiền thân của tổ chức Đông Dương cộng sản đảng là :

 1. Tân Việt cách mạng đảng                            B.      Việt Nam Quốc dân đảng
 2. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên .        D.      Hội Phục Việt

Câu 32 : Nội dung cơ bản của chiến lược “Chiến tranh cục bộ “mà Mĩ sử dụng ở Việt Nam là :

 1. Sử dụng quân đội tay sai,do cố vấn Mĩ chỉ huy với vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ .
 2. Sử dụng quân đội Mĩ ,quân đội tay sai với kế hoạch Tìm diệt và bình định .
 3. Sử dụng không quân và hải quân đánh phá ác liệt ở nhiều nơi của Việt Nam
 4. Sử dụng quân đội Sài Gòn chủ yếu , dưới sự yểm trợ của hỏa lực và không quân Mĩ

Câu 33:  Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 là bởi vì :

 1. Có lực lượng quần chúng tham gia đông đảo
 2. Nổ ra ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
 3. Ban hành nhiều chính sách tiến bộ
 4. Lật đổ chính quyền Đế quốc và PK tay sai thành lập chính quyền xô-viết .

Câu 34 : Người sáng lập ra Hội Việt nam Cách MạngThanh Niên là :

 1. Nguyễn Đức Cảnh         B. Hồ Tùng Mậu
 2. Nguyễn Ái Quốc          D. Phan Đức Chính

Câu 35:      Chiến thắng nào mở ra cao trào “Tìm Mỹ mà đánh;lùngnguỵ mà diệt”

A Vạn Tường    B Ấp Bắc      C       Ba Gia                  D       Bình Giã

Câu 36 :  Đường lối đổi mới của Đảng ta được đề ra từ :

 1. Đại hội V ( 3-1982 )
 2. Đại hội VI ( 12-1986

Câu 36: Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài là:

A- Ra đi tìm đường cứu nước

B- Göi bản yêu sách đến hội nghị Véc xai

C- Lập hội liên hiệp thuộc địa

D- Tán thành gia nhập Quốc tế III và thành       lập ĐCS Pháp

Câu 37.  Cương lĩnh chính trị đầu tiên do ai soạn thảo

A- Trần Phú     B- Võ Nguyên Giáp     C- Phạm Văn Đồng     D- Nguyễn Ái Quốc

Câu 38.   Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa:

A-Bắc Sơn         B- Nam Kỳ           C- Đô Lương                           D- Thái Nguyên

Câu 39.  Cao trào tìm Mỹ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt đã được mở đầu bằng chiến thắng:

A- Mỏ Cày( Bến Tre)                             B- Ấp Bắc( Mỹ Tho)

C- Vạn Tường( Quảng Ngãi)                  D- Trà Bồng( Quảng Ngãi)

Câu 40.  Sử dụng quân đội Mỹ,quân đội đồng minh và quân đội Sài Gòn để Tìm diệt và Bình định là nội dung của chiến lược:

A- Chiến tranh đặc biệt                         B- Chiến tranh phá hoại

C- Chiến tranh cục bộ                            D- Việt Nam hoá chiến tranh

A- 27-3-1975              B- 26-3-1975        C- 28-3-1975        D- 29-3-1975

Câu 42 §¶ng céng sản Việt Nam thành lập ngày tháng năm nào?

 1. 2-3-1930      B. 3-2-1930     C. 24-2-1930        D. 7-2-1930

Câu 43  Người sang lập ra hội Việt Nam Cách MạngThanh Niên là ai?

 1. Nguyễn Đức Cảnh        B.      Hồ Tùng Mậu
 2. Nguyễn Ái Quốc           D.     Phan Đức Chính

Câu 44  Đỉnh cao của phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh là thời gian nào?

 1. 10-1930                B.      7-1931
 2. 9-1930                  D.      2-1931

Câu 45       Thời gian ra đời của tổ chức Mặt Trận Việt Minh?

 1. 19-5-1941             B.      2-9-1940
 2. 3-9-1939              D.      9-2-1945

Câu 46. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quẩn ra đời ngày tháng năm nào?

 1. 21-12-1944                B. 22-12-1944
 2. 18-5-1944 D. 2-9-1944

Câu 47.  Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa:

Câu 48.   Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

 1. Tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập ĐCS Pháp.
 2. Gửi Bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai
 3. Sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa
 4. Ra báo Người cùng khổ

Câu 49.   Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên phân hoá thành:

 1. Đông Dương Cộng sản liên đoàn – An Nam Cộng sản đảng
 2. Đông Dương Cộng sản đảng – Đông Dương Cộng sản liên đoàn
 3. Đông Dương Cộng sản đảng – An Nam Cộng sản đảng
 4. Đông Dương Cộng sản đảng .

Câu 50.  Mặt trận Việt Minh thành lập:

 1. Ngày 18-5-1940                                 Ngày 18-5-1941

C      Ngày 19-5-1940                              D.  Ngày 19-5-1941

Phần II: Tự luận Lịch Sử Lớp 9 Học Kỳ II

Câu 51: Trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Tại sao lại khẳng định chiến tháng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Câu 52:   Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách  tháng Tám 1945

Câu 53:  Hãy  trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng  Sản Việt Nam?

Câu 54: Tại sao sau nói: nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi

thành lập đã lâm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 55: Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Pháp (1945_1954)?

Câu 56: Tại sao chủ tịch Hồ Chí Minh lại ký với Pháp Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước (14/9/1946)?

Câu 57: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954- 1975)?

Câu 58: Hãy nêu những biện pháp để giải quyết giặc đói, giặc dốt và những khó khăn về tài chính ở nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945?

Câu 59:  Chiến lược “ chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và “ chiến lược Việt Nam  hoá chiến tranh”(1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có những điểm gì giống và khác nhau?(2đ)

Câu 60: Trận “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra thời gian nào và ở đâu? Tác dụng của trận “Điện Biên Phủ trên không”

Câu 61:  So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa “ Chiến tranh cục bộ” ( 1965-1968) với “Việt Nam hoá chiến tranh” ( 1969-1973

                               4 .Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức

 1. Hướng dẫn học tập :

                        Ôn kỹ kiến thức tiết 50 kiểm tra học kỳ II

 

5/5 - (1 bình chọn)