Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 1 Cực Hay

Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 1. Ôn tập bài tập Toán lớp 3 học kỳ 1 hay nhất. Bài tập củng cố kiến thức kĩ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 3. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 1 Cực Hay

Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 1 Cực Hay

 

 

Tải Xuống 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3

HỌC KỲ 1

I/ Cộng trừ các số có 3 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

162 + 370

…………………………………………

……………………

728 – 245

…………………

……………………

  …………………

315 + 315

……………………

……………………

……………………

478 – 178

……………………

……………………

……………………

642 + 287

……………………

……………………

……………………

386 + 604

……………………

……………………

……………………

740 – 723

……………………

……………………

……………………

558 – 281

……………………

……………………

……………………

II/ Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

213 × 3

……………………

……………………

……………………

374 × 2

……………………

……………………

……………………

8 × 113

……………………

……………………

……………………

121 × 6

……………………

……………………

……………………

152 × 4

……………………

……………………

……………………

6 × 109

……………………

……………………

…………………

303 × 3

……………………

……………………

…………………

5 × 176

……………………

……………………

……………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

………………

………………

………………

………………

………………

75 : 3

………………

………………

………………

………………

………………

79 : 6

………………

………………

………………

………………

………………

87 : 5

………………

………………

………………

………………

………………

98 : 7

………………

………………

………………

………………

………………

 

82 : 4

………………

………………

………………

………………

………………

75 : 3

………………

………………

………………

………………

………………

79 : 6

………………

………………

………………

………………

………………

87 : 5

………………

………………

………………

………………

………………

98 : 7

………………

………………

………………

………………

………………

 

 

381 : 3

………………

………………

………………

………………

………………

………………

 

 

250 : 6

………………

………………

………………

………………

………………

………………

 

 

587 : 4

………………

………………

………………

………………

………………

………………

 

 

727 : 8

………………

………………

………………

………………

………………

………………

 

 

634 : 7

………………

………………

………………

………………

………………

………………

314 : 6

………………

………………

………………

………………

………………

………………

434 : 8

………………

………………

………………

………………

………………

………………

239 : 5

………………

………………

………………

………………

………………

………………

565 : 8

………………

………………

………………

………………

………………

………………

972 : 3

………………

……………

………………

………………

………………

………………

III/ Góc vuông, góc không vuông

Bài 1: Hình bên có ……. góc vuông

………………………………………………….                                 A                                  B………………………………………………….

 

 

………………………………………………….

Có ……… góc không vuông                              

                                                                                     D                         H                      C                     

 

Bài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên:

………………………………………………………………     A      N                   M    D

 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………                 B                   C

IV/ Tìm x; Y

Bài 1: Tìm ×

x × 7 = 42

…………………………….

…………………………….

…………………………….

28 : x = 4

…………………………….

…………………………….

…………………………….

49 : x = 7

…………………………….

…………………………….

…………………………….

472 – x = 50 : 5

…………………………….

…………………………….

…………………………….

x : 4 = 200 : 5

…………………………….

…………………………….

…………………………….

x × 5 = 237 – 137

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Bài 2: Tìm Y

Y : 5 = 37 × 3

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Y × 6 = 84 : 4

…………………………….

…………………………….

…………………………….

56 : Y = 21 : 3

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

Y : 8 = 115 – 7

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

Y × 9 = 183 × 3

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

Y : 9 = 7 (dư 4)

…………………………….

…………………………….

…………………………….

V/ Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền dấu >;<,= vào chỗ trống

5m 6cm   ……..    560cm

2m 4cm    ……..    240cm

5dam 6dm ………  506dm

3hm 4dam  ……… 34m

1m 3cm ………..   104cm

6dm 8mm   ……..    680mm

9m 7dm    ……..    99dm

5m 17cm ………  517cm

420mm  ……… 4dm 2mm

8dam 5m ………..   85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

…………………………….

…………………………….

…………………………….

63m – 14m : 7

…………………………….

…………………………….

…………………………….

42km : 7 + 348km

…………………………….

…………………………….

…………………………….

14cm × 3 : 2

…………………………….

…………………………….

…………………………….

63 l : 7 + 159 l

…………………………….

…………………………….

…………………………….

28kg × 2 × 3

…………………………….

…………………………….

………………………….

5m × 7 – 16m

…………………………….

…………………………….

…………………………….

7kg × 4 : 2

…………………………….

…………………………….

…………………………….

9hm × 7 : 3

…………………………….

…………………………….

…………………………….

11kg × 6 – 6kg

…………………………….

…………………………….

…………………………….

7m × 4 – 20dm

…………………………….

…………………………….

…………………………….

600kg : 2 – 63kg

…………………………….

…………………………….

…………………………….

3/5 - (2 bình chọn)