PHIẾU ÔN TẬP Môn Toán Lớp 1 NGHỈ DỊCH COVID

PHIẾU ÔN TẬP Môn Toán Lớp 1 NGHỈ DỊCH COVID Mới nhất năm 2020. Tham khảo Phiếu ôn tập môn Toán Lớp 1 mùa dịch.Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo PHIẾU ÔN TẬP Môn Toán Lớp 1 NGHỈ DỊCH COVID

PHIẾU ÔN TẬP Môn Toán Lớp 1 NGHỈ DỊCH COVID

 

 

Tải Xuống 

Chuyên đề 1:  SO SÁNH

Bài 1: Viết dấu <,  >,  = vào chỗ chấm.

     1  …. 2                                 3  …  1                             3  …  4

     3  …  3                                 5  …  2                             5  …  2

     5 …   4                                 2  …  3                             1  …  5

     2  …  5                                 4  …  1                             4  …  4

     4  …  3                                 5  …  5                             2  …  3

         3  ….  5                                 1  ….  4                             3  …. 1

Bài 2 . Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

        3  …. 2                                    5  …  6                              2  …  0

        7  …. 4                                    0  ….  1                             8  …  5

        8 ….  8                                    8  …  7                              7 ….  9

   0  …. 2                                    9  …  9                              6 ….  8

    6  …. 5                                   2  ….  6                             9 ….  5

    9 ….  8                                   9  ….  9                             7 ….  7

   7 …. 10                                  10 …. 8                             10 … 6

  Bài 3. Điền số thích hợp vào  chỗ chấm.

        3 < … < 56 < …… < 86 > … > 4
      10 > … > 88 > … > 65 < … < 7
       4 < ….. < 6                1 < … < 33 > … > 1
       0 < ….. < 2                   9 > … > 78 < … < 10
      6 > ….. > 42 < … < 45 > … > 3

Bài 4 *. Số ?

                   7 < …..                        ….. > 8                          1 > …..  

                   4 <  …..                      6  > …..                           8 < …..

                   7 > …..                       9 > …..                           5 > …..

                   8 = …..                        ….. < 3                           ….. < 8

                    ….. < 4                       ….. < 2                           9 > ….

   Bài 5: Viết dấu <,  >,  = vào chỗ chấm.

     10  ….12                                 13  …  8                          3  …  16

     13  …  16                                 7  …  12                         15  …  2

     15 …   19                                 2  …  13                         1  …  15

     12  … 1 5                                 9  …  11                         14  …  14

     14  …  13                                15  …  5                          12  …  3

         18  …. 1 5                                11  ….  4                          3  …. 11

              Bài 6. Điền số thích hợp vào  chỗ chấm.

        13 < … < 1516 < …… < 1816 > … > 14
      20 > … > 1818 > … > 1615 < … < 17
       14 < ….. < 16                11 < … <1 313 > … > 11
       10 < ….. < 12                   19 > … > 1718 < … < 15
      16 > ….. > 1412 < … < 1415 > … > 13

 

Bài 7 : > < =

16……1819………..1814 ……….1720……………1016……….15
20……1513…………..1510………….615……………1814……….13
11………..148………….105………….1513…………….1412………..12
12…………109 ………….1218……….127…………….110 ………….10

 

Bài 8 *. Số ?

                   17 < …..                        ….. > 18                          11 > …..  

                   14 <  …..                     1 6  > …..                           18 < …..

                   17 > …..                       19 > …..                           15 > …..

                   18 = …..                        ….. < 13                           ….. < 18

Bài 9.  < , > , =  ?

3 + 1  ….  4                         4 …..  2 + 1                          1 +  3 ….. 2        

4  + 1 ….. 1 +  4                  6 +  0 ….. 4                          1  + 2 ….. 2  + 2    

1 + 2 …..  2                         5 …..  1 + 3                          6 + 2 …..  9

Bài 10. > , =, < ?

          10 – 2  ….  8 + 1                                           8 +  2 ….  8 – 2                  

         6 + 3  ….  9 – 0                                            10 + 0 ….  8 + 2                

         7 + 3  ….  5 + 3                                           10 – 5 ….  10 – 3

Bài 11.   > ,  < ,  = ?

 

  9            2 + 8                  10           10 – 2              5 + 4              4 + 5

 

  7            8 – 5                 8            7 + 1                   9 – 2            8 + 1

 

Bài 12.  Điền dấu >, <  , = thích hợp vào ô trống.

                12  + 6   4 + 3                                         10 + 0  0 + 10

                15  + 0  15 – 0                                         9 – 5        12

                8 –  5     8 –  4                                          13 + 2    6 – 4

Chuyên đề 2 : Viết dãy số, Sắp xếp các số 

Bài 1. Số ?      

 1   5   9 

 

  8     2  

 

10 12  5   19 

 

20 18     12  

 

Bài 2. Viết các số: 5 ,  2 ,  8 ,  4 ,  9 , 0

–  Theo thứ tự từ bé đến lớn : …………………………………………………….

– Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………………………..

Bài 3. Xếp các số sau :  1,  5,  9,  6,  3,  8

– Theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………………………………..

– Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………..

Bài 4. Viết các số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

 • Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………….
 • Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5. Viết các số  13, 7, 11, 10, 18, 5

 • Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………..
 • Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

 

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………

– Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3 : Tìm số lớn nhất , bé nhất

Bài 8.

 1. Khoanh tròn vào số lớn nhất : 10  ;    7    ;    12    ;   19    ;    15                                                          
 2. Khoanh tròn vào số bé nhất : 13 ;     8    ;    14    ;    16   ;   20

Bài 9

 1. Khoanh tròn vào số lớn nhất : 15 ;  20   ;   11   ;   8    ;    19                                                    
 2. Khoanh tròn vào số bé nhất : 10 ;   16    ;    18   ;     19  ;     12
 3. Khoanh tròn vào số lớn nhất : 19  ;    7    ;    14    ;   10    ;    12                                                          
 4. Khoanh tròn vào số bé nhất : 13 ;     8    ;    14    ;    16   ;   20

Chuyên đề 4 : Các phép tính

Bài 1. Tính.

          1                      3                        0                        3                     5                 

       +                                              +                                              +                

          4                     2                        3                        1                      0                

       

        ……                …….                    …….                     …….               …….            

Bài 2. Tính.

 7                3                7                  2                 5                 7             

       +                 +                –                   +                 +                    –              

           1                 4                3                 5                 3                   6               

   

       . . . . .      . . . . .            . . . . .            . . . . .          . . . . .          . . . . .    

Bài 3. Tính.

 

 3                1                4                 10                5                 10

       +                 +                +                  –                  +                    –

           7                 8                6                 3                5                   2

   

       . . . . .         . . . . .          . . . . .          . . . . .            . . . . .         . . . .

   

Bài 4. Tính.

         3 – 1 =  ……                       0 + 5 = …..                   1 +  1  +  3 = …..

          2 + 3 = ……                       3 – 2 = ……                   2 +  2  +  1 = …..

          1 + 4 = ……                       4 + 0 = ……                  3 +  1  +  0 = ……

Bài 5. Tính:

    3 + 3 – 2 =………              6 – 1 + 0 =……..                  5 – 2 + 3 =…….

    2 + 4 – 1 =……..               5 – 0 + 1 =……..                  5 + 0 – 4 =……

    4  + 3 – 5  = …..             2  +  6 –  3  = …..                    7 –  2 + 3  = …..                                  6  –  4  +  2  = …..              8 –  6 + 3 =  ……                    4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….                   9 – 4 + 5 = ….                       10 – 8 + 6 = ….                                    5 + 5 – 3 = ….                    9 + 1 – 7 = ….                      10 – 6 + 4 = ….

Bài 6. Số?

   5 – 3 = 1 + …..               6 – 3 = …….+ 0                     3  – 1 = 0  + …….

   6 – 2 = …… + 2              …. – 2 =  4  –  1                    4 + 2 =  ….. +  0

Bài 7. Số?

                       ….. + 5 = 8                    7 –  3 = ……

                        7 – ….   = 6                       …. + 1 =  8    

                        6 +  …. =  7                       2  + …..  =  7                       

Bài 8: Số?

                           18  =  … +  3                                  19  =  17  +  ….

                           17  =   14  +  ….                             15  =   …. +   13

                           19 =  …  +   15                                1 6 =  11  +  ….

Bài 9. Điền số ?

        …. =  17 + 3                                            18 = 13 +  ….

        19 = …. + 2                                            10 = ….  +  4

       10 – … = 2                                             … + 2 = 2 + 8

  Bài 10. Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

     6 + 4                      10 –  2

     ………                       ………

     ………                       ………

     ……….                       ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

       10 – 9

………

………

………

    7 + 3                          9 – 3

    ……….                         ………

    ………..                        ………

    ………..                        ………

  Bài 11. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

………

………

………

10 + 6

………

………

………

18 + 1

………

………

………

     16 + 3                    12 +  4

     ………                       ………

     ………                       ………

     ……….                      ………

12 + 5

………

………

………

14 + 4

………

………

………

       13 + 5

………

………

………

   13 + 3                      16 +  3

    ……….                         ………

    ………..                        ………

    ………..                        ………

Bài 12. Viết các số từ 10 đến 20 vào tia số

10

 

 

Bài 13: viết số

Số 15 gồm … chục và … đơn vị

Số 12 gồm … chục và … đơn vị

Số 14 gồm … chục và … đơn vị

Số 11 gồm … chục và … đơn vị

Số 18 gồm … chục và … đơn vị

Số 20 gồm …..chục và …..đơn vị

 Số 19 gồm …..chục và …..đơn vị

 Số 13 gồm ……chục và …..đơn vị

 Số 16 gồm ……chục và….. đơn vị

Số gồm 1 chục và 3 đơn vị là ……

Số gồm 1 chục và 6 đơn vị là ……

Số gồm 1 chục và 7 đơn vị là ……

Số gồm 1 chục và 9 đơn vị là ……

Số gồm 1 chục và 2 đơn vị là ……

Số gồm 1 chục và 4 đơn vị là ……

Số gồm 1 chục và 1 đơn vị là ……

Số gồm 1 chục và 8 đơn vị là ……

Số gồm 2 chục và 0 đơn vị là ……

 

Bài 14: đọc số

Đọc sốViết số
11 : …..mười mộtd

12 : ………………………………………

13 : ………………………………………

14 : ………………………………………

15 : ………………………………………

16 : ………………………………………

17 : ………………………………………

18 : ………………………………………

19 : ………………………………………

Mười bảy ………………………………

Mười hai ………………………………

Mười chín ………………………………

Mười lăm ………………………………

Mười ba ………………………………

Mười bốn ………………………………

Mười sáu ………………………………

Mười tám ………………………………

Mười một ………………………………

 

 

Chuyên đề 4 : Giai toán có lời văn

Bài 1. Viết phép tính thích hợp.

        Có              :   6 quyển vở.

     

      Mua thêm  :   2 quyển vở   

      Có tất cả   : ….. quyển vở ?

Bài 2 . Viết phép tính thích hợp.

 1. a) Có :  12 cái kẹo                                 b)    Có          :  9 con lợn

      thêm      :    3 cái kẹo                                        Bán        :   6 con lợn

      Có tất cả  : …. cái kẹo?                                     Còn lại   : ….. con lợn?

 

Bài 3.   Viết phép tính thích hợp.

         Có             :  6 quả cam                                  Có         : 10 cái kẹo

         Cho đi     :  3 quả cam                                  Đã ăn    : 4 cái kẹo

         Tất cả có   : …. quả cam ?                        Còn lại  : ….. cái kẹo ?                                       

     Bài 4 :                                                                                    

Bóng xanh: 10 quả……………

bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

 

Bài 5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có tất cả: ……cây hoa

 

 Bài 6 :

Có: 10 cái kẹo

 Rơi mất : 8 cái kẹo

Còn lại ….. cái kẹo ?

 

Bài 7.

Thùng thứ nhất: 20 gói bánh

Thùng thứ hai: 10 gói bánh

Cả hai thúng có tất cả ….. gói bánh?

 

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: 20 viên bi

Nam còn lại …….. viên bi?

 

Đánh giá post