Phiếu Ôn Tập Môn TOÁN – TIẾNG VIỆT Lớp 1 [HAY NHẤT]

Phiếu Ôn Tập Môn TOÁN – TIẾNG VIỆT Lớp 1 chuẩn mới nhất năm 2020. Tham khảo phiếu Ôn tập môn Tớn lớp 1 và môn Tiếng Việt lớp 1 chương trình Tiểu học cải cách. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Phiếu Ôn Tập Môn TOÁN – TIẾNG VIỆT Lớp 1

Phiếu Ôn Tập Môn TOÁN – TIẾNG VIỆT Lớp 1 [HAY NHẤT]

 

 

Tải Xuống 

PHIẾU 1

Họ và tên: ……………………………………………………..              Lớp  

TiếngViệt

 1. 1. Đọc bài em, ep, êm, êp (Sách TV trang 102): Nhớ đọc từ 3 đến 5 lần.
 2. Viết các vần em, ep, êm, êp (mỗi vần viết 2 dòng).
 3. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà bài Thi chân sạch.

 

Toán

Bài 1: Tính:

 1. a) 10cm + 8cm =…..                       c)  15cm – 2cm =……
 2. b) 4cm + 6cm + 5cm =…..             d) 15cm – 5cm – 6cm = …….

Bài 2. Cho hình chữ nhật sau:   

B
A

                                                                                                

 

                                 C                                     D

 1. a) Hình trên có mấy điểm, là những điểm nào?

   Trả lời: Hình trên có…..điểm, đó là: điểm ….., điểm ….., điểm ….., điểm ……

 1. b) Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình chữ nhật trên để được hai hình tam giác.

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

– Số liền trước của10 là….                          – Số liền sau của 14 là…..

– Số liền trước của19 là…. .                        – Số liền sau của 19 là…..

– Số 13 gồm……chục……đơn vị.              – Số 40 gồm ……chục……đơn vị.

– Số 56 gồm ……chục……đơn vị.             –

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

   15 + 3              12 + 4             5 + 14             18 – 5               19 – 7

  …………             …………           …………            …………             …………

  …………             …………           …………            …………             …………

  …………             …………           …………            …………             …………

PHIẾU 2

        Họ và tên: …………………………………………………….         

TIẾNG VIỆT

 1. Đọc bài Hoa lay ơn (Vở BT thực hành TV trang 65): đọc 3 đến 5 lần.
 2. Làm các bài tập phía dưới (cùng trang 65).
 3. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà bài Hoa lay ơn.

TOÁN

Bài 1. A)Tính nhẩm:

   12 + 6 = ……..         14 + 5 = ……..      16 + 2 = ……..         18 + 1 = ……..

   13 + 4 = ……..         17 + 2 = ……..      15 + 3 = ……..         19 + 0 = ……..

 1. b) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
12 + 3
16 + 3
11 + 6
11 + 4
13 + 3
13 + 5
14
17
19
18
16
15
14 + 4
14 + 5
12 + 2
12 + 5

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. A)Tính nhẩm:

   18 – 3 = ……..         19 – 6 = ……..      14 – 3 = ……..         13 – 2 = ……..

   16 – 3 = ……..         17 – 5 = ……..      15 – 2 = ……..         12 – 1 = ……..

 1. b) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
14 – 2
16 – 2
19 – 6
13 – 2
18 – 4
18 – 2
11
14
16
15
13
12
19 – 4
19 – 5
17 – 5
15 – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3. Tính:

12 + 3 + 4 = ……..             14 + 3 – 5 = ………              18 – 2 – 5 = ………

12 + 2 + 3 = ……..             19 – 4 – 2 = ………              16 – 3 – 1 = ………

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

 2316547
1214      

 

 132564
1716     

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

 1. a) 15 + 4                    5 + 13                   18 – 3                  15 – 5

           …………                  ………..                   ………..                 ………..

           …………                  ………..                   ………..                 ………..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           …………                  ………..                   ………..                 ………..

=

Bài 6.              12 + 6         18              19 – 4         16                15        13 + 3

                        14 + 3         16              18 – 5         12               12         17 – 2

                           13 + 5        18               16 – 3         13              17         14 + 2

Bài 7. Viết phép tính thích hợp:

     
 1. a) Có : 14 viên bi

     Thêm          :  5 viên bi                   

     Có tất cả     : … viên bi ?

 1. b) Huệ có : 17 quả táo
     

      Huệ cho anh     :   7 quả táo

      Huệ còn lại       : … quả táo ?

 
 

Bài 8*. Số ?

 
 

                    12 +          = 15                                + 5 = 15 + 0

 
 

                    14 +          = 18                       13 + 4 =          + 13

                    17 –          = 12                       13 + 6 –           = 15

______________________________________

PHIẾU 3

        Họ và tên: …………………………………………………….         

TIẾNG VIỆT

 1. Đọc mô hình và bài Ánh trăng đêm rằm (Vở BT thực hành TV trang 66): đọc từ 3 đến 5 lần.
 2. Làm các bài tập phía dưới (cùng trang 66).
 3. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà khoảng 4 đến 5 câu hoặc viết cả bài Ánh trăng đêm rằm.

 

TOÁN

 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

 1. Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

    A.1chục và 2 đơn vị                              C. 1và 2

 1. 2 chục và 1 đơn vị D. 2 và 1
 2. b) 14 + 5 – 5 = ?
 3. 19                  B.  0                     C. 14                      D. 15
 4. c) Số liền sau của số14 là số nào ?

             A.16                     B.15                     C.14                        D.13

 1. d) Trong các số:17, 14, 12, 15, 13, số nào nhất ?
 2. A. 17 B. 14                     C.13                       D.12
 3. e) 18 = 6 + 4 + ?      Số cần thay vào dấu ? là:
 4. 10 B. 8                      C. 2                        D.  0
 5. g) 16 – 4 ……11 +1 .  Dấu cần điền vào chỗ chấm là:
 6. >                                      B.  <                                    C. =
 7. h) Lan hái được 10 bông hoa, Mai hái được 9 bông Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?
 8. 20 bông hoa                             B. 19 bông hoa
 9. 18 bông hoa D. 1 bông hoa
 10. i) Số 15 đọc như thế nào?
 11. mười lăm                                B.  mười năm
 12. mươi nhăm                             D. một năm
 
 

Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:

 
 
 1. a) Số 20 gồm 2chục và 0 đơn vị.           c) Số liền trước của19 là 20.   
 2. b) Số14 gồm 4 chục và 1đơn vị. d) Số liền sau của19 là 20.

Bài 3: Khoanh vào số nhất:

 1. a) 16, 18,  9,  5,  10                               b) 15,  9,  17,  13,  11

Bài 4: Khoanh vào số lớn nhất:

 1. a) 14, 19,  4,  17,  0                               b) 8,  16,  10,  17,  19

Bài 5. Viết các số 14, 17, 9, 20, 6, 13

 1. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………..
 2. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………..

Bài 6. Năm nay An 6 tuổi. Hỏi :

 1. Sau 4 năm nữa, An bao nhiêu tuổi:

Trả lời: …………………………………………………………………………………………

 1. Cách đây 2 năm, An bao nhiêu tuổi ?

Trả lời: …………………………………………………………………………………………

CX
B

Bài 7.  Cho hình vẽ sau:

 1. Hình vẽ bên có mấy điểm, là những điểm nào ?
 •  
N
M
 • Trả lời: Hình vẽ bên có…… điểm, đó là: …………

…………………………………………………………………………….

D
A

………………………………………………………………….

      b*) Hình vẽ trên có mấy đoạn thẳng, đó là những đoạn thẳng nào ?

 • Trả lời: Hình vẽ trên có …….. đoạn thẳng, đó là: ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Hình vẽ trên có mấy hình vuông, mấy hình tam giác ?
 • Trả lời: Hình vẽ trên có …….. hình vuông, …….. hình tam giác.

_____________________________________

PHIẾU 4

        Họ và tên: …………………………………………………….         

MÔN TIẾNG VIỆT

 1. Đọc bài sau:

      BÐ An nhµ c« Hµ bÐ lo¾t cho¾t mµ rÊt tinh nhanh. BÐ ch¹y nhanh tho¨n tho¾t. D¹o nµy, nghØ dÞch dµi ngµy, bÐ An ë nhµ víi bµ. C« Hµ rÊt an t©m ®i lµm, ch¼ng ph¶i b¨n kho¨n g× v× bÐ rÊt ngoan vµ tù gi¸c. BÐ ch¼ng hay xem ti vi mµ chØ thÝch nÆn ®Êt sÐt. MÊy ngµy qua, bÐ nÆn ®ñ thø: hoa l¸, qu¶ t¸o, con gµ, … BÐ cßn rÊt thÝch vÏ n÷a, cã thÓ vÏ c¶ ngµy ch¼ng hÒ ch¸n.

 1. Viết 4 câu đầu của bài trên vào vở học ở nhà.
 2. Làm bài tập:

Bài 1. a) G¹ch d­íi ch÷ viÕt sai chÝnh t¶:

     con l­¬n, võa coa, con ngùa, chuån chuån, c¸i bóa, chuét nh¾t, köa kÝnh, tu«n ch¶y, ngiÒn bét, quay co¾t, cÜ thuËt.

 1. b) ViÕt l¹i cho ®óng chÝnh t¶ c¸c ch÷ võa g¹ch ch©n ë trªn:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bµi 2. ViÕt dÊu thanh vµo tiÕng cã g¹ch d­íi ®Ó t¹o thµnh c¸c tõ cã nghÜa:

s¸ng su«t             m­¬t mµ              mua mµng             ch¬ bóa

diªn viªn             triªn khai               c©y mia                   bu«n

Bµi 3. §iÒn o hoÆc u vµo chç trèng:

    q…©n  lÝnh         quay  ng…¾t           t…©n  lÖnh         hoa  x…an

 

 

 

 

 

MÔN TOÁN

Bài 1: Viết số( theo mẫu):

Mười:        10Mười một:…………….Mười ba:……………..
Mười bốn:………………..Mười hai:……………..Mười sáu:……………
Mười lăm:………………..Mười chín:…………….Mười tám:……………
Mười chín:………………..Hai mươi:…………….Hai chục:…………….

Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

+ Số 19 gồm  …  chục và  …  đơn vị.

+ Số 18 gồm  …  chục và  …  đơn vị.

+ Số  …  gồm 2  chục và  0 đơn vị.

+ Số 10 gồm  …  chục và  …  đơn vị.

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

12 + 310 + 919 – 516 – 414 + 417 – 218 – 6
……….……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….

Bài 4:  Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối ?                    

               Tóm tắtBài giải
     Có                 : ….cây chuốiTrong vườn có tất cả số cây chuối là:
     Thêm            : ….cây chuối………………………………………………
     Có tất cả       :……cây chuối?                        …………………………

Bài 5:  Trong vườn có 15 cây cam, bố trồng thêm 4 cây cam. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam ?

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

PHIẾU 5

  Họ và tên: …………………………………………………….      

TIẾNG VIỆT

1.Đọc bài sau:

      Cø xu©n vÒ, c©y nhãt nhµ Giang l¹i træ hoa tr¾ng muèt.  ¸nh n¾ng xu©n lµm cho hoa dÇn dÇn kÕt thµnh qu¶ nhãt nhá xinh. ChØ kho¶ng hai tuÇn sau khi kÕt thµnh qu¶, nhãt ®· kho¸c cho m×nh mµu ¸o kh¸c: tõ mµu xanh dÇn chuyÓn thµnh mµu vµng, mµu ®á. Cø thÕ, giµn nhãt chÝn ®á c¶ khu v­ên. Qu¶ nhãt cã vÞ rÊt ®Æc biÖt. Nã chua chua, l¹i pha chót chan ch¸t. VËy mµ sau khi n« ®ïa mÖt, Giang vµ ®¸m b¹n l¹i ch¶y nhãt, chÊm bét canh ¨n ngon lµnh.

2.Viết  4 câu đầu của bài trên vào vở ở nhà.

 1. Làm bài tập:

Bµi 1. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

    TiÕng chøa vÇn on, «n, ¬n, un, ­n kÕt hîp ®­îc víi mÊy thanh?

 1. 2 thanh                                 B.  3 thanh              
 2. 4 thanh                                 D.  6 thanh
 
 
 

Bµi 2.  §óng ghi ®, sai ghi s:

 
 
 

          ngon lµnh                          rau ngãt                         ngh«n ng÷

 
 
 

          ngÓn cæ                             ngét ngh¹t                    ngít m­a

          quan huyÖn                       cáa t¸o                         kÓ chuyÖn

 

 

TOÁN

Bài 1. Viết các số sau:

     mười sáu: ……….                      hai mươi: ………..                  mười một: ……….

     hai chục: ………..                      mười bảy: ……….                   mười hai: ………..

     chín: ………..                             mười chín: ………                  mười lăm: ……….

Bài 2. Viết cách đọc các số sau:

    5: ……………….                    15: ………………………             14: ………………………

    13: ……………………..           20: ………………………             18: ………………………

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

  13 – 3                10 + 6                   17 – 6                 8 + 10                  19 – 9

  ………..               ………..                  ………..                ………..                  ………..

  ………..               ………..                  ………..                ………..                  ………..

  ………..               ………..                  ………..                ………..                  ………..

Bài 4. Viết phép tính thích hợp:

 1. a) Có        : 14 xe máy
     

          Đã bán : 3 xe máy

          Còn lại :… xe máy ?

 1. b) Có           : 1 chục quả cam
     

           Thêm      : 7 quả cam             

           Có tất cả : … quả cam ?

Bài 5.  Điền số (theo mẫu) ?

 1. Mẫu: Số liền sau của 7 là 8        b) Mẫu: Số liền trước của 7 là 6

          Số liền sau của  9  là ……                      Số liền trước của 10 là …….

          Số liền sau của 10 là ……                      Số liền trước của 11 là …….

          Số liền sau của 19 là ……                      Số liền trước của 20 là …….

          Số liền sau của  0  là ……                      Số liền trước của  1  là …….

Bài 6. Số ?            

                       14 + 3 + ….. = 17                            15 – 3 – ….. = 10

 

 

PHIẾU 6

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

15 + 310 + 816 + 213 – 315 – 411 + 4
……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….

Bài 2. Số?

10 +  5  =…16 –  3 =…14 + 5 = …19 – 3 =…
14 +  3 = …19 – 3 = …18 –  5  = ….15 + 3 = …

Bài 3.Tính:

10 + 1 + 3 = …14 + 2 + 1 = …
16 + 1 + 2 = …15 + 3 + 1 = …

Bài 4. Trên tường có  8 bức tranh, người ta treo thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh?       

               Tóm tắtBài giải
 Có                 : ….bức tranhTrên tường có tất cả số bức tranh là:
 Thêm            : ….bức tranh…………………………………………………..
Có tất cả       :……bức tranh?                        Đáp số: …………………

Bài 5. Trên tường có  14 bức tranh, người ta treo thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh?             

               Tóm tắtBài giải
Có                 : ….bức tranhTrên tường có tất cả số bức tranh là:
Thêm            : ….bức tranh…………………………………………………..
Có tất cả       :……bức tranh?                        Đáp số: …………………

    

TIẾNG VIỆT

 1. Đọc thành tiếng:
T¢Y NGUY£N

          T©y Nguyªn lµ lo¹t cao nguyªn liÒn kÒ. PhÝa t©y T©y Nguyªn gi¸p Lµo vµ Cam-pu-chia. C¸c phÝa kh¸c gi¸p c¸c tØnh ViÖt Nam. Ở ®©y, ph¸t triÓn cao su, cµ phª, ca cao… KhÝ hËu T©y Nguyªn kh¸ m¸t mÎ.

 

 

 

 

 

 

         

 

                                               

 

 

 1. Tập viết chữ nhỏ bằng bút mực:

– Mỗi chữ 03 dòng: ch, kh, nh

 

 1. Tập chép: Nhìn chép bài: “Tây Nguyên” vào giấy kiểm tra

 

 

 1. TOÁN: (Làm vào giấy kiểm tra)

 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– Số liền trước của 20 là: ….

– Số liền sau của 18 là: …….

 

 

Bài 2: Tính

2 + 4 + 3 = …..             1 + 8 – 7 = ….             10 – 6 – 0 = ….         9 – 5 + 3 = ….

 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp vào ô trống

     

          An gấp được: 4 bông hoa

          Bình gấp được: 5 bông hoa

          Cả hai bạn gấp được: … bông hoa?

 

 

Ký xác nhận của phụ huynhNhận xét của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU 7

Bài 1. Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số?

 

 

20
10

 

 

                                             …………………………………………………………………………………………

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

13 – 314 – 210 + 610 + 815 – 512 + 4
……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….

Bài 3. Tính:

12 + 1 + 3 = …15 + 2 –  1 = …
16 – 1 – 2 = …18 + 1 –  1 = …

 

Bài 4. Nhà An có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi Nhà An còn lại mấy con gà?                 

               Tóm tắtBài giải
     Có                 : ….con gàNhà An còn lại số con gà là:
     Bán               : ….con gà…………………………………………………..
    Còn lại          :……con gà?Đáp số: …………………

 

Bài 5. Nhà An có 18 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi Nhà An còn lại mấy con gà?                 

               Tóm tắtBài giải
     Có                 : ….con gà……………………………………………………
     Bán               : ….con gà…………………………………………………..
   Còn lại          :……con gà?                        Đáp số: …………………

 

 

 

              TIẾNG VIỆT  
– Đọc cho bố mẹ nghe, bài:  Bé xách đỡ mẹ (SGK TV1, tập 2 trang 43).  
– Tập chép, bài: Bé xách đỡ mẹ  SGK TV1, tập 2 trang 43.

– Yêu cầu: Viết đúng mẫu chữ, trình bày sạch sẽ, chữ viết đẹp

     *Lưu ý: Phụ huynh cho HS viết vào giấy ô ly kèm theo.

  

 

     

 

NHẬN XÉT CỦA PHỤ HUYNH

– Điểm đáng khen của em: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………….

– Điều em cần cố gắng hơn: …………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………….

                                                                             PH ký tên

 

 

 

 

PHIẾU 8

Bài 1.

 1. Viết các số từ 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………………

 1. Viết các số từ 20 đến 10:

…………………………………………………………………………………………

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

15 + 114 – 114 + 314 – 312 + 012 – 0
……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….

Bài 3. Nối           với số thích hợp:

 

 

19   <          <  1616  <             <  20
15
16
17
18
19
20

 

 

 

Bài 4. Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?                

               Tóm tắtBài giải
Có                 : ….con chimTrên cây còn lại số con chim là:
 Bay đi           : ….con chim…………………………………………………..
 Còn lại          :……con chim?                        Đáp số: …………………

Bài 5. Có 18 con chim đậu trên cây, sau đó có 8 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?                

               Tóm tắtBài giải 
   Có                 : ….con chim………………………………………………… 
  Bay đi           : ….con chim………………………………………………….. 
     Còn lại          :……con chim?                        Đáp số: ………………… 
              TIẾNG VIỆT  
– Đọc cho phụ huynh nghe bài: Họ nhà dế (SGK TV1, tập 2 trang 45).  
– Tập chép, bài: Họ nhà dế  (SGK TV1, tập 2 trang 45).

    Từ Các anh dế trẻ…. đến hết bài.

– Yêu cầu: Viết đúng mẫu chữ, trình bày sạch sẽ, chữ viết đẹp.

    * Lưu ý: Phụ huynh cho HS viết vào giấy ô ly kèm theo.

  
     

 

     

 

– Viết tên trường của em đang học: …………………………………..……………………….…….

 

NHẬN XÉT CỦA PHỤ HUYNH

– Điểm đáng khen của em: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………….

– Điều em cần cố gắng hơn: …………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………….                                                                                                          PH ký tên

5/5 - (1 bình chọn)