THỐNG KÊ SỰ KIỆN LỊCH SỬ 12 VIỆT NAM Theo Từng Bài Ôn Thi THPT

Xem thêm: Thống kê Sự kiện Lịch Sử 12 Thế Giới

BẢNG HỆ THỐNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ 12 THEO BÀI

 BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 – 1925

Thời gianNội dung (Sự kiện)
5-6-1911Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
6-1919Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân

An Nam

1919Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa của giai cấp tư sản

dân tộc

1920Công nhân Sài Gòn – Chơ Lớn thành lập Công hội đỏ
7-1920Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn

đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin.

12-1920Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và

tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp

1921Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari, báo Người cùng khổ là cơ

quan ngôn luận

 

1922

–  Công nhân viên chức sở Công thương Bắc kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương

–  Bãi công của công nhân dệt, rượu, xay xát gạo ở Nam Định, Hải Dương, Hà Nội

1921-1923Ra đời các tờ báo Nhân đạo, Đời sống công Nhân…
1923Phong trào chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo Nam Kì
6-1923Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế nông dân ở Liên Xô và được bầu

vào BCH của Hội

1923-1924Ra đời các tờ báo Sự thật, tạp chí thư tín quốc tế
11-11-1924Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu để đào tạo cán bộ, xây dựng tổ

chức cách mạng và truyền bá lí luận cách mạng GPDT vào Việt Nam

8-1925Công nhân thợ máy xưởng Ba son đấu tranh, đánh dấu bước tiến mới

của phong trào công nhân

1925Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời

 BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 – 1930

Thời gianNội dung (Sự kiện)
2-1925Thành lập Cộng Sản đoàn
6-1925Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
21-6-1925Ra đời báo Thanh Niên
1926-1927Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền

Cao su Cam Tiêm, Phú Riềng

1927Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc in thành sách Đường Kách Mệnh
25-12-1927Thành lập Việt Nam quốc dân đảng
Cuối 1928Phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
2-1929Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội

 

 

3-1929Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lập ra

chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Bắc Kì

5-1929Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có cơ sở khắp cả nước
17-6-1929Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập
8-1929Thành lập An Nam cộng sản đảng
9-1929Thành lập Đông Dương cộng sản Liên đoàn
11-1929An Nam Cộng sản Đảng họp Đại hội bầu ra BCH Trung ương
1928-1929Cả nước có khoảng 40 cuộc bãi công của công nhân
6-1->8-2-1930Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (TQ)
9-2-1930Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ
24-2-1930Đông Dương Cộng sản Liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN
3-2-1930Lấy làm ngày kỉ niệm thành lập ĐCSVN
2-1930Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua

 BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Thời gianNội dung (Sự kiện)
1-5-1930Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra khắp cả nước nhân ngày Quốc tế lao động
12-9-1930Cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên
9-1930Xô viết ra đời ở Nghệ An
Cuối 1930 đầu

1931

Xô Viết ra đời ở Hà Tĩnh
10-1930Luận Cương chính trị tháng 10 – Trần Phú

 BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939

Thời gianNội dung (sự kiện)
3-1935Đại hội đại biểu lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc)
7-1935Quốc tế cộng sản tiến hành đại hội lần VII
6-1936Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền
7-1936Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II họp tại Thượng Hải

(TQ)

11-1936Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương ra đời
3-1938Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương).

 BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

Thời gianNội dung (Sự kiện)
11-1939Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VI (Bà Điểm – Hóc Môn)
22-9-1940Nhật vào Việt Nam

 

 

11-1940Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VII họp ở Ba Đình , Bắc

Ninh

28-1-1941Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
10->19-5-1941Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VIII tại Pác Bó, Cao Bằng
19-5-1941Mặt trận Việt Minh ra đời
1941–  Việt Nam Cứu quốc quân ra đời

–  Thành lập Trung đội cứu quốc quân I và II

 

1943

–  Đảng đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam, thành lập Hội Văn hóa cứu quốc

–  Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng đẩy mạnh hoạt động, 19 ban xung

phong “Nam tiến” ra đời

25->28-2-1943Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Võng La (Hà Nội) vạch ra kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
1944Hội Văn Hóa cứu quốc và Đảng dân chủ Việt Nam ra đời đứng trong hàng ngũ Việt Minh
25-2-1944Trung đội Cứu quốc quân III ra đời
7-5-1944Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị các cấp sửa soạn khởi nghĩa
22-12-1944Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
9-3-1945Nhật đảo chính Pháp
12-3-1945Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và

hành động của chúng ta”.

15->20-4-1945Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kì
16-4-1945Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp
15-5-1945Hồ Chí Minh chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cách mạng
4-6-1945Khu giải phóng Việt Bắc ra đời
13-8-1945Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa

toàn quốc và ban bố Quân lệnh số 1

14->15-8-1945Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)
 

16->17-8-1945

Đại hội quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của

Đảng, thống qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban GPDT Việt Nam

16-8-1945Một đơn vị giải phóng quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên
18-8-1945Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở tỉnh lị
19-8-1945Hà Nội giành chính quyền
23-8-1945Huế giành chính quyền
25-8-1945Sài Gòn giành chính quyền
28-8-1945Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
30-8-1945Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ
2-9-1945Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

BÀI 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN NGÀY 19-12-1946

Thời gianNội dung (sự kiện)
2-9-1945Quân Pháp xả súng vào đồng bào ta đang dự cuộc mít tinh ở Sài Gòn

 

 

23-9-1945Pháp tiến công Sài Gòn – mở đầu cho cuộc xâm lược trở lại nước ta lần

hai bằng sự kiện đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ

8-9-1945Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ
5-10-1945Lực lượng viễn chinh Pháp đến Sài Gòn
11-11-1945Đảng tuyên bố tự giải tán nhưng thực chất rút vào hoạt động bí mật
6-1-1946Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước lần đầu tiên giành

thắng lợi

28-2-1946Pháp – Hoa kí hiệp ước Hoa Pháp
2-3-1946Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp phiên đầu tiên lập ra bản dự thảo Hiến Pháp
3-3-1946Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng do Hồ Chí Minh chủ trì chọn

giải pháp “hòa để tiến”

6-3-1946Hiệp ước Sơ Bộ được kí kết
5-1946Quân đội quốc gia Việt Nam ra đời
7-1946Cuộc đàm pháp giữa ta và Pháp thất bại tại Phôngtennơblô
14-9-1946Bản Tạm ước giữa ta và Pháp được kí kết
9-11-1946Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông

qua

23-11-1946Quốc hội khóa I quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam

 BÀI 18. NHỮNG NĂM ĐẦU CUỘC KHÁNG HIÊN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950)

Thời gianNội dung (Sự kiện)
12-12-11946Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”
15-12-1946Pháp chiếm đóng cơ quan Bộ tài chính và Bộ Giao thông công chính
18-12-1946Pháp gửi tối hậu thư đòi ta phải hạ vũ khí đầu hàng
Tối 19-12-

1946

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
3-1947Chính phủ Pháp cử Bôlae sang làm cao ủy Pháp ở Đông Dương
9-1947Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi ra đời
1947Chiến dịch Việt Bắc thu – đông
19-12-1947Pháp rút quân khỏi Việt Bắc
1949Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp
5-1949Pháp đề ra kế hoạc Rơve
6-1949Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định đi đến thống nhất thành

Mặt trận Liên Việt

1948-1949Quân ta đẩy mạnh chiến tranh du kích, biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta.
1950Chiến dịch Biên giới thu – đông
1-1950Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN lần lượt công nhận và thiết lập

quan hệ ngoại giao với ta

7-2-1950Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại
8-5-1950Mỹ viện trợ tài chính và quân sự cho Pháp, chính thức dính liều vào

chiến tranh ở Đông Dương

BÀI 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953)

Thời gianNội dung (Sự kiện)
2-1951Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng họp ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
3-3-1951Đảng đã thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội liên hiệp quốc dân thành

Mặt trận Liên Việt

11-3-1951Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được thành lập
6-1951Chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
1952Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất
12-1951 đến

2-1952

Quân ta mở chiến dịch phản công và tiền công địch ở Hòa Bình
10-1952 đến

12-1952

Ta mở chiến dịch Tây Bắc
4-1953 đến 5-

1953

Ta phối hợp với bộ đội Pa-thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào chân hè

1953.

 BÀI 20. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC 1953 – 1954

Thời gianNội dung (Sự kiện)
7-5-1953Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh

Pháp ở Đông Dương

Thu-đông

1953

Nava tập trung lực lượng cơ động ở Đồng bằng Bắc bộ là 44 tiểu đoàn
9-1953Bộ chính trị Trung ương Đảng họp và đề ra kế hoạch tác chiến đông- xuân 1953-1954
3-12-1953Nava quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhằm “nghiền nát” bộ đội chủ lực của ta.
10-12-1953Quân ta tấn công địch ở Lai Châu, bao vây uy hiếp địch ở Điện Biên Phủ
 

12-1953

–  Quân ta phối hợp với quân dân Lào tấn công Trung Lào, giải phóng thị xã Thà Khẹt, uy hiếp xênô.

–  Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ

2-1954Quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiếp Plâyku
Từ 13-3->17-

3-1954

Chiến dịch Điện Biên Phủ (đợt 1)
Từ 30-3->26-

4-1954

Chiến địch Điện Biên Phủ (đợt 2)
Từ 1-5->7-5-

1954

Chiến dịch Điện Biên Phủ (đợt 3)
17h30 ngày 7-

5-1954

Tướng Đờ Cátxtơri cùng toàn bộ ban tham mưu của địch bị bắt, chiến địch Điện Biên Phủ toàn thắng
8-5-1954Đoàn đại biểu của ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào Hội nghị

Gioơnevơ với tư thế của người chiến thắng

21-7-1954Hiệp định Giơnevơ được kí kết

BÀI 21. XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1959-1965)

Thời gianNội dung (Sự kiện)
1957-1959Chính quyền Ngô Đình Diện ban hành chính sách “Tố cộng, diệt cộng”
1-1959Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 quyết định nhân dân Miền Nm sử

dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ Mĩ và tay sai

1959-1960Phong trào Đồng Khởi nổ ra ở Bến Tre
2-1959Phong trào nổ ra lẽ tẻ ở Vĩnh Thạnh, Bác Ái,..
17-1-1960Phong trào Đồng Khởi nổ ra ở 3 xã là Định Thủy, Phước Hiệp và Bình

Khánh, sau đó lan toàn Bến Tre

20-12-1960Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập
5->10-9-1960Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội
1961-1965Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ ở miền Nam
1-1961Trung ương Cục miền Nam được thành lập
15-2-1961Quân giải phóng miền Nam ra đời
2-1962Cố vấn Mĩ đưa quân vào miền nam và thành lập bộ chỉ huy quân sự Mĩ (MACV) ở Sài Gòn
1962Quân ta mở nhiều cuộc tập kích vào đồn bốt địch
Cuối 1962Cách mạng kiểm soát trên một nửa tổng số ấp với gần 70% dân số
1-1-1963Mĩ tổ chức cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm
2-1-1963Quân ta giành thắng lợi trong trận ấp Bắc (Mỹ Tho)
Đông xuân

1964-1965

Ta giành thắng lợi ở Bình Giã, Ba Gia, An Lão, Đồng Xoài

 BÀI 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965 – 1973)

Thời gianNội dung (Sự kiện)
18-8-1965Chiến thắng Vạn Tường mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy

mà diệt”.

Đông xuân

1965-1966

Thắng lợi mùa khô lần thứ nhất đã làm thất bại âm mưu của địch
1966-1967Thắng lợi mùa khô lần thứ hai đánh bại cuộc hành quân càng quét của

địch

1965-1968Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất
1-1968Cuộc Tổng tiền công và nổi dậy Xuân Mậu Thân
1969-1973Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh
6-6-1969Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời
24 và 25-4-

1970

Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp tại Hà Nội biểu thị quyết tâm đoàn kết chống Mĩ
4->6-1970Quân đội Việt Nam phối hợp với quân đội Campuchia đập tan cuộc hành

quân “Lam Sơn – 719”

30-3-1972Ta mở cuộc Tiến công chiến lược Xuân năm 1972 lấy Quảng Trị làm

hướng tiến công chủ yếu

4-1972Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ II với quy mô lớn hơn lần I
6-1972Ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Đông

Nam Bộ và Tây Nguyên

 

 

8->29-12-1972Ta đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ vào Hà Nội làm

nên trận Điện Biên Phủ trên không

27-1-1973Hiệp định Pari được kí kết

 BÀI 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

Thời gianNội dung (Sự kiện)
7-1973Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng tiếp tục bạo lực cách mạng…
12-1974->1-

1975

Ta giành thắng lợi trong chiến dịch đường 14-Phước Long
Cuối 1974 –

đầu 1975

Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền

Nam trong hai năm 1975 và 1976

4-3->24-4-

1975

Chiến dịch Tây Nguyên
21-3->29-3-

1975

Chiến dịch Huế – Đà Nẵng
26 – 4->30 – 4 – 1975Chiến dịch Hồ Chí Minh
3-1975Ta đánh nghi binh ở Kon Tum, Plâyku
10-3-1975Ta tiến công và giành thắng lợi ở Buôn Ma Thuột
21-3-1975Ta tấn công Huế và chặn đường rút chạy của địch.
26-3-1975Giải phóng Huế và toàn bộ tỉnh Thừa thiên
29-3-1975Giải phóng Đà Nẵng
Cuối 3 đầu 4 –

1975

Ta giải phóng các tỉnh còn lại của ven biển miền Trung, phía Nam Tây

Nguyên và Đông Nam Bộ.

9-4-1975Ta tấn công Xuân Lộc, căn cứ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía

Tây

18-4-1975Mệnh ra lệnh di tản người Mĩ
21-4-1975Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống
– 10h45 ngày 30-4-1975

– 11h30

–  Xe tăng của ta tiến thẳng vào dinh “Độc lập”, bắt toàn bộ chính quyền Sài Gòn, tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

–  Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc “dinh độc lập” báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

2-5-1975Nam Bộ và miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng
Đánh giá post