Thẻ: Con cả không có mắt thì gọi là gì chơi chữ bằng tiếng Anh