Thẻ: Dạy Trẻ Nhận Biết Sự Khác Biệt Rõ Nét Về Số Lượng Hai Nhóm Đồ Vật Sử Dụng Đúng Từ Nhiều Hơn Ít Hơn