Thẻ: Đường Thẳng Y=M Không Cắt Đồ Thị Hàm Số Y=-2x^4+4x^2+2 Khi