Thẻ: Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên (Thành Lập 6/1925) Là Một Tổ Chức Yêu Nước Theo Khuynh Hướng