Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12 Bài 5 BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12 Bài 5 BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (Có Đáp Án)

BÀI 5. BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Câu 1. Dân tộc được hiểu theo nghĩa là
A. một bộ phận dân cư quốc gia.
B. một cộng đồng anh em.
C. một bộ phận tộc người.
D. một cộng đồng dân cư.

Câu 2. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa, giáo dục.
D. tự do tín ngưỡng.

Câu 3. Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là
A. công dân có quyền không theo bất kì tôn giáo nào.
B. người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ mà theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.
C. người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đó.
D. chỉ theo một tôn giáo.

Câu 4. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là
A. các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng.
B. các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ.
C. các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển.
D. các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

Câu 5. Tôn giáo được biểu hiện
A. qua các đạo khác nhau.
B. qua các tín ngưỡng.
C. qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức.
D. qua các hình thức lễ nghi.

Câu 6. Việc mọi người đi nghe giảng đạo tại nhà thờ hoặc chùa được coi là
A. hoạt động tín ngưỡng.
B. hoạt động tôn giáo.
C. hoạt động mê tín dị đoan.
D. hoạt động truyền giáo.

Câu 7. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là
A. nhà nước phải đáp ứng mọi yêu cầu củ các tôn giáo.
B. các tôn giáo đều có thể hoạt động theo ý muốn của mình.
C. các tôn giáo được Nhà nước đối xử khác nhau tùy theo quy mô hoạt động và ảnh hưởng của mình.
D. các tôn giáo đều có quyền hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
Câu 8. Thờ cúng tổ tiên thể hiện hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây?
A. Tín ngưỡng.
B. Tôn giáo.
C. Tâm linh.
D. Mê tín dị đoan.

Câu 9. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là. Các dân tộc trong một quốc gia không bị phân biệt đều được
A. nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ, và tạo điều kiện phát triển.
B. có quyền lợi như nhau.
C. tạo điều kiện phát triển bằng nhau.
D. ngang nhau về mọi phương diện.

Câu 10. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc
A. các bên cùng có lợi.
B. bình đẳng.
C. đoàn kết giữa các dân tộc.
D. tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.

Câu 11. Tìm câu nhận định không đúng trong các nhận định dưới đây?
A. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
B. Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên tinh thần tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo được Nhà nước bảo đảm.
C. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.
D. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận, được hoạt động khi đóng thuế hàng năm.

Câu 12. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước ………..
A. bảo bọc.
B. bảo hộ.
C. bảo đảm.
D. bảo vệ.

Câu 13. Tôn giáo nào sau đây ra đời ở Việt Nam?
A. Đạo tin lành.
B. Đạo phật.
C. Đạo Cao đài.
D. Đạo Thiên chúa.

Câu 14. Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện
A. quyền bình đẳng giữa các dân tộc
B. quyền bình đẳng giữa các công dân.
C. quyền bình đẳng giữa các vùng, miền.
D. quyền bình đẳng về chính trị.

Câu 15. Hiện nay có một số khách đi tham quan tại các chùa chiền ở nước ta. Họ có hành vi ăn cắp cổ vật và đập phá cảnh quan chùa chiền. Hành động của họ vi phạm pháp luật nào sau đây?
A. Kỷ luật nhà chùa.
B. Hành chính.
C. Hình sự.
D. Dân sự.

Câu 16. Hiện nay có bao nhiêu thành phần dân tộc ở Việt Nam?
A. 34.
B. 44.
C. 54.
D. 64.

Câu 17. Đâu không phải là nội dung thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa, giáo dục.
D. quân sự.

Câu 18. Những việc làm nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc?
A. Chỉ có người dân tộc thiểu số mới có quyền đầu tư, phát triển kinh tế ở miền núi.
B. Cấp học bổng cho các sinh viên dân tộc thiểu số trong quá trình học đại học.
C. Chê cười khi thấy người dân tộc mặc trang phục truyền thống.
D. Lợi dụng quyền tự quyết dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và thống nhất đất nước.

Câu 19. Hành vi nào dưới đây thể hiện tín ngưỡng?
A. Không ăn trứng trước khi đi thi.
B. Yểm bùa.

C. Thắp hương trước lúc đi xa.
D. Xem bói để biết trước tương lai.

Câu 20. Ở nước ta có hiện tượng người thì theo tôn giáo này, người thì theo tôn giáo khác, có người không theo một tôn giáo nào là do
A. có sự bình đẳng về tôn giáo.
B. mỗi người có quyền tự do tín ngưỡng khác nhau.
C. hoàn cảnh gia đình và điều kiện của bản thân.
D. nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Câu 21. Tôn giáo còn được gọi là
A. đạo.
B. thần linh.
C. tâm linh.
D. lễ nghi.

Câu 22. Dân tộc nào chiếm tỉ lệ cao nhất ở nước ta?
A. Kinh.
B. Tày.
C. Mường.
D. Khơ me.

Câu 23. Hiện nay một số học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn khi đi học thì các bạn được miễn hoàn toàn học phí, được cấp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và được hỗ trợ một khoản tiền để các bạn tiêu hàng tháng. Chính sách này của nhà nước ta đã thể hiện sự
A. bình đẳng giữa các dân tộc.
B. bình đẳng về kinh tế.
C. bình đẳng về giáo dục.
D. bình đẳng về hưởng quyền lợi.

Câu 24. Ý kiến nào sau đây không đúng về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế?
A. Công dân các dân tộc đa số và thiểu số đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.
B. Công dân các dân tộc đa số và thiểu số đều có có nghĩa vụ đóng thuế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
C. Công dân các dân tộc thiểu số được nhà nước ưu tiên bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế.
D. Chỉ có các dân tộc thiểu số mới có quyền tự do đầu tư, kinh doanh ở địa bàn miền
núi.

Câu 25. Sau giờ học trên lớp, Nam (người dân tộc Kinh) giảng bài cho H’Linh ( người dân tộc Ê Đê). Hành vi của Nam thể hiện
A. quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
B. quyền tự do, dân chủ của Nam.
C. sự tương thân tương ái của Nam.
D. sự bất bình đẳng giữa các dân tộc.

ĐÁP ÁN

1. A2. C3. B4. C5. A6. B7. D8. A9. A10. B
11. D12. D13. C14. A15. C16. C17. D18. B19. C20. B
21. A22. A23. C24. D25. A
5/5 - (1 bình chọn)