Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12 Bài 7 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12 Bài 7 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Có Đáp Án)

BÀI 7. CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

Câu 1. Quyền bầu cử chỉ có khi
A. công dân đủ 16 tuổi.
B. công dân đủ 18 tuổi.
C. công dân đủ 19 tuổi.
D. công dân đủ 21 tuổi.

Câu 2. Quyền thể hiện công dân tham gia quản lý Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, Cán bộ, Công chức Nhà nước là
A. quyền tự do ngôn luận.
B. quyền tự do báo chí.
C. quyền khiếu nại, tố cáo.
D. quyền tự do ngôn luận và quyền khiếu nại, tố cáo.

Câu 3. Công dân thực hiện quyền tố cáo khi gặp trường hợp
A. ông A xây nhà trái phép làm hỏng nhà ông B hàng xóm.
B. anh T nhân viên Điện lực đã tự ý ngưng cung cấp điện làm thiệt hại cho cơ sở sản xuất của anh H.
C. Chủ tịch UBND xã X ra quyết định ly hôn cho anh T và chị L.
D. Chủ tịch UBND xã Y ra quyết định thu hồi đất thổ cư của gia đình liệt sĩ.

Câu 4. “Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước.” là
A. dân chủ trực tiếp.
B. thức dân chủ gián tiếp.
C. dân chủ tập trung.
D. dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Câu 5. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì?
A. Quyền tố cáo.
B. Quyền ứng cử.
C. Quyền bãi nại.
D. Quyền khiếu nại.

Câu 6. “…. là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào”.
A. Quyền khiếu nại.
B. Quyền bầu cử.
C. Quyền tố cáo.
D. Quyền góp ý.

Câu 7. Nhận định nào sau đây không đúng?
Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt
A. giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. tình trạng pháp lý.
C. trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
D. thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử

Câu 8. Nhận định nào không đúng?
Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử
A. người bị khởi tố dân sự.
B. người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án.
C. người đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương.
D. người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án.

Câu 9. Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?
A. Quyền ứng cử.
B. Quyền kiểm tra, giám sát.
C. Quyền đóng góp ý kiến.
D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Câu 10. Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm …… quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
A. phục hồi.
B. bù đắp.
C. chia sẻ.
D. khôi phục.

Câu 11. Mục đích của quyền tố cáo nhằm các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích
của nhà nước, tổ chức và công dân.
A. phát hiện, ngăn ngừa.
B. phát sinh
C. phát triển, ngăn chặn.
D. phát hiện, ngăn chặn

Câu 12. Nhận định nào không đúng?
Khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử
A. người đang chấp hành hình phạt tù.
B. người đang bị tạm giam
C. người bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án
D. người mất năng lực hành vi dân sự

Câu 13. Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc bầu cử
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C. Công khai.
D. Trực tiếp.

Câu 14. Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng
A. 1 con đường duy nhất.
B. 2 con đường.
C. 3 con đường.
D. 4 con đường.

Câu 15. Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở
A. phạm vi cả nước.
B. phạm vi cơ sở.
C. phạm vi địa phương.
D. phạm vi cơ sở và địa phương.

Câu 16. Ở phạm vi cơ sở, chủ trương, chính sách pháp luật là
A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.
D. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.

Câu 17. Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo của công dân là
A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.
D. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.

Câu 18. Đối tượng nào sau đây có quyền tố cáo?
A. Cá nhân.
B. Cơ quan.
C. Tổ chức.
D. Đoàn thể.

Câu 19. Khi công dân phát hiện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước thì họ có quyền
A. khiếu nại.
B. tố cáo.
C. kiến nghị.
D. yêu cầu.

Câu 20. Công dân có thể tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của quản lý nhà nước và xã hội là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 21. Nhân dân được thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 22. Qui định về người có quyền khiếu nại, tố cáo là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.
B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.
C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Câu 23. Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.
B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.
C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Câu 24. Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện hiệu quả quyền công dân của mình là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.
B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.
C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Câu 25. “Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và quyền ứng cử cũng chính là bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.” là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử.
B. nội dung quyền bầu cử, ứng cử.
C. khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Câu 26. “Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước – cơ quan đại biểu nhân dân.” là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử.
B. nội dung quyền bầu cử, ứng cử.
C. khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Câu 27. “Quyền bầu cử và quyền ứng cử được thể hiện một cách khái quát là: Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.” là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử.
B. nội dung quyền bầu cử, ứng cử.
C. khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Câu 28. “Qui định về người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân” là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử.
B. nội dung quyền bầu cử, ứng cử.
C. khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Câu 29. Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền và trách nhiệm đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước những vướng mắc, bất cập. là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 30. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 31. Quyền công dân tham gia thảo luận vào công việc chung của đất nước là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 32. Quyền kiến nghị của công dân là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 33. Trong các nguyên tắc bầu cử, không có nguyên tắc nào sau đây?
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C. Gián tiếp.
D. Bỏ phiếu kín.

Câu 34. Trong các nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc nào sau đây quan trọng nhất?
A. Nguyên tắc phổ thông.
B. Nguyên tắc bình đẳng.
C. Nguyên tắc trực tiếp.
D. Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Câu 35. Quyền bầu cử là quyền của
A. cán bộ.
B. công chức.
C. công dân đủ 18 tuổi.
D. công dân đủ 21 tuổi.

Câu 36. Quyền ứng cử là quyền của
A. mọi công dân.
B. cán bộ, công chức.
C. công dân đủ 18 tuổi.
D. công dân đủ 21 tuổi.

Câu 37. Anh A đủ tuổi theo quy định của pháp luật về quyền ứng cử. Hỏi anh A có mấy cách để ứng cử vào cơ quan nhà nước?
A. Hai cách.
B. Ba cách.
C. Bốn cách.
D. Một cách.

Câu 38. Việc công dân thực hiện đúng đắn các quyền bầu cử và ứng cử theo các nguyên tắc, trình tự thủ tục do pháp luật quy định là thể hiện
A. bản chất tiến bộ của xã hội.
B. sự phát triển của xã hội.
C. bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước.
D. dân chủ, công bằng của công dân.

Câu 39. Nhà nước bảo đảm cho công dân quyền tự do, dân chủ chính là
A. quyền quản lí nhà nước.
B. quyền quản lí xã hội.
C. quyền khiếu nại và tố cáo.
D. quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Câu 40. Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực
A. xã hội.
B. chính trị.
C. đời sống.
D. kinh tế.

Câu 41. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là
A. 21/5/1990.
B. 21/4/1991.
C. 21/5/1994.
D. 21/5/1993.

Câu 42. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử khi có ngày sinh là
A. 21/5/1993.
B. 21/4/1995.
C. 21/5/1994.
D. 21/5/1996.

Câu 43. Nội dung nào sau đây không đúng với quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
A. Thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước.
C. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội.
D. Tố cáo những hành vi trái pháp luật của các cá nhân, tổ chức.

Câu 44. Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử chính là
A. quyền quản lí nhà nước.
B. quyền quản lí xã hội.
C. quyền khiếu nại và tố cáo.
D. bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân.

Câu 45. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy định trong Hiến pháp, đây chính là các quyền gắn liền với việc thực hiện
A. quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở.
B. trật tự, an toàn xã hội.
C. hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta.
D. hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta.

Câu 46. Công dân có quyền khiếu nại trong các trường hợp nào dưới đây?
A. Bị đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
B. Bị điều động sang công việc khác.
C. Bị trừ lương khi vi phạm kỉ luật
D. Bị bắt vì vi phạm pháp luật hình sự.

Câu 47. Chủ thế nào có quyền khiếu nại?
A. Mọi cá nhân, tổ chức.
B. Cá nhân.
C.Tổ chức.

D. Toàn xã hội.

Câu 48. Chủ thể nào có quyền tố cáo?
A. Mọi cá nhân, tổ chức.
B. Cá nhân.
C. Tổ chức.
D. Toàn xã hội.

Câu 49. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật, xâm hại tới lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là quyền mục đích của quyền nào dưới đây ?
A. Tố cáo.
B. Khiếu nại.
C. Khởi kiện.
D. Dân chủ.

Câu 50. Trong quá trình khiếu nại lần 2 của công dân thì công dân có thể sử dụng hình thức nào sau đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật?
A. Đăng báo về vụ việc khiếu nại.
B. Gây sự và đe dọa người giải quyết khiếu nại.
C. Tố cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của mình.
D. Khởi kiện ra tòa án dân sự.

Câu 51. Việc làm nào sau đây thể hiện quyền tự do ngôn luận?
A. Phao tin đồn nhảm trong khu vực dân cư.
B. Tuyên truyền mê tín dị đoan.
C. Cho đăng bài viết nhằm vu khống người khác.
D. Phổ biến kinh nghiệm của mình trong sản xuất để trao đổi, học tập.

Câu 52. Hành vi nào sau đây thể hiện sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận?
A. Phát biểu ý kiến xây dựng cho cơ quan, tổ chức.
B. Viết báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách của nhà nước.
C. Quảng cáo sản phẩm chưa qua kiểm định của nhà nước.
D. Viết thư cho Đại biểu Quốc hội để đề đạt nguyện vọng của mình.

Câu 53. Chuyên mục nào sau đây không phải là chuyên mục trên báo chí dành cho công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận?
A. Pháp luật và đời sống.
B. Diễn đàn nhân dân.
C. Ý kiến bạn đọc.
D. Chuyện đời tự kể.

Câu 54. Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền cơ bản không thể thiếu của công dân. Nó tạo điều kiện để công dân tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động của Nhà nước và xã hội.
A. tự do.
B. độc lập.
C. quan trọng.
D. chính trị.

Câu 55. Điền vào chỗ trống: Không ai được…………… quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí để xâm hại lợi ích của Nhà nước và công dân.
A. sử dụng.
B. thực hiện.
C. lạm dụng.
D. tiến hành.

Câu 56. Chị N bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 7 tháng tuổi. Chị N Cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ mình?
A. Quyền bình đẳng.
B. Quyền dân chủ.
C. Quyền tố cáo.
D. Quyền khiếu nại.

Câu 57. Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, T đã báo ngay cho cơ quan công an. T đã thực hiện quyền nào của công dân?
A. Quyền khiếu nại.
B. Quyền tố cáo.
C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền kiến nghị.

Câu 58. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền gắn liền thực hiện
A. Hình thức dân chủ trực tiếp.
B. Hình thức dân chủ gián tiếp.
C. Hình thức dân chủ tập trung.
D. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Câu 59. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?
A. Phổ thông, dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. Phổ thông, dân chủ, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
D. Phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.

Câu 60. Anh D bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề phát triển kinh tế của nơi mình đang sinh sống trong một cuộc họp Hội đồng nhân dân. Như vậy anh A đã thực hiện
A. nghĩa vụ xây dựng và bảo bệ đất nước.
B. quyền tự do ngôn luận.
C. quyền tự do báo chí.
D. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

ĐÁP ÁN

1. B 2. C 3. D 4. B 5. D 6. C 7. A 8. B 9. D 10. A
11. D 12. C 13. C 14. B 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B 20. B
21. B 22. B 23. A 24. A 25. B 26. C 27. C 28. B 29. B 30. A
31. C 32. B 33. C 34. A 35. C 36. D 37. A 38. C 39. D 40. B
41. D 42. A 43. D 44. D 45. C 46. A 47. A 48. B 49. A 50. D
51. D 52. C 53. A 54. A 55. C 56. D 57. B 58. B 59. B 60. D
3.5/5 - (4 bình chọn)