Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12 Bài 8 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12 Bài 8 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Có Đáp Án)

BÀI 8. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

Câu 1. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?
A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền được tham gia.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền tác giả.

Câu 2. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tác giả.
B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C. Quyền phát minh sáng chế.
D. Quyền được phát triển.

Câu 3. Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về quyền học tập của công dân?
A. Quyền học tập không hạn chế.
B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào.
C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.

Câu 4. Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện
A. công bằng xã hội trong giáo dục.
B. bất bình đẳng trong giáo dục.
C. định hướng đổi mới giáo dục.
D. chủ trương phát triển giáo dục.

Câu 5. Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm
A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
B. bảo đảm công bằng trong giáo dục.
C. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước.
D. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Câu 6. Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về
A. điều kiện chăm sóc về thể chất.
B. điều kiện học tập không hạn chế.
C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.
D. điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Câu 7. Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là
A. Quyền sở hữu công nghiệp.
B. Quyền được tự do thông tin.
C. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
D. Tất cả các phương án trên.

Câu 8. Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là
A. mọi công dân đều được ưu tiên trong tuyển chọn vào các trường đại học, cao đẳng như nhau.
B. mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập.
C. mọi công dân đều phải đóng học phí.
D. chỉ có học sinh dân tộc thiểu số mới được cộng điểm ưu tiên.

Câu 9. Quyền phát triển của công dân được thể hiện ở mấy nội dung?
A. Một.
B. Hai.
C. Ba.
D. Bốn.

Câu 10. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để
A. tạo điều kiện cho ai cũng được học hành.
B. mọi công dân bình đẳng, nhưng phải có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
C. ưu tiên cho các dân tộc thiểu số.
D. ưu tiên tìm tòi nhân tài, góp phần phụng sự đất nước.

Câu 11. Ý nào sau đây không đúng khi nói về quyền được phát triển của công dân?
A. Được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về mọi mặt.
B. Có mức sống đầy đủ về vật chất.
C. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
D. Được khuyến khích và bồi dưỡng phát triển tài năng khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Câu 12. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, ………….. và hoạt động khoa học, công nghệ. Cụm từ thích hợp trong chỗ trống là
A. quyền sở hữu trí tuệ.
B. quyền sở hữu công nghiệp.
C. quyền sáng tác.
D. quyền tự do sáng tác.

Câu 13. Quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân được quy định trong
A. Hiến pháp.
B. Luật giáo dục.
C. Luật khoa học và công nghệ.
D. Tất cả ý trên.

Câu 14. Học bằng nhiều hình thức khác nhau, ở các loại trường khác nhau là
A. quyền học không hạn chế.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.
C. quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 15. Học các môn khối C để có điều kiện trở thành chiến sĩ công an là
A. quyền học không hạn chế.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào
C. quyền học thường xuyên, học suốt đời
D. quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 16. Quyền học tập của công dân nghĩa là
A. mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.
B. mọi công dân đều có quyền học tập giống nhau, có thể tự do lựa chọn bất cứ ngành nghề nào để học.
C. mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế, được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho việc học tập.
D. mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập, được tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để học tập, phát huy tính sáng tạo của công dân.

Câu 17. Những bạn có thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được ưu tiên chọn vào các trường đại học, điều này nói tới nội dung nào trong các nội dung sau đây?
A. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
B. Công dân được hưởng đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.
C. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
D. Công dân có quyền tự do trong học tập.

Câu 18. Học tập là
A. quyền và nghĩa vụ của công dân.
B. nghĩa vụ của công dân.
C. quyền của công dân.
D. trách nhiệm của công dân.

Câu 19. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây
Một trong những khía cạnh nói đến quyền được phát triển của công dân là
A. Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.
B. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.
C. Mọi công dân đều có quyền được hưởng chăm sóc y tế.
D. Mọi công dân đều được hưởng ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.

Câu 20. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?
A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế.
B. Mọi công dân đều được tự do nghiên cứu khoa học.
C. Mọi công dân đều được sống trong môi trường thuận lợi.
D. Mọi công dân đều có quyền hưởng thụ thành tựu văn hóa.

Câu 21. Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền học tập của công dân?
A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế.
B. Mọi công dân đều có quyền học bất cứ ngành, nghề nào.
C. Mọi công dân muốn đi học phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. Mọi công dân đều có quyền học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 22. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?
A. Chỉ nhà khoa học mới có quyền sáng tạo.
B. Chỉ những người lao động trí óc mới có quyền sáng tạo.
C. Mọi công dân đều có quyền sáng tạo.
D. Chỉ những người đủ tuổi trưởng thành mới có quyền sáng tạo.

Câu 23. Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền sáng tạo của công dân?
A. Quyền tác giả.
B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C. Quyền sáng tác các tác phẩm văn học.
D. Quyền được chăm sóc sức khỏe.

Câu 24. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể hiện quyền
A. dân chủ của công dân.
B. phát triển của công dân.
C. sáng tạo của công dân.
D. học tập của công dân.

Câu 25. Cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?
A. Các tổ chức xã hội.
B. Các tổ chức kinh tế.
C. Các tổ chức phi chính phủ.
D. Nhà nước.

Câu 26. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là một nội dung thuộc
A. quyền học tập không hạn chế.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.
C. quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 27. Quyền nào trong các quyền dưới đây mà chỉ được Nhà nước khuyến khích mà không được bảo hộ?
A. Quyền tác giả.
B. Quyền hoạt động khoa học công nghệ.
C. Quyền sáng tạo.
D. Quyền sở hữu công nghiệp.

Câu 28. An là học sinh lớp 10. An đã sáng chế thành công máy lọc nước bẩn thành nước sạch bằng màng trứng gà. Hỏi An đã thực hiện tốt quyền nào dưới đây ?
A. Quyền tác giả.
B. Quyền dân chủ.
C. Quyền sáng tạo.
D. Quyền sở hữu công nghiệp.

Câu 29. Quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật là
A. quyền nghiên cứu khoa học.
B. quyền sở hữu trí tuệ.
C. quyền học tập.
D. quyền tác giả.

Câu 30. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền của công dân trong hoạt động sáng tạo?
A. Hướng dẫn học sinh Trung học nghiên cứu khoa học kĩ thuật.
B. Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của người khác.
C. Thiết kế máy cắt cỏ thay thế phương tiện cắt cỏ thủ công.
D. Đăng kí bản quyền đối với công trình nghiên cứu khoa học của mình.

Câu 31. An đỗ đại học nhưng bố An không cho đi học vì cho rằng con gái không cần phải học nhiều. Nếu là bạn của An, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với pháp luật? 
A. Khuyên bố An thương An cho An đi học.
B. Nhờ giáo viên chủ nhiệm khuyên bố An cho An đi học.
C. Động viện An nên nghe theo lời bố.
D. Nói chuyện với bố An rằng hành vi của bố An là vi phạm quyền học tập của công

Câu 32. Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?
A. Thu gom và phân loại rác.
B. Thiết kế máy thu hoạch rau màu.
C. Tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ ở cụm dân cư.
D. Tham gia đội bóng chuyền của xã.

Câu 33. Hùng là học sinh lớp 10 nhưng đã xây dựng được phần mềm học môn Lịch sử giúp nhiều học sinh yêu thích môn Lịch sử. Trong trường hợp này, Hùng đã phát huy quyền nào dưới đây?
A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.
D. Quyền lao động.

Câu 34. Quyền học tập, sáng tạo của công dân được quy định trong
A. Luật Giáo dục.
B. Pháp luật.
C. Hiến pháp, Luật Giáo dục.
D. Hiến pháp, luật giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Câu 35. Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện quyền được phát triển của công dân?
A. Công dân có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.
B. Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc hệ dân lập.
C. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 36. Những học sinh giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học. Điều này thể hiện quyền nào của công dân?
A. Học tập.
B. Phát triển.
C. Bình đẳng.
D. Sáng tạo.

Câu 37. Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền được phát triển?
A. Mọi công dân đều sống trong môi trường thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển.
B. Mọi công dân đều có quyền hưởng mức sống đầy đủ về vật chất.
C. Mọi công dân đều được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
D. Mọi công dân đều có thể học bất cứ trường đại học nào theo sở thích.

Câu 38. Công dân có quyền được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức. Nội dung này thuộc quyền nào của công dân?
A. Sáng tạo.
B. Học tập.
C. Dân chủ.
D. Phát triển.

Câu 39. Cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?
A. Các tổ chức xã hội.
B. Các tổ chức kinh tế.
C. Các tổ chức phi chính phủ.
D. Nhà nước.

Câu 40. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian so với quy định chung của pháp luật. Điều này thể hiện quyền
A. học tập.
B. sáng tạo.
C. phát triển.
D. dân chủ.

ĐÁP ÁN

1. C 2. A 3. D 4. A 5. D 6. B 7. A 8. B 9. B 10. A
11. D 12. B 13. D 14. C 15. B 16. A 17. A 18. A 19. A 20. A
21. C 22. C 23. D 24. D 25. D 26. C 27. C 28. C 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. D 35. A 36. A 37. D 38. D 39. D 40. C
5/5 - (1 bình chọn)