TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12 CHƯƠNG I (CÓ ĐÁP ÁN)

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12 CHƯƠNG I (CÓ ĐÁP ÁN)

Chương I. BỐI CẢNH QUỐC TÊ SAU CHIẾN TRANH THÊ GIỚI THỨ HAI

Câu 1. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 12 – 2 – 1945 được tổ chức tại đâu?

A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ)                      B.  Tại I-an-ta (Liên Xô)

c. Tại Pốt-xđam (Đức)                       D. Tại Luân Đôn (Anh).

Câu 2. Ghi tên người đứng đầu ba nước tham dự Hội nghị cấp cao của ba cườrag quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

Ba cường quôc Tên đại biểu dự Hội nghị
1)  Liên Xô

2) Mỹ

3) Anh

A…………………………………………………………………….

B……………………………………………………………………..

c……………………………………………………………………..

 

Câu 3. Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dưcíng, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

A. Sử dụng bom nguyên tử đê tiêu diệt phát xít Nhật
B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Bec-lin
C. Tiêu diệt tận gốc chù nghía phát xít Đức và quân phiệt Nhật
D. Tát cả các mục đích trên.

Câu 4. Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây:

A. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương và số tham chiến chống Nhật ở châu Á-Thái Bình Dương
B. Ba cường quốc thống nhất thành lập tổ chức ……….. dựa trên sự nhất trí của 5 cường quốc Liên Xô, Mì, Anh, Pháp và Trung Quốc
C. Hội nghị tiến đến thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhàm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở ………..

Câu 5. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta,quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xồ                   B. Anh                 c. Mĩ                      D. Pháp.

Câu 6. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nứớc nào sẽ chiếm dóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. Liên Xô                     B. Anh                Cc. Mĩ                      D. Pháp

Câu 7. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô): 9-2-1945
B. Hội nghị Xan-phơ-ran-xi-cô (Mĩ): 4-6-1945
C. Hội nghị Pôt-xđam (Đức): 7-8-1945
D. A, B đúng.

Câu 8. Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thê giới, pphát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tê, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiêm vụ chính của:
A. Liên minh châu Âu                         B. Hội nghị I-an-ta
c. ASEAN                                          D. Lièn hợp quốc.

Câu 9. Hãy nối nội dung dưới đây cho phù hợp với mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Nội dung

1.  Mục đích

2.  Nguyên tắc

A.    Quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyếtít

B.    Tôn trọng toàn vẹn lành thổ và độc lập chính trị của tâtt cả các nước

c. Duy trì nền hòa bình và an ninh thê giới

D.    Giải quyết các tranh chấp quốc tê bằng phương pháp hca bìrnh

E.     Thúc đấy quan hệ hừu nghị và hợp tác giừa các nước trêm cơ sở tôn trọng quyền bình đắng giừa các quốc gia và ntfinyên tắc dân tộc tự quyết

F.     Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nàO) .

Câu 10. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô đặt trước những câu sau đây về việc giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
A. Nội dung và tinh thần cơ bản của việc giải quyết vấn đề nước Điức là quy định nhừng nguyên tấc và biện pháp nhằm dân chủ hóa và hòa bình hóa nước Đức.
B. ở Đông Đức và Tây Đức, Mì, Anh, Pháp đă dung túng, nuỏi dưỡnịg lực lượng quân phiệt dưới nhiều hình thức khác nhau.
C. Liên Xô đâ giúp đờ các lực lượng dân chủ ở Đông Đức tiến hành những cải cách dân chủ.
D. Chủ quyền của Nhật Bản giới hạn trên đất Nhật chính thống.
E. Nhật Bản khống được phát triển công nghiệp hòa bình.
F. Mĩ và các nước Đồng minh đà phải tổ chức tòa án Tô-ki-ô >ét xiử tội
phạm chiến tranh.
G.Từ sau hội nghị cấp cao I-an-ta đến Hòa ước Pa-ri, các nước Đồng minh đã thiết lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

Câu 11. Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ thỏa thuận I-an-ta của những nước nào ?
A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mì B. Liên Xô, Mĩ, Anh
c. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc D. Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 12. Tháng 3-1947, Tổng thông Tơ-ru-man của Mĩ chính thức phát động cuộc “chiên tranh lạnh” nhằm mục đích gì ?
A. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
B. Giữ vững nền hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh
C. Xoa dịu tinh thần đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa
D. Chống phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La – tinh.

Câu 13. Thế nào là “chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động theo phương thức đầy đủ nhất?
A. Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thê giới mới.
B. Dùng sức mạnh quân sự đế đe dọa đối phương.
C. Thực tế chưa gây chiến tranh, nhưng chạy đua vũ trang làm cho nhân loại “luỏn luôn ở trong tình trạng chiến tranh” thực hiện “chính sách đu đưa bên miệng hố chiến tranh”
D. Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước.

Câu 14. Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chông phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?
A. Sự hình thành hệ thông XHCN sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Sự ra đời của “Chủ nghĩa Tơ-ru-man” và “chiến tranh lạnh” (3-1947)
C. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).
D. Sự ra đời của khối NATO (9-1949).

Cân 15. Hội nghị Pốt-xđam được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Tháng 7 năm 1945. Ở Liên Xô.         B. Tháng 8 năm 1945. ở Mĩ.
c. Tháng 10 năm 1945. Ở Đức.             D. Tháng 7 năm 1945. ở Đức.

Câu 16. Theo tinh thần của Hội nghi Pốt-xđam, quân đội Liên Xô chiếm đóng vùng nào ở nước Đức?
A. Vùng lãnh thổ phía Đông nước Đức.      B. Vùng lãnh thổ phía Tây nước Đức.
c. Vừng lãnh thổ phía Nam nước Đức.        D. Vùng lãnh thổ phía Bắc nước Đức.

Câu 17. Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam, vùng Tây Bắc và vùng phía phía nước Đức do nước nào chiếm đóng?
A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.
B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mì chiếm vùng phía Nam. c. Liên Xô chiếm vùng Tây Bắc, Pháp chiếm vùng phía Nam.
D. Pháp chiếm vùng Tây Bấc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam.

Câu 18. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 10 nầm 1949. B. Tháng 9 năm 1949.
c. Tháng 12 năm 1948. D. Tháng 8 năm 1948.

Câu 19. Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?
A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất.
B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng.
D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 20. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?
Á. Tháng 9 năm 1949. ,                                B. Tháng 12 năm 1949.
c. Tháng l0 năm 1949.                                  D. Tháng 1 năm 1950.

ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I
1B
2 1) Liên Xô: : Xta-lin. 2) Mĩ : F.Ru-dơ- ven 3) Anh : Sớơc-xin
3C
4 A. Liên Xô B. Liên hợp quốc c. châu Âu và châu Á.
5.C                6.A                   7.A                      8.D
9. 1: C, E;                    2: A, B, D, F.
10. A, C, D, F, G : Đúng; B, E : Sai.
11.B        12.A         13.C          14.B           15.D       16.A        17.A        18.B        19.C          20.C

Đánh giá post