Trọn Bộ Từ Vựng HSK4 1200 chữ Hán tiếng Trung Có dịch nghĩa, kèm ví dụ chi tiết và Phân Loại Từ cụ thể. Download 1200 từ vựng luyện thi HSK Cấp 4 chuẩn nhất. 

Trọn Bộ Từ Vựng HSK4 1200 Chữ Hán Có ví dụ + Phân Loại Từ

Có thể bạn quan tâm: 1200 từ vựng HSK cấp 4 tiếng việt
Luyện thi HSK các cấp Online chỉ 499,000đ : Xem Ngay

Tải Xuống

HSK ( 四级)词汇. (汉语-英语

New HSK Level 4 Vocabulary (Chinese-English) 


HOT! TOP 5 trang web khóa học Online Uy Tín và Chất Lượng TỐT NHẤT:

  Học Mãi
 Unica

 Monkey Junior
 Kyna (Có nhiều khóa học Miễn Phí)
 kynaforkids

序 号 词 拼 音 词 类 词 译 文 例 句 

No. Word Pinyin Parts of Speech Meaning of the Word Example 

1 【爱 】 ài 

 1. love 妈 妈 , 我 〜 你 。 
 2. like doing sth. 我 〜 吃 米 饭 。 

2 【八 】 num. eight 他 儿 子 今 年 〜 岁 了 。 

3 【爸 爸 】 bàba n. father; dad; daddy 我 〜 是 医 生 。 

4 【杯 子 】 beizi n. cup; glass 〜 里 有 茶 。 

5 【北 京 】 Beijing n. Beijing 我 住 在 〜 。 

6 【本 】 bẽn 

 1. copy; issue (used for counting books and 

other bound items) 桌 子 上 有 一 〜 书 。 

 1. notebook 请 大 家 把 作 业 〜 儿 拿 出 来 。 

7 【不 客 气 】 bú kèqi You’re welcome. 甲 : 谢 谢 你 ! 乙 : 〜 。 

8 【不 】 adv. not; no 我 〜 是 学 生 。 

9 【菜 】 cài 

 1. vegetable 我 去 超 市 买 点 儿 〜 
 2. dish 今 天 我 做 了 三 个 〜。 

10 【茶 】 chá n. tea (liquid drink/tea leaves) 请 喝 杯 〜 吧 。 

11 【吃 】 chĩ V. eat 请 〜 点 儿 米 饭 。 

1/73 

12 【出 租 车 】 chũzũchẽ n. taxi 我 们 坐 〜 去 火 车 站 。 

13 【打 电 话 】 dă diànhuà make a phone call 他 在 〜 呢 。 

14 【大 】 adj. big; large; huge; great 这 个 苹 果 很 〜 。 

15 【的 】 de 

 1. of (marker of attributive) 这 是 我 〜 书 。 
 2. expressing emphasis 我 是 坐 飞 机 来 中 国 〜 。 

indicating sb. or sth. 家 里 没 吃 〜 了 , 我 们 去 买 点 儿 吧 。 

16 【点 】 diăn 

 1. o’clock 现 在 是 下 午 3 20 。 
 2. order 先 生 , 请 问 您 什 么 时 候 开 始 〜 菜 ? 
 3. light 你 把 火 〜 着 吧 。 

17 【电 脑 】 diànnăo n. computer 我 买 了 个 〜 。 

18 【电 视 】 diànshì n. television 妈 妈 在 看 〜 。 

19 【电 影 】 diànyĩng n. motion picture; movie; film 我 喜 欢 看 〜 。 

20 【东 西 】 dõngxi n. thing; object 我 在 商 店 买 了 很 多 〜 。 

21 【都 】 dõu 

adv. all 我 们 〜 来 了 。 

adv. used to emphasize 我 〜 快 吃 完 了 。 

adv. already 现 在 〜 三 点 了 , 我 们 快 迟 到 了 。 

22 【读 】 V. read 你 会 〜 这 个 汉 字 吗 ? 

你 喜 欢 〜 书 吗 ? 

23 【对 不 起 】 duìbuqĩ I’m sorry. 甲 : 〜 。 乙 : 没 关 系 。 

24 【多 】 duõ adj. a lot of 这 里 的 人 很 〜 。 

2/73 

how (used in an interrogative sentence, 

adv. 

expressing an inquiry of number or 

你 儿 子 〜 大 了 ? 

degree) 

adv. how (used before an adjective, indicating 

exclamation) 他 跑 得 〜 快 啊 ! 

25 【多 少 】 duõshao pron. how many; how much 你 们 学 校 有 〜 学 生 ? 

26 【儿 子 】 érzi n. son 我 〜 三 岁 了 。 

27 【二 】 èr num. two 现 在 十 〜 点 了 。 

28 【饭 店 】 fandian n. restaurant,eateiy;(large) hotel 中 午 我 们 去 〜 吃 吧 。 

29 【飞 机 】 feiji n. plane 我 坐 〜 去 北 京 。 

30 【分 钟 】 fenzhong n. minute 我 想 休 息 几 〜 。 

31 【高 兴 】 gãoxing adj. happy; glad; cheerful; pleased 今 天 我 很 〜 。 

32 【个 】 nm. used with nouns without specific measure 

words 我 是 一 〜 学 生 。 

33 【工 作 】 

 1. job; work 我 很 喜 欢 现 在 的 〜 。 gongzuo 
 2. work 我 在 医 院 〜 。 

34 【汉 语 】 Hànyũ n. Chinese language 他 在 学 习 〜 。 

adj. good; nice; well; fine 今 天 天 气 很 〜 。 

35 【好 】 hăo ok; please 你 听 我 说 , 〜 吗 ? 

adv. very 你 的 衣 服 〜 漂 亮 啊 ! 

36 【号 】 hào 

 1. date 今 天 是 2002 1 1〜 。 
 2. number 你 的 房 间 〜 是 多 少 ? 

3/73 

37 【喝 】 hẽ V. drink 我 想 〜 水 。 

38 【和 】 hé 

conj. and 爸 爸 〜 妈 妈 都 在 家 。 

prep. with 他 〜 王 先 生 说 话 呢 。 

39 【很 】 hèn adv. very 李 小 姐 〜 漂 亮 。 

40 【后 面 】 hòumiàn 

 1. at the back; in the rear; behind 商 店 在 学 校 〜 。 
 2. later; afterwards 关 于 这 个 问 题 , 〜 我 还 会 详 细 说 。 

41 【回 】 huí 

 1. go back 我 八 点 〜 家 。 
 2. number of times 我 去 过 一 〜 北 京 。 

42 【会 】 huì 

aux. can; be capable of 我 〜 开 车 。 

 1. used after a verb, resultative 我 学 〜 了 汉 语 。 

aux. may 明 天 是 不 〜 下 雨 的 。 

 1. meeting 我 们 在 开 〜 。 

43 【几 】 

pron. how many 你 有 〜 个 儿 子 ? 

pron. express an indeterminate amount 我 家 里 来 了 〜 个 人 。 

44 【家 】 jiã 

 1. home; family; household 我 〜 在 北 京 。 
 2. used for families, restaurants, hotels or 

companies 我 哥 哥 开 了 一 〜 公 司 。 

45 【叫 】 jiào V. call(ed) (followed by a name) 我 的 名 字 〜 李 明 。 

46 【今 天 】 jĩntiãn 

 1. today 我 〜 去 北 京 。 

n now; at present 在 〜 , 过 去 的 东 西 我 们 都 不 太 理 解 了 。 

47 【九 】 jiù num. nine 今 天 是 八 月 〜 日 。 

4/73 

 1. drive 我 〜 了 三 年 出 租 车 了 。 
 2. open;found 我 爸 爸 〜 了 一 个 小 公 司 。 48 【开 】 kãi 
 3. open 请 〜 门 , 让 我 进 去 。 
 4. hold 我 们 学 校 在 每 年 夏 天 〜 运 动 会 。 

49 【看 】 kàn 

 1. look; watch 你 〜 , 那 本 书 在 桌 子 上 呢 。 
 2. read; appreciate 我 在 〜 书 呢 。 

50 【看 见 】 kanjian V. see 我 没 〜 他 。 

51 【块 】 kuài 

 1. RMB Yuan 这 本 书 三 十 〜 钱 。 
 2. piece 来 吃 〜 西 瓜 吧 。 
 3. together 我 跟 朋 友 在 一 〜 儿 呢 。 

52 【来 】 lái 

 1. come 他 是 昨 天 〜 这 儿 的 。 
 2. used to indicate some action 再 〜 点 儿 水 果 , 怎 么 样 ? 

53 【老 师 】 lăoshĩ n. teacher 他 就 是 我 们 的 汉 语 〜 。 

54 【了 】 le 

 1. used at the end of a senence to indicate 

change in status 昨 天 下 雨 〜 。 

 1. used after a verb to indicate that the action 

is in the past and has been completed 我 吃 〜 饭 就 去 你 那 里 。 

55 【冷 】 lẽng adj. cold 今 天 太 〜 了 。 

56 【里 】 n. interior; inside 我 们 都 在 学 校 〜 。 

57 【零 】 líng num. zero 今 年 是 二 — 二 年 。 

58 【六 】 liù num. six 桌 子 上 有 〜 个 杯 子 。 

5/73 

59 【妈 妈 】 mãma n. mother; ma; mamma;mum 我 〜 不 在 家 。 

60 【吗 】 ma mp. used at the end of a sentence, indicating a 

question 你 是 中 国 人 〜 ? 

61 【买 】 măi V. buy 我 〜 了 一 些 苹 果 。 

62 【没 关 系 】 méi guãnxi 

That’s all right. You are welcome. 甲 : 对 不 起 ! 乙 : 〜 。 

have no relation with 这 件 事 , 跟 我 〜 。 

63 【没 有 】 méiyỗu V. have nothing or nobody: can’t compare 

with others 

我 家 里 〜 人 。 

我 〜 他 高 。 

64 【米 饭 】 mĩfàn n. cooked rice 我 爱 吃 〜 。 

65 【明 天 】 míngtiãn n. tomorrow 今 天 星 期 日 , 〜 是 星 期 一 。 

66 【名 字 】 mingzi n. name; title 我 的 〜 叫 李 明 。 

67 【哪 】 pron. which ( used in front of a measure word) 〜 个 杯 子 是 你 的 ? 

68 【哪 儿 】 năr pron. where 你 家 在 〜 ? 

69 【那 (那 儿 )】 nà (nàr) 

pron. that 我 不 认 识 〜 个 人 。 

pron. there 我 们 的 车 在 〜 。 

70 【呢 】 ne 

 1. used at the end of a sentence, indicating an 

interrogative statement 你 们 家 有 几 个 人 〜 ? 

 1. used at the end of a sentence to indicate a 

statement 我 在 睡 觉 〜 。 

71 【能 】 néng aux. can; may 我 〜 坐 在 这 儿 吗 ? 

72 【你 】 pron. you 〜 认 识 这 个 人 吗 ? 

73 【年 】 nián n. year 我 在 中 国 住 了 三 〜 

6/73 

X 74 【女 儿 】 

5 er , n. daughter 我 有 两 个 〜 。 

75 【朋 友 】 péngyou n. friend 他 是 我 的 好 〜 。 

76 【漂 亮 】 piàoliang adj. good-looking; pretty; beautiful 你 的 衣 服 真 〜 。 

77 【苹 果 】 píngguỏ n. apple 你 想 不 想 吃 个 〜 ? 

78 【七 】 num. seven 一 个 星 期 有 〜 天 。 

79 【钱 】 qián n. money 一 个 苹 果 三 块 〜 。 

80 【前 面 】 qiánmiàn n. before; in front; at the head; ahead ~ 那 个 人 是 我 的 同 学 。 

81 【请 】 qĩng 

 1. please 〜 坐 在 椅 子 上 。 
 2. request; ask; invite; engage; hire 我 去 〜 老 师 帮 忙 。 
 3. entertain; treat 他 想 〜 我 吃 饭 。 

82 【去 】 qù 

 1. go; leave 我 星 期 三 〜 中 国 。 
 2. used after a verb, indicating the tendency 

of the action 小 猫 跑 到 房 间 里 〜 了 。 

 1. remove; get rid of 把 这 个 字 〜 掉 , 这 个 句 子 就 对 了 。 

83 【热 】 rè 

adj. hot; high in temperature 今 天 很 〜 。 

 1. heat up; warm up 我 去 〜 一 下 米 饭 。 

84 【人 】 rén n. human being; person; people 商 店 里 有 很 多 〜 。 

85 【认 识 】 rènshi V. get to know; get acquainted with 〜 你 很 高 兴 。 

86 【三 】 săn num. three 我 有 〜 本 书 。 

87 【商 店 】 shãngdiàn n. shop; store 她 去 〜 买 东 西 了 。 

88 【上 】 shàng n. upper; up; on; upward 水 果 在 桌 子 〜 。 

7/73 

 1. be engaged (in work, study, etc.) at a fixed 

time 我 们 八 点 去 〜 学 。 

 1. go up; mount; board; get on 我 们 坐 电 梯 〜 楼 。 

89 【上 午 】 shangwu n. morning 现 在 是 〜 1 0 点 。 

90 【少 】 shăo 

adj. not much / many 杯 子 里 的 水 很 〜 。 

 1. be short; be lack 我 还 〜 本 书 。 

91 【谁 】 shéi pron. who(m) 那 个 人 是 〜 ? 

92 【什 么 】 shénme 

pron. what 你 看 见 了 〜 ? 

pron. express explicit meaning, referring to the 

thing uncertain or unspoken 你 真 棒 , 〜 都 会 ! 

93 【十 】 shí num. ten 现 在 是 〜 月 。 

94 【时 候 】 shíhou n. moment; time; period 我 回 家 的 〜 , 他 在 睡 觉 。 

95 【是 】 shì 

 1. be 他 不 〜 学 生 。 
 2. yes 甲 : 你 是 中 国 人 吗 ? 

乙 : 〜 , 我 是 中 国 人 。 

96 【书 】 shũ n. book 我 喜 欢 读 〜 。 

97 【水 】 shuĩ n. water 杯 子 里 还 有 〜 吗 ? 

98 【水 果 】 shuĩguỏ n. fruit 我 想 去 商 店 买 〜 。 

99 【睡 觉 】 shuijiao V. sleep; go to bed 儿 子 在 〜 呢 。 

100 【说 】 shuõ V. speak; talk; say 你 在 〜 什 么 ? 

101 【说 话 】 shuõhuà V. speak; talk; say 他 们 在 〜 。 

102 【四 】 num. four 我 们 〜 个 人 去 看 电 影 。 

8/73 

103 【岁 】 sui nm. year (of age) 李 医 生 今 年 40〜 。 

104 【他 】 pron. he; him 〜 是 我 们 的 老 师 。 

105 【她 】 pron. she; her 我 认 识 〜 的 妈 妈 。 

106 【太 】 tài 

adv. (in expressing approval or compliment) 

very much or extremely 这 个 学 校 〜 大 了 。 

adv. too; excessively 这 个 苹 果 〜 大 , 我 吃 不 完 。 

107 【天 气 】 tiãnqì n. weather 今 天 的 〜 非 常 好 。 

108 【听 】 tĩng 

 1. hear; listen 你 〜 , 谁 来 了 ? 
 2. obey; accept 这 件 事 儿 , 我 〜 你 的 。 

109 【同 学 】 tóngxué n. student; classmate 〜 们 , 你 们 好 ! 

110 【喂 】 wèi int. hello; hey;hi 〜 , 李 老 师 在 吗 ? 

111 【我 】 pron. I; me 〜 是 一 个 学 生 。 

112 【我 们 】 women pron. we; us - 都 是 学 生 。 

113 【五 】 wủ num. five 今 天 星 期 〜 。 

114 【喜 欢 】 xĩhuan V. like or be interested in (sb. or sth.) 我 〜 学 汉 语 。 

115 【下 】 xià 

 1. under; below 小 猫 在 桌 子 〜 面 。 
 2. fall 今 天 〜 雨 了 。 
 3. next 我 〜 个 月 去 北 京 。 
 4. go down; get off 他 在 〜 飞 机 呢 。 
 5. finish; leave (work or shift or class) 我 们 八 点 〜 班 。 

116 【下 午 】 xiàwu n. afternoon 我 今 天 〜 不 去 学 校 了 。 

9/73 

117 【下 雨 】 xiàyú V. rain 昨 天 〜 了 。 

118 【先 生 】 xiãnsheng n. (addressing) Mr.; Mister; sir 你 也 认 识 王 〜 ? 

119 【现 在 】 xianzai n. now; nowadays; today; at present 〜 是 1 2 点 。 

aux. want to; be going to; would like to 我 〜 星 期 六 去 北 京 。 

120 【想 】 xiăng V. think; think about; think of; think over 妈 妈 , 你 在 〜 什 么 呢 ? 

 1. miss 爸 爸 , 我 〜 你 了 。 

adj. small; little 这 个 苹 果 太 〜 了 。 

121 【小 】 xiăo V. become smaller 雨 〜 了 , 我 们 现 在 走 吧 。 

adj the youngest 这 是 我 的 〜 儿 子 , 他 还 有 个 哥 哥 。 

122 【小 姐 】 xiaojie n. Miss 〜 , 你 叫 什 么 名 字 ? 

123 【些 】 xiẽ 

 1. some 我 买 了 〜 苹 果 0 
 2. a little bit 我 的 病 好 〜 了 。 

124 【写 】 xiẽ V. write 你 〜 的 字 很 漂 亮 。 

125 【谢 谢 】 xièxie V. thank 甲 : 〜 你 。 乙 : 不 客 气 ! 

126 【星 期 】 xĩngqĩ n. week 一 个 〜 有 七 天 。 

127 【学 生 】 xuésheng n. student 我 们 学 校 里 的 〜 很 多 。 

128 【学 习 】 xuéxí V. study; learn 你 喜 欢 〜 汉 语 吗 ? 

129 【学 校 】 xuéxiào n. school 我 们 〜 很 大 。 

130 【一 】 yĩ 

num. one 这 儿 〜 个 人 都 没 有 。 

num. used between a reduplicative verb 请 让 我 看 〜 看 。 

10/73 

131 【一 点 儿 】 yìdiănr nm. a little 我 只 有 〜 钱 。 

132 【衣 服 】 yĩfu n. clothing; clothes; dress 我 在 商 店 买 了 很 多 〜 。 

133 【医 生 】 yĩshẽng n. doctor; surgeon 他 是 这 个 医 院 里 的 〜 。 

134 【医 院 】 yĩyuàn n. hospital 这 是 一 个 大 〜 。 

135 【椅 子 】 yĩzi n. chair 小 狗 在 〜 下 面 呢 。 

136 【有 】 you 

 1. have 我 〜 一 个 女 儿 。 
 2. be; there be 桌 子 上 〜 本 书 。 

137 【月 】 yuè n. month 一 年 有 1 2 个 〜 。 

138 【再 见 】 zaijian goodbye 妈 妈 , 我 去 学 校 了 , 〜 。 

139 【在 】 zài 

 1. exist; lie; be at; be on 书 〜 桌 子 上 。 

adv. in the process of doing sth; just; be + verb 

+ ing 我 〜 吃 饭 呢 。 

140 【怎 么 】 zenme pron. inquiring for property, condition, way, and 

cause, etc. 你 〜 去 北 京 ? 

141 【怎 么 样 】 zenmeyang pron. 

How about it? What do you think? 

(inquiring for comments and suggestions 

as an independent sentence) 

我 们 去 看 电 影 , 〜 ? 

142 【这 (这 儿 )】 zhè (zhèr) pron. this; here 〜 个 人 是 我 的 同 学 。 

我 能 坐 在 〜 儿 吗 ? 

143 【中 国 】 Zhongguo n. China 我 在 〜 学 汉 语 。 

144 【中 午 】 zhongwu n. noon; midday; noonday 我 今 天 〜 去 火 车 站 。 

145 【住 】 zhù V. live; stay; dwell 他 在 北 京 〜 了 很 多 年 。 

146 【桌 子 】 zhuozi n. desk; table 电 脑 在 〜 上 。 

11/73 

147 【字 】 n. written Chinese character 这 个 〜 你 认 识 吗 ? 

148 【昨 天 】 zuotian n. yesterday 他 〜 没 去 学 校 。 

149 【坐 】 zuò 

 1. sit 他 一 个 下 午 都 〜 在 电 视 前 。 
 2. travel by (a vehicle) 我 〜 飞 机 去 中 国 。 

150 【做 】 zuò 

 1. make; produce 今 天 妈 妈 〜 了 很 多 菜 。 
 2. be; become, to do 你 是 〜 什 么 工 作 的 ? 
 3. do 我 每 天 〜 作 业 。 

151 【吧 】 ba 

 1. used at the end of a sentence to express 

speculative interrogation 你 是 个 学 生 〜 ? 

 1. used at the end of an imperative sentence 请 你 走 〜 ! 

152 【白 】 bái adj. white 我 很 爱 穿 那 件 〜 衣 服 。 

153 【百 】 băi num. one hundred 这 个 自 行 车 五 〜 多 元 。 

154 【帮 助 】 bãngzhù V. help; assist; aid; support 请 〜 我 找 一 家 搬 家 公 司 , 好 吗 ? 

155 【报 纸 】 bàozhĩ n. newspaper 我 每 天 早 上 都 要 读 〜 。 

156 【比 】 prep. used to make comparison 我 的 孩 子 〜 我 高 。 

157 【别 】 bié adv. don’t 太 晚 了 , 〜 看 电 视 了 。 

158 【长 】 cháng adj. long 姐 姐 的 腿 〜 , 跑 得 快 。 

159 【唱 歌 】 chànggẽ V. sing 我 最 爱 〜 了 , 我 给 你 们 唱 一 个 。 

160 【出 】 chũ 

 1. exit; go out 我 已 经 走 〜 火 车 站 了 。 
 2. happen 你 帮 我 看 看 , 这 台 电 脑 〜 什 么 问 题 了 ? 
 3. used after a verb, indicating direction 我 从 他 的 脸 上 , 没 看 〜 他 难 过 来 。 

12/73 

161 【穿 】 chuãn V. wear; put on 天 冷 了 , 多 〜 些 衣 服 吧 。 

162 【次 】 nm./vm. number of times 我 去 过 一 〜 北 京 。 

163 【从 】 cóng prep. from; since 〜 我 家 到 公 司 , 开 车 要 2 0 分 钟 。 

164 【错 】 cuò adj. wrong; incorrect 对 不 起 , 我 〜 了 。 

165 【打 篮 球 】 dă lánqiú play basketball 我 每 天 下 午 都 去 〜 。 

166 【大 家 】 dàjiã pron. everyone everybody 请 〜 不 要 等 我 了 。 

167 【到 】 dào V. arrive; reach 我 早 上 9 点 〜 公 司 。 

168 【得 】 de sa. marker of complement 你 走 〜 太 快 了 。 

169 【等 】 dẽng V. wait 你 还 要 再 〜 我 1 0 分 钟 。 

170 【弟 弟 】 dìdi n. younger brother 在 我 们 家 , 我 最 大 , 我 下 面 还 有 两 个 〜 。 

171 【第 一 】 dì-yĩ num. first 这 是 我 〜 次 见 到 他 。 

172 【懂 】 dõng V. understand 你 的 意 思 我 〜 了 。 

173 【对 】 duì adj. right; correct 你 是 〜 的 , 我 错 了 。 

174 【对 】 duì prep. to; towards 孩 子 〜 妈 妈 说 :“妈 妈 , 我 爱 你 。 ” 

175 【房 间 】 fan^jian n. room 我 们 两 个 人 住 一 个 〜 。 

176 【非 常 】 íẽicháng adv. very 奶 奶 〜 喜 欢 我 们 送 的 礼 物 。 

177 【服 务 员 】 fúwùyuán n. attendant; waiter; waitress 我 在 饭 馆 做 〜 。 

178 【高 】 gão adj. tall; high 我 比 爸 爸 还 〜 。 

179 【告 诉 】 gàosu V. tell 你 能 〜 我 学 校 怎 么 走 吗 ? 

180 【哥 哥 】 gẽge n. elder brother 我 〜 比 我 大 三 岁 。 

13/73 

 1. hand over 请 把 这 本 书 〜 他 。 181 【给 】 gẽi 

prep. for 这 是 〜 你 买 的 。 

182 【公 共 汽 车 】 gõnggòngqìchẽ n. bus 坐 〜 去 , 要 2 0 分 钟 。 

183 【公 司 】 gõngsĩ n. company; firm 我 在 一 个 〜 上 班 。 

184 【狗 】 gỏu n. dog 女 儿 很 喜 欢 小 〜 。 

185 【贵 】 guì adj. expensive; costly 这 块 手 表 很 〜 。 

186 【过 】 guo sa. used after a verb, referring to sth. that 

happened previously 我 没 看 〜 这 本 书 。 

187 【还 】 hái 

adv. still; yet 他 〜 没 来 呢 。 

adv. in addition 除 了 不 吃 肉 , 我 〜 不 吃 鸡 蛋 。 

188 【孩 子 】 háizi 

 1. son or daughter 我 有 三 个 〜 。 
 2. child 我 们 这 里 女 〜 比 男 〜 多 。 

189 【好 吃 】 hăochĩ delicious 您 做 的 米 饭 真 〜 。 

190 【黑 】 hẽi adj. black; dark 我 不 喜 欢 〜 颜 色 的 衣 服 。 

191 【红 】 hóng adj. red 我 的 自 行 车 是 〜 色 的 。 

192 【欢 迎 】 huãnyíng V. welcome '-你 们 来 我 们 家 。 

193 【回 答 】 huídá 

 1. answer; reply; respond 我 能 〜 这 个 问 题 。 
 2. answer; reply; response 你 的 〜 不 能 让 人 满 意 。 

194 【火 车 站 】 huõchẽzhàn n. railway station 我 下 午 3 点 去 〜 

195 【机 场 】 jĩchăng n. airport 我 在 〜 工 作 了 三 年 了 。 

196 【鸡 蛋 】 jĩdàn n. egg 我 每 天 早 上 都 要 吃 个 〜 。 

14/73 

197 【件 】 jiàn nm. used for clothes and things 这 〜 衣 服 颜 色 非 常 好 看 。 

198 【教 室 】 jiaoshi n. classroom 请 大 家 都 到 〜 去 上 课 。 

199 【姐 姐 】 jiejie n. elder sister 我 有 两 个 〜 。 

200 【介 绍 】 jieshao 

 1. introduce sb. or sth. 我 来 ^-一 下 我 的 朋 友 。 
 2. an introduction 我 在 报 纸 上 看 到 了 这 个 电 影 的 〜 。 

201 【进 】 jin V. enter 我 马 上 要 〜 机 场 了 。 

202 【近 】 jin 

adj. close; near 我 们 家 离 公 司 很 〜 。 

adj. intimate 我 跟 小 王 的 关 系 很 〜 。 

203 【就 】 jiù 

adv. indicating certainty; right on 我 〜 知 道 他 会 来 的 。 

adv. immediately; right now; right away 我 一 到 家 〜 给 他 打 电 话 。 

204 【觉 得 】 juede V. feel; think 你 〜 这 本 书 怎 么 样 ? 

205 【咖 啡 】 kafei n. coffee 您 想 喝 〜 , 还 是 茶 ? 

206 【开 始 】 kãishĩ 

 1. start; begin 我 们 从 第 十 课 〜 学 习 。 
 2. beginning ( 学 汉 字 ) 〜 可 能 会 觉 得 有 点 难 。 

207 【考 试 】 kăoshì n. examination / take a test 为 了 准 备 〜 , 他 每 天 都 学 习 到 很 晚 。 

208 【可 能 】 kẽnéng 

aux. may; can 我 〜 不 能 去 上 班 了 。 

adj. possible; probable; likely 这 件 事 , 完 全 是 〜 的 。 

209 【可 以 】 kẽyĩ 

aux. can; may 你 〜 开 我 的 车 去 上 班 。 

adj. not bad; passable; pretty good 这 个 菜 做 得 还 〜 。 

210 【课 】 n. lesson 今 天 我 们 学 习 第 一 〜 。 

15/73 

 1. class 现 在 , 我 们 上 〜 。 

211 【快 】 kuài 

adj. fast 他 跑 得 真 〜 。 

adv. be going to; will; shall 7 50 了 , 〜 上 课 了 

212 【快 乐 】 kuàilè 

adj. happy; joyful; cheerful; glad 祝 你 生 日 〜 ! 

 1. happiness; joy; pleasure; delight 女 儿 给 我 的 生 活 带 来 很 多 〜 。 

213 【累 】 lèi adj. tired; fatigued 我 〜 了 , 想 休 息 。 

214 【离 】 prep. away from 我 家 〜 学 校 很 近 。 

215 【两 】 liăng num. two 苹 果 〜 块 钱 一 斤 。 

216 【路 】 lù 

 1. road 我 每 天 走 〜 去 上 学 。 
 2. used to indicate a bus route 我 们 可 以 坐 10〜 公 共 汽 车 去 。 

217 【旅 游 】 lũyóu V. travel 我 们 开 车 去 〜 。 

218 【卖 】 mài V. sell 这 个 商 店 〜 的 东 西 比 较 便 宜 。 

219 【慢 】 màn adj. slow 我 们 走 得 很 〜 。 

220 【忙 】 máng 

adj. busy 这 个 星 期 , 我 很 〜 。 

 1. be busy doing sth. 你 在 〜 什 么 呢 ? 

221 【猫 】 mão n. cat 你 的 小 〜 去 哪 儿 了 ? 

222 【每 】 mẽi pron. every; each 你 〜 天 都 看 报 纸 吗 ? 

223 【妹 妹 】 mèimei n. younger sister 我 有 两 个 〜 。 

224 【门 】 mén 

 1. exits and entrances; doorways 我 在 〜 外 等 你 。 
 2. used for curriculum in school 今 年 我 有 五 〜 课 。 

16/73 

225 【男 】 nán n. man; male 我 不 认 识 那 个 〜 人 。 

226 【您 】 nín pron. you or your (used to address someone 

with respect) 老 师 , 〜 好 ! 

227 【牛 奶 】 niúnăi n. milk 睡 觉 前 喝 杯 〜 吧 。 

228 【女 】 n. woman; female 那 个 〜 人 你 认 识 吗 ? 

229 【旁 边 】 pángbiãn n. side; by the side of; nearby 爸 爸 在 我 〜 。 

230 【跑 步 】 păobù V. run; jog 我 每 天 早 上 都 〜 。 

231 【便 宜 】 piányi adj. cheap; inexpensive 苹 果 很 〜 , 我 们 买 点 儿 吧 。 

232 【票 】 piào n. ticket 我 要 去 火 车 站 买 车 〜 。 

233 【妻 子 】 qĩzi n. wife 我 〜 上 班 去 了 。 

234 【起 床 】 qĩchuáng V. rise (from bed); get up 我 早 上 七 点 〜 。 

235 【千 】 qiãn num. thousand 这 个 手 机 一 〜 元 。 

236 【铅 笔 】 qiãnbĩ n. pencil 你 看 见 我 的 〜 了 吗 ? 

237 【晴 】 qíng adj. fine; clear 今 天 是 〜 天 。 

238 【去 年 】 qùnián n. last year 我 是 〜 8 月 来 北 京 的 。 

239 【让 】 ràng 

 1. let; allow; make; ask 他 爸 爸 不 〜 他 来 。 

V transfer the ownership to 他 把 座 位 〜 给 了 一 位 老 人 。 

240 【日 】 n. day or date 今 天 是 2012 2 26 〜 。 

241 【上 班 】 shàngbãn V. go to work; start work 我 七 点 半 去 〜 。 

242 【身 体 】 shẽntĩ n. body (of a human or animal) 今 天 我 的 〜 不 太 舒 服 。 

243 【生 病 】 shẽngbìng V. fall sick;fall ill; get ill; be taken ill 我 〜 了 , 不 能 去 上 班 了 。 

17/73 

244 【生 日 】 shẽngrì n. birthday 祝 你 〜 快 乐 ! 

245 【时 间 】 shijian n. time 我 没 〜 去 北 京 。 

246 【事 情 】 shìqing n. matter; business; circumstance; event; 

affair; incident; occurrence 你 下 午 有 什 么 〜 吗 ? 

247 【手 表 】 shõubiăo n. wrist watch; watch 这 块 〜 非 常 漂 亮 。 

248 【手 机 】 shoujl n. mobile phone 你 看 , 我 新 买 了 一 个 〜 。 

249 【送 】 sòng 

 1. give sb. sth. as a gift 我 〜 你 一 本 书 。 
 2. see sb off; escort or provide transportation 

for sb. 我 去 ---- 个 朋 友 。 

250 【虽 然 ......伸 

是 .... 】 suĩrán... dànshì ... conj. though;but; however 〜 下 雨 了 , 〜 我 们 还 是 想 去 看 电 影 。 

251 【它 】 pron. it; its 我 知 道 小 猫 在 哪 儿 , 〜 在 桌 子 下 面 。 

252 【踢 足 球 】 tĩ zúqiú play soccer 我 和 同 学 们 在 〜 。 

253 【题 】 n. questions, problems (in a test or a quiz) 这 个 〜 我 不 会 做 。 

254 【跳 舞 】 tiàowũ sv. dance 妹 妹 会 唱 歌 , 也 会 〜 。 

255 【外 】 wài 

 1. outer; outside 〜 面 下 雨 了 。 
 2. not of one's own family, clan, class, 

coterie, locality, school, etc. 那 些 学 生 是 〜 校 的 。 

256 【完 】 wán V. indicating finished; be used up; run out 这 本 书 我 看 〜 了 。 

257 【玩 】 wán V. play 他 在 〜 , 没 有 学 习 。 

258 【晚 上 】 wanshang n. evening 今 天 〜 我 不 能 看 电 视 了 。 

259 【为 什 么 】 wèi shénme why 你 〜 不 喝 点 儿 水 呢 ? 

18/73 

260 【问 】 wen V. ask; inquire after 老 师 , 我 可 以 〜 你 一 个 问 题 吗 ? 

261 【问 题 】 wèntí n. question; problem 这 个 〜 太 难 了 ! 

262 【西 瓜 】 xĩguã n. watermelon 请 吃 块 儿 〜 。 

263 【希 望 】 

 1. hope; wish; want; be desirous of 我 〜 你 别 走 了 。 xĩwàng 
 2. hope; wish 孩 子 是 爸 爸 、 妈 妈 的 〜 。 

264 【洗 】 xĩ 

 1. wash 今 天 我 要 〜 很 多 衣 服 。 
 2. develope and print (a picture) 照 片 要 三 天 才 能 〜 出 来 。 

265 【小 时 】 xiăoshí n. hour 我 看 了 一 〜 的 书 。 

266 【笑 】 xiào V. laugh; smile 听 到 他 这 么 说 , 我 们 都 〜 了 。 

267 【新 】 xĩn adj. new; up-to-date 这 是 我 买 的 〜 衣 服 。 

268 【姓 】 xìng 

 1. surname 中 国 人 的 〜 在 名 字 的 前 面 。 
 2. take ... as surname 我 〜 张 。 

269 【休 息 】 xiũxi V. relax; have a rest; take a break 太 累 了 , 让 我 ^ -一 下 。 

270 【雪 】 xuẽ n. snow 今 年 冬 天 下 了 几 次 大 〜 。 

271 【颜 色 】 yánsè n. color 你 喜 欢 哪 种 〜 ? 

272 【眼 睛 】 yanjing n. eye 我 的 〜 是 黑 色 的 。 

273 【羊 肉 】 yángròu n. mutton 有 些 人 不 爱 吃 〜 。 

274 【药 】 yào n. medicine 这 个 〜 一 天 吃 三 次 。 

275 【要 】 yào 

aux. hope; want; wish 我 〜 去 北 京 。 

 1. request; ask sb. to do sth.. 妈 妈 〜 我 去 买 菜 。 

19/73 

aux. ought to; might; must; should 你 〜 认 真 地 做 这 件 事 。 

aux. be going to; shall; will 〜 下 雨 了 。 

 1. cost; take 一 斤 菜 〜 两 块 钱 。 

276 【也 】 yẽ adv. also; too; as well; either 你 去 , 我 〜 去 。 

277 【一 下 】 yíxià vm. once; in a short while 请 等 我 〜 。 

278 【一 起 】 yiqĩ adv. together 我 和 你 〜 去 北 京 。 

279 【已 经 】 yijing adv. already; yet 我 们 〜 吃 完 饭 了 。 

 1. meaning; content; indication; hint 这 个 词 是 什 么 〜 ? 

280 【意 思 】 yìsi n. opinion; idea; concept 把 你 的 〜 告 诉 我 吧 。 

 1. fun; interest; enjoyment 这 个 电 影 真 有 〜 。 

281 【因 为 ...... 

所 以 ......】 yĩnwèi...suỏyĩ... conj. on account of; because of 〜 下 雨 了 , 〜 我 没 去 跑 步 。 

282 【阴 】 yĩn adj. cloudy; overcast 今 天 是 〜 天 。 

283 【游 泳 】 yóuyõng V. swim 我 会 〜 了 。 

284 【右 边 】 yòubian n. right; right side 王 医 生 〜 那 个 人 是 谁 ? 

285 【鱼 】 n. fish 水 里 有 很 多 〜 。 

286 【远 】 yuan adj. far 我 家 离 公 司 很 〜 。 

287 【运 动 】 yùndòng V. take exercise 我 们 都 很 喜 欢 〜 。 

288 【再 】 zài 

adv. again 我 吃 完 饭 〜 去 商 店 。 

adv. more; further 〜 高 点 儿 , 现 在 太 低 了 。 

289 【早 上 】 zaoshang n. morning 我 〜 看 见 过 他 。 

20/73 

290 【丈 夫 】 zhangfu n. husband 我 〜 在 医 院 工 作 。 

291 【找 】 zhao V. seek; look for 他 想 "----个 工 作 。 

292 【着 】 zhe sa. used after a verb, indicating that the action 

starts and continues 他 笑 〜 说 : “你 不 认 识 我 , 但 是 我 认 识 你 。” 

293 【真 】 zhẽn adv. indeed; really 这 个 人 〜 高 。 

294 【正 在 】 zhengzai adv. be + verb + ing; in the process of; in the 

course of; in the middle of; in the act of 弟 弟 〜 打 篮 球 。 

295 【知 道 】 zhĩdào V. know; be aware of 我 不 〜 他 现 在 在 哪 里 。 

296 【准 备 】 zhunbei 

 1. be going to; intend; plan; prepare 我 〜 星 期 日 去 北 京 。 
 2. preparation; arrangement 我 在 为 考 试 做 〜 。 

297 【自 行 车 】 zixingche n. bicycle 这 是 我 新 买 的 〜 。 

298 【走 】 

 1. walk; go on foot 我 女 儿 9 个 月 就 会 〜 了 。 zou 
 2. leave; go away; depart 我 〜 了 , 再 见 ! 

299 【最 】 zui adv. the most 她 是 我 〜 好 的 朋 友 。 

300 【左 边 】 zuobian n. left; left side 〜 的 那 个 杯 子 是 你 的 , 右 边 的 是 我 的 。 

301 【阿 姨 】 ãyí n. aunt 〜 , 附 近 有 地 铁 站 吗 ? 

302 【啊 】 a int. used to express surprise,exclamation or 

promise 

〜 , 这 儿 的 环 境 多 么 好 啊 ! 

你 们 家 住 在 哪 儿 〜 ? 

〜 , 好 的 , 我 现 在 就 去 。 

303 【矮 】 ăi adj. short, low 弟 弟 的 个 子 比 我 〜 。 

304 【爱 好 】 àihào 

 1. hobby; an interest; fancy 我 最 大 的 〜 就 是 打 篮 球 。 
 2. be fond of or keen on; have a taste for 我 从 小 就 〜 音 乐 。 

21/73 

adj. noiseless; quiet; calm 因 为 教 室 里 没 什 么 人 , 所 以 很 〜 。 305 【安 静 】 

ãnjìĩig 

 1. quiet down; keep silent 孩 子 们 都 睡 着 了 , 家 里 〜 了 下 来 。 

306 【把 】 bă 

prep. dealing with, used before an object, 

followed by a transitive verb 请 〜 桌 子 上 的 铅 笔 给 我 。 

 1. used for things with a handle 房 间 里 有 四 〜 椅 子 。 

307 【班 】 băn n. class 我 在 三 年 级 二 〜 。 

308 【搬 】 băn V. carry; move 请 帮 我 把 这 张 桌 子 〜 到 楼 下 好 吗 ? 

309 【办 法 】 bànfă n. way; means; measure; step to take; 

method; resource 你 别 急 , 我 们 再 想 想 〜 。 

310 【办 公 室 】 bàngõngshì n. office 请 问 , 校 长 〜 怎 么 走 ? 

311 【半 】 bàn num. half 现 在 是 二 点 〜 。 

312 【帮 忙 】 bãngmáng V. help; give a helping hand; do a favor; lend 

a hand 因 为 有 你 〜 , 这 件 事 情 处 理 得 很 好 。 

313 【包 】 bão n. bag 我 的 〜 忘 在 房 间 里 了 。 

314 【饱 】 băo adj. not hungry, full 我 已 经 吃 〜 了 0 

315 【北 方 】 bẽiíầng n. north 冬 天 , 〜 比 南 方 冷 多 了 。 

316 【被 】 bèi prep. be made or forced, indicating passive 

voice 词 典 〜 王 老 师 拿 走 了 。 

317 【鼻 子 】 bízi n. nose 姐 姐 的 〜 很 高 , 很 漂 亮 。 

318 【比 较 】 bĩjiào adv. fairly; quite 今 天 天 气 〜 冷 。 

319 【比 赛 】 bĩsài 

 1. competition 今 天 晚 上 有 足 球 〜 。 
 2. compete 我 们 〜 跑 步 吧 。 

22/73 

 1. notebook 老 师 讲 的 内 容 , 我 都 写 在 〜 上 了 。 320 【笔 记 本 】 bijiben 
 2. laptop 你 看 , 这 是 我 新 买 的 〜 。 

321 【必 须 】 bìxũ adv. must; have to 我 今 天 〜 去 上 班 。 

322 【变 化 】 biànhuà 

 1. change; variation 十 年 不 见 , 他 好 像 没 什 么 〜 。 
 2. change; vary 城 市 〜 得 太 快 了 。 

323 【别 人 】 biéren pron. other people; another person 〜 都 走 了 , 为 什 么 你 还 在 这 里 ? 

324 【宾 馆 】 bĩnguăn n. hotel 这 是 我 们 这 儿 最 大 的 〜 , 可 以 住 3 0 0 个 客 人 。 

325 【冰 箱 】 bĩngxiãng n. refrigerator 妈 妈 把 刚 买 的 鱼 放 进 了 〜 。 

326 【不 仴 ...... 而 且 ......】 

búdàn... érqiẽ ... conj. moreover; not only... but also... 妹 妹 〜 喜 欢 唱 歌 , 〜 爱 跳 舞 。 

327 【才 】 cái 

adv. late, indicating just happened 他 3 0 岁 〜 读 完 大 学 。 

adv. just; only (indicating only one solution) 这 件 事 , 只 有 他 〜 能 做 好 。 

328 【菜 单 】 càidãn n. menu 服 务 员 , 请 帮 我 拿 一 下 〜 。 

329 【参 加 】 cãnjiã V. join; take part in; attend 这 次 会 议 有 两 百 多 人 〜 。 

330 【草 】 căo n. grass; straw 春 天 来 了 , 小 〜 绿 了 。 

331 【层 】 céng nm. layer, floor, etc.( used for things that have 

separate levels) 我 住 在 三 〜 , 3 0 6 。 

332 【差 】 chà 

adj. bad; poor 我 这 次 考 试 考 得 很 〜 。 

 1. fall short of; owe 现 在 是 〜 5 分 1 2 点 。 

333 【长 】 cháng adj long 姐 姐 的 头 发 又 黑 又 〜 。 

334 【超 市 】 chãoshì n. supermarket 这 家 〜 里 的 东 西 比 较 便 宜 。 

23/73 

335 【衬 衫 】 chènshãn n. shirt 今 天 我 穿 这 件 〜 。 

336 【成 绩 】 chengji n. score 我 们 可 以 在 网 上 查 到 考 试 〜 。 

337 【城 市 】 chéngshì n. city 我 已 经 喜 欢 上 了 这 个 〜 。 

338 【迟 到 】 chídào V. be late 对 不 起 , 我 今 天 又 〜 了 。 

339 【出 现 】 chũxiàn V. come out, happen; show up; appear 我 们 等 了 他 一 个 小 时 , 他 也 没 有 〜 。 

我 们 工 作 中 〜 了 不 少 问 题 。 

340 【除 了 】 chúle prep. except (for); besides; in addition to 〜 小 王 , 其 他 人 都 来 了 。 

341 【船 】 chuán n. boat; ship 你 可 以 坐 〜 去 上 海 。 

342 【春 】 chũn n. spring (one of the four seasons) 〜 天 是 一 年 的 开 始 。 

343 【词 典 】 cídiăn n. dictionary 这 本 〜对 我 的 学 习 很 有 帮 助 。 

344 【聪 明 】 cõngming adj. bright; clever; intelligent 弟 弟 不 但 很 〜 , 而 且 很 爱 学 习 。 

345 【打 扫 】 dăsăo V. clean; sweep 我 准 备 周 末 把 房 间 ^— 下 。 

346 【打 算 】 dăsuàn 

 1. be going to do sth.; plan to 我 〜 下 个 星 期 去 旅 游 。 
 2. plan 我 还 没 有 结 婚 的 〜 。 

347 【带 】 dài V. carry; take; bring; bear 我 今 天 忘 记 〜 钱 包 了 。 

348 【担 心 】 dãnxĩn V. worry; be anxious; feel concerned 爷 爷 住 院 了 , 我 很 〜 。 

349 【蛋 糕 】 dàngão n. cake 你 饿 了 吗 ? 先 吃 块 〜 吧 。 

350 【当 然 】 dãngrán adv" of course; naturally; certainly 你 生 病 了 , 我 〜 要 来 看 看 你 。 

351 【灯 】 dẽng n. lamp 房 间 里 的 〜 怎 么 不 亮 了 ? 

352 【地 】 de sa. marker of adverbial 天 慢 慢 〜 黑 了 。 

353 【地 方 】 difang n. place 这 个 〜 我 来 过 三 次 了 。 

24/73 

354 【地 铁 】 dìtiẽ n. subway 我 们 先 坐 三 站 〜 , 再 走 一 会 儿 就 到 了 。 

355 【地 图 】 dìtú n. map 我 的 手 机 上 有 电 子 〜 。 

356 【电 梯 】 diàntĩ n. elevator 我 们 坐 〜 上 去 吧 。 

357 【电 子 邮 件 】 diànzĩyóujiàn n. email 我 晚 上 再 给 你 发 个 〜 。 

358 【东 】 dõng n. east 你 一 直 向 〜 走 就 到 了 。 

359 【冬 】 dõng n. winter 北 方 的 〜 天 很 冷 。 

360 【动 物 园 】 dòngwùyuán n. zoo 〜 里 有 一 百 多 种 动 物 。 

361 【短 】 duăn adj. short 这 件 事 在 〜 时 间 内 很 难 做 完 。 

362 【段 】 duàn nm. passage, paragraph (of an article); period 

(of time); section (of a distance) 这 〜 时 间 我 很 忙 。 

363 【锻 炼 】 duànliàn V. do physical training; to take exercise 我 每 天 早 上 都 去 〜 身 体 。 

364 【多 么 】 duõme adv. how (wonderful, etc.) 这 里 〜 漂 亮 啊 ! 

365 【饿 】 è adj. hungry 我 〜 了 , 想 吃 点 东 西 。 

366 【耳 朵 】 ẽrduo n. ear 我 的 〜 有 点 疼 , 要 去 医 院 看 看 。 

367 【发 】 fầ V. send 你 给 我 〜 电 子 邮 件 了 吗 ? 

368 【发 烧 】 íầshão V. have a fever 我 身 体 不 舒 服 , 〜 了 。 

369 【发 现 】 íầxiàn V. find out; discover 我 〜 他 瘦 了 很 多 。 

370 【方 便 】 íãngbiàn adj. convenient 我 坐 地 铁 去 上 班 很 〜 。 

371 【放 】 fàng V. put; place 把 书 〜 在 桌 子 上 吧 。 

372 【放 心 】 íàngxĩn V. be assured 请 〜 , 我 会 把 事 情 办 好 的 。 

373 【分 】 fen num. minute 现 在 8 30 〜 。 

25/73 

 1. mark; grade; score 这 次 考 试 , 我 得 了 85〜 。 
 2. split; separate 这 个 苹 果 被 〜 成 了 两 块 儿 。 

374 【附 近 】 fùjin n. nearby; neighbour; vicinity; proximity 他 家 就 住 在 公 司 〜 

375 【复 习 】 fùxí V. review 考 试 前 要 好 好 地 〜 。 

376 【干 净 】 gãnjing adj. clean 我 把 衣 服 洗 〜 了 。 

377 【感 冒 】 gănmào V. have/catch a cold 我 〜 了 , 要 吃 点 儿 药 。 

378 【感 兴 趣 】 gănxìngqù interest; taste 小 王 对 音 乐 很 〜 。 

379 【刚 才 】 gãngcái n. a moment ago; just now 〜 是 谁 来 的 电 话 ? 

380 【个 子 】 gèzi n. height 哥 哥 比 我 〜 尚 。 

381 【根 据 】 

prep. on the basis of; according to 请 〜 这 篇 文 章 谈 一 谈 自 己 的 想 法 。 gẽnjù 

 1. basis; cause; foundation 他 这 么 说 , 是 有 〜 的 。 

382 【跟 】 

 1. follow 散 步 的 时 候 , 小 狗 一 直 〜 在 我 身 后 。 gẽn 

prep. with 姐 姐 〜 妈 妈 一 起 去 公 园 了 。 

383 【更 】 gèng adv. more 他 比 我 〜 喜 欢 游 泳 。 

384 【公 斤 】 gon^jln nm. kilogram 我 买 了 一 〜 鸡 蛋 。 

385 【公 园 】 gõngyuán n. park 我 家 附 近 有 个 〜 , 我 常 去 那 里 散 步 。 

386 【故 事 】 gùshi n. story 睡 觉 前 , 我 都 给 女 儿 讲 〜 。 

387 【刮 风 】 guãíềng blow (of wind) 今 天 〜 了 , 别 骑 自 行 车 了 。 

388 【关 】 guãn V. close; turn off 他 〜 上 了 门 。 

我 把 电 视 〜 了 。 

389 【关 系 】 guãnxì n. relation; relationship 这 件 事 和 她 没 有 〜 。 

26/73 

 1. care for; be concerned for 爸 爸 很 〜 我 的 学 习 。 390 【关 心 】 guãnxĩn 
 2. concern; consideration 谢 谢 你 的 〜 , 我 的 身 体 好 多 了 。 

391 【关 于 】 guãnyú prep. with regard to 〜 这 个 问 题 , 我 们 还 要 再 想 一 想 。 

392 【国 家 】 guojia n. country 我 爱 旅 游 , 去 过 几 十 个 〜 。 

393 【过 】 guò 

 1. live; pass 今 天 我 〜 生 日 , 朋 友 们 都 来 了 。 
 2. spend the time; pass the time 时 间 〜 得 真 快 , 要 过 春 节 了 。 

394 【过 去 】 guòqù n. in the past 奶 奶 经 常 给 我 讲 〜 的 事 情 。 

395 【还 是 】 háishì 

adv. still; all the same 我 〜 在 北 京 , 没 去 其 他 地 方 。 

adv. had better 你 〜 吃 点 儿 水 果 吧 , 别 喝 啤 酒 了 。 

adv. or 你 是 开 车 去 〜 坐 公 共 汽 车 去 ? 

396 【害 怕 】 hàipà V. be afraid; be frightened 我 ^-一 个 人 晚 上 出 门 。 

397 【航 班 】 hángbãn n. flight; scheduled flight 各 位 顾 客 , 欢 迎 您 乘 坐 我 们 的 〜 。 

398 【黑 板 】 hẽibăn n. blackboard 请 大 家 看 〜 。 

399 【后 来 】 hòulái adv. later; afterwards 〜 我 再 也 没 见 过 他 。 

400 【护 照 】 hùzhào n. passport 你 的 〜 办 好 了 吗 ? 

401 【花 】 huã V. spend 今 天 我 〜 了 不 少 钱 。 

402 【花 】 huã n. flower 今 天 是 妈 妈 的 生 日 , 我 们 送 一 些 〜 给 她 吧 。 

403 【画 】 huà 

 1. draw; paint 我 从 小 就 喜 欢 〜 画 儿 。 
 2. picture; drawing; painting 他 的 〜 儿 很 受 大 家 欢 迎 。 

404 【坏 】 huài adj. bad; evil 面 包 很 新 鲜 , 没 有 〜 。 

27/73 

int. terrible; badly - 了 , 我 忘 记 带 护 照 了 。 

405 【还 】 huán V. return sth to the owner 我 把 书 〜 给 图 书 馆 了 。 

406 【环 境 】 huanjing n. environment; condition; circumstance 这 里 的 〜 很 不 错 , 在 这 里 住 很 舒 服 。 

407 【换 】 huàn 

 1. change 你 等 我 一 下 , 我 去 〜 件 衣 服 。 
 2. exchange money 我 去 银 行 〜 点 儿 钱 。 

408 【黄 河 】 Huánghé n. the Yellow River 〜 是 中 国 的 第 二 大 河 。 

409 【会 议 】 huìyì n. meeting 我 们 下 午 有 个 〜 。 

410 【或 者 】 huòzhẽ conj. or 你 去 , 〜 我 去 , 都 可 以 。 

411 【几 乎 】 jĩhũ adv. nearly; almost 我 感 动 得 〜 要 流 泪 了 。 

412 【机 会 】 jĩhuì n. chance; opportunity 我 希 望 有 〜 参 加 比 赛 。 

413 【极 】 •ií adv. extremely; exceedingly 他 对 音 乐 〜 感 兴 趣 。 

今 天 的 节 目 好 看 〜 了 。 

414 【记 得 】 jìde V. remember; learn by heart 我 不 〜 他 住 在 哪 儿 了 。 

415 【季 节 】 jìjié n. season 一 年 有 四 个 〜 。 

416 【检 查 】 ịiănchá V. inspect; check; examine 你 去 医 院 ^-一 下 身 体 吧 。 

417 【简 单 】 jiandan adj. easy; simple 这 些 题 对 他 来 说 很 〜 。 

418 【见 面 】 jiànmiàn V. meet 上 次 和 他 〜 , 已 经 是 去 年 了 。 

419 【健 康 】 jiànkãng adj. healthy 爸 爸 的 身 体 特 别 〜 。 

420 【讲 】 jiăng V. speak; tell 李 老 师 的 课 〜 得 很 有 趣 。 

421 【降 落 】 jiàngluò V. descend; land 飞 机 马 上 就 要 〜 了 。 

422 【角 】 jiăo nm. tenth of one Yuan (money) 桌 子 上 有 五 〜 钱 。 

28/73 

 1. corner 房 间 的 一 〜 放 了 很 多 书 。 

423 【脚 】 jiao n. foot 妹 妹 〜上 穿 着 漂 亮 的 红 皮 鞋 。 

424 【教 】 jião V. teach 李 老 师 〜 我 们 数 学 。 

425 【接 】 

 1. accept; receive 下 午 我 去 机 场 〜 你 。 jiẽ 
 2. go on 他 看 了 看 表 , 躺 下 〜 着 睡 觉 。 

426 【街 道 】 jiẽdào n. street 这 条 〜 很 长 , 有 四 千 多 米 。 

427 【节 目 】 jiémù n. show; performance; program 今 天 我 们 一 共 演 出 1 2 个 〜 。 

428 【节 曰 】 jiérì n. holiday; festival 祝 大 家 〜 快 乐 ! 

429 【结 婚 】 jiéhũn V. get married 我 们 〜 1 0 年 了 。 

430 【结 束 】 jiéshù V. stop; finish; end; terminate 会 议 马 上 就 要 〜 了 。 

431 【解 决 】 jiẽjué V. solve or resolve a problem or an issue 这 个 问 题 你 打 算 怎 么 〜 ? 

432 【借 】 jiè V. borrow; lend 我 从 图 书 馆 〜 了 三 本 书 。 

433 【经 常 】 jĩngcháng adv. often 我 〜 在 学 校 遇 到 他 。 

434 【经 过 】 

 1. pass through / by 上 下 班 的 时 候 , 我 都 要 〜 这 条 街 道 。 jĩngguò 

prep. through; under 〜 你 这 么 一 说 , 我 终 于 明 白 了 。 

435 【经 理 】 jĩnglì n. manager 他 是 我 们 公 司 的 〜 。 

436 【久 】 jiù adj. old; for a long time 这 个 问 题 我 想 了 很 〜才 明 白 。 

437 【旧 】 jiù adj. old; worn 这 件 衣 服 穿 了 两 年 , 已 经 〜 了 。 

438 【句 子 】 jùzi n. sentence 请 用 这 些 词 语 说 几 个 〜 。 

439 【决 定 】 ịuédìng V. decide; determine 这 件 事 是 经 理 〜 的 。 

29/73 

 1. decision; determination; resolution 他 已 经 做 出 了 〜 。 

440 【可 爱 】 kẽ,ài adj. cute; lovable; likeable 你 的 儿 子 真 〜 。 

441 【渴 】 kẽ adj. thirsty 我 〜 了 , 想 喝 点 儿 水 。 

442 【刻 】 n. quarter of an hour; 15 minutes 现 在 是 三 点 一 〜 。 

443 【客 人 】 kèrén n. guest 春 节 的 时 候 , 家 里 会 来 很 多 〜 

444 【空 调 】 kõngtiáo n. air conditioner 太 热 了 , 请 把 〜 打 开 。 

445 【口 】 kõu 

 1. used for people and some animals 我 们 家 一 共 三 〜 人 。 
 2. mouth 想 学 好 外 语 , 要 多 开 〜 说 。 

446 【哭 】 V. cry; weep 孩 子 又 〜 了 起 来 。 

447 【裤 子 】 kùzi n. trousers; pants 这 条 〜 有 点 儿 短 。 

448 【筷 子 】 kuaizi n. chopsticks 我 来 中 国 1 个 月 了 , 已 经 会 用 〜 了 。 

449 【蓝 】 lán adj. blue 这 条 〜 裙 子 你 喜 欢 吗 ? 

450 【老 】 lăo adj. aged; old 爷 爷 六 十 岁 了 , 但 是 看 起 来 一 点 儿 也 不 〜 。 

451 【离 开 】 líkãi V. leave; to be away from: part from; 

separate from 下 个 月 我 要 ^ - 一 段 时 间 , 你 好 好 照 顾 自 己 。 

452 【礼 物 】 lĩwù n. present; gift 过 生 日 的 时 候 , 我 收 到 了 很 多 〜 。 

453 【历 史 】 lìshĩ n. history 这 个 房 子 差 不 多 有 300 年 的 〜 了 。 

454 【脸 】 liăn n. face 女 儿 的 〜 圆 圆 的 , 很 可 爱 。 

455 【练 习 】 liànxí 

 1. practice 学 过 的 东 西 , 要 多 〜 才 能 记 住 。 
 2. exercise 同 学 们 , 下 面 我 们 开 始 做 〜 。 

456 【辆 】 liàng nm. used for automobiles 这 〜 车 , 是 我 新 买 的 。 

30/73 

457 【聊 天 】 liáotiãn sv. chat 我 们 经 常 在 网 上 〜 。 

458 【了 解 】 liaojie V. know; understand; comprehend 我 对 她 〜 得 不 多 。 

459 【邻 居 】 línjũ n. neighbor 我 跟 〜 们 的 关 系 非 常 好 。 

460 【留 学 】 liúxué V. study in a foreign country 我 哥 哥 在 中 国 〜 。 

461 【楼 】 lóu n. building 我 在 你 家 〜 下 等 你 。 

462 【绿 】 adj. green 春 天 来 了 , 树 和 草 都 〜 了 。 

463 【马 】 n. horse 我 们 学 会 骑 〜 了 。 

464 【马 上 】 măshàng adv. immediately; at once 我 〜 就 到 学 校 , 你 再 等 我 几 分 钟 。 

465 【满 意 】 mănyì V. be satisfied 经 理 对 他 很 〜 。 

466 【帽 子 】 màozi n. hat; cap 这 个 〜 太 小 了 , 有 大 一 点 儿 的 吗 ? 

467 【米 】 nm. meter 这 张 桌 子 有 两 〜 长 。 

468 【面 包 】 miànbão n. bread 〜 已 经 卖 完 了 。 

469 【面 条 】 miàntiáo n. noodle 服 务 员 , 我 要 一 碗 〜 

 1. know; understand 我 〜 你 的 意 思 了 。 470 【明 白 】 míngbai 

adj. plain; explicit; clear 他 说 得 很 〜 , 我 懂 了 。 

471 【拿 】 V. hold; take 你 手 里 〜 的 是 什 么 ? 

472 【奶 奶 】 năinai n. grandmother 我 〜 住 在 北 京 。 

473 【南 】 nán n. south 我 家 在 火 车 站 的 〜 边 。 

474 【难 】 nán adj. difficult; hard 这 个 题 很 〜 。 

475 【难 过 】 nánguò V. have a hard time 他 要 离 开 了 , 我 很 〜 。 

31/73 

476 【年 级 】 nianji n. grade (in the primary or middle school); 

year (in college or university) 我 儿 子 现 在 上 三 〜 。 

477 【年 轻 】 niánqĩng adj. young 妈 妈 5 0 岁 了 , 看 起 来 还 很 〜 。 

478 【鸟 】 niăo n. bird 树 上 有 很 多 〜 在 唱 歌 。 

479 【努 力 】 null adj. hard-working; diligent 学 生 们 学 习 很 〜 。 

480 【爬 山 】 páshãn V. climb mountains 我 们 决 定 明 天 去 〜 

481 【盘 子 】 panzi n. tray; plate; dish 〜 里 有 鱼 , 请 吃 吧 。 

482 【胖 】 pàng 

adj fat 熊 猫 很 〜 , 很 可 爱 。 

 1. get fat 这 个 月 我 〜 了 五 斤 多 。 

483 【皮 鞋 】 píxié n. leather shoes 他 穿 着 一 双 黑 色 的 〜 。 

484 【啤 酒 】 píjiủ n. beer 爸 爸 爱 喝 〜 。 

485 【普 通 话 】 pủtõnghuà n. Mandarin Chinese 你 的 〜 说 得 很 好 。 

486 【其 实 】 qíshí adv. actually; in fact; as a matter of fact 我 〜 不 太 了 解 他 。 

487 【其 他 】 qítã pron. other; else 只 有 小 明 在 教 室 里 , 〜 人 都 回 家 了 。 

488 【奇 怪 】 qíguài adj. odd; queer; strange; unusual; peculiar 我 觉 得 这 个 问 题 很 〜 。 

489 【骑 】 V. ride (an animal or bicycle); sit on the back 

of 今 天 我 〜 自 行 车 去 学 校 。 

490 【起 飞 】 qĩíềi V. (of aircraft) take off; lift off; launch 各 位 乘 客 , 飞 机 马 上 就 要 〜 了 。 

491 【清 楚 】 qĩngchu 

adj. clear; distinct 他 把 这 件 事 儿 说 得 很 〜 了 。 

 1. be clear about; understand 你 〜 这 句 话 的 意 思 吗 ? 

492 【秋 】 qiũ n. fall; autumn 〜 天 最 舒 服 , 不 冷 也 不 热 。 

32/73 

493 【裙 子 】 qúnzi n. skirt 姐 姐 穿 着 漂 亮 的 〜 。 

494 【然 后 】 ránhòu conj. then; after that; afterwards 我 要 先 写 完 作 业 , 〜 再 看 电 视 。 

495 【热 情 】 rèqíng adj. fervent; warm 我 们 〜 地 欢 迎 客 人 。 

496 【认 为 】 rènwéi V. think; consider 你 〜 他 会 来 吗 ? 

497 【认 真 】 renzhen adj. conscientious; earnest; serious 这 个 同 学 学 习 很 〜 , 很 努 力 。 

498 【容 易 】 róngyì adj. easy;ready 这 个 问 题 很 〜 回 答 。 

499 【如 果 】 rúguỏ conj. if; in case; in the event of; supposing that 〜 你 去 , 我 就 和 你 一 起 去 。 

500 【伞 】 săn n. umbrella 下 雨 了 , 别 忘 了 带 〜 。 

501 【上 网 】 shangwang V. get online 我 〜 去 看 看 新 闻 。 

502 【生 气 】 shẽngqì V. take offence; be/get angry; be offended 请 别 〜 , 是 我 错 了 , 对 不 起 。 

503 【声 音 】 shẽngyĩn n. sound; voice 你 听 , 这 是 什 么 〜 ? 

504 【世 界 】 shìjiè n. the world; the earth; the globe; the 

universe 〜 上 有 很 多 国 家 。 

505 【试 】 shì V. try 我 想 〜 一 下 那 件 红 色 的 。 

506 【瘦 】 shòu 

adj. thin; emaciated; lean 姐 姐 现 在 很 〜 , 只 有 4 5 公 斤 。 

 1. become thin 这 个 月 我 〜 了 三 斤 。 

507 【叔 叔 】 shũshu n. uncle (referring to a man younger than 

one’s father) 〜 , 你 喜 欢 这 本 书 吗 ? 

508 【舒 服 】 shũfu adj. pleased; comfortable 坐 在 这 里 , 真 〜 。 

509 【树 】 shù n. tree 我 们 学 校 里 有 很 多 〜 。 

510 【数 学 】 shùxué n. mathematics 我 的 〜 成 绩 很 好 。 

33/73 

511 【刷 牙 】 shuãyá V. clean one's teeth; brush one's teeth 睡 觉 前 要 〜 。 

512 【双 】 shuãng nm. pair; couple 我 今 天 想 去 买 〜 鞋 。 

513 【水 平 】 shuĩpíng n. standard; level (of skill, ability and 

knowledge, etc.) 他 的 汉 语 〜 很 高 。 

514 【司 机 】 sĩjĩ n. driver 这 位 〜 开 出 租 车 5 年 多 了 。 

515 【太 阳 】 tàiyáng n. the Sun 你 看 , 〜 出 来 了 。 

516 【特 别 】 tèbié 

adv. very; exceptionally; particularly; specially 我 〜 想 跟 你 一 起 去 。 

adj special; unusual; particular; out of the 

ordinary 这 个 菜 的 做 法 很 〜 。 

517 【疼 】 téng adj. ache; hurt 我 的 腿 有 点 儿 〜 。 

518 【提 高 】 tígão 

 1. lift; raise; heighten; enhance; increase; 

improve; advance 你 数 学 成 绩 〜 了 不 少 。 

 1. development; increase 人 们 的 生 活 水 平 有 了 很 大 的 〜 。 

519 【体 育 】 tĩyù n. sports; sports activities 我 很 喜 欢 〜 运 动 。 

520 【甜 】 tián adj. sweet 这 个 西 瓜 真 〜 啊 ! 

521 【条 】 tiáo nm. used for long and slender things 这 〜 裤 子 有 点 儿 长 。 

522 【同 事 】 tóngshì n. colleague 这 是 我 们 的 新 〜 , 李 华 。 

523 【同 意 】 tóngyì V. agree; approve; assent to; consent to; 

accede to 我 不 太 〜 他 的 想 法 。 

524 【头 发 】 tóufa n. hair 妈 妈 的 〜 又 黑 又 亮 。 

525 【突 然 】 tũrán 

adj. sudden; abrupt; unexpected 他 〜 站 了 起 来 。 

adv. suddenly; abruptly; unexpectedly 小 狗 〜 跑 了 出 来 。 

34/73 

526 【图 书 馆 】 túshũguăn n. library 我 从 〜 借 来 了 两 本 书 。 

527 【腿 】 tuĩ n. leg 你 的 〜 还 疼 吗 ? 

528 【完 成 】 wancheng V. accomplish; complete; finish; achieve; 

fulfill 这 件 事 , 在 周 末 前 必 须 〜 。 

529 【碗 】 

 1. bowl 把 米 饭 放 在 这 个 〜 里 吧 。 wăn 
 2. a bowl of 我 吃 一 〜 就 可 以 了 。 

530 【万 】 wan num. ten thousand 我 们 学 校 有 一 〜 名 学 生 。 

531 【忘 记 】 wangji V. forget; erase; drop (or fade, slip) from 

memory; go out of one's mind 我 〜 今 天 是 他 的 生 日 了 。 

532 【为 】 wèi prep. for 这 些 菜 都 是 〜 你 准 备 的 。 

533 【为 了 】 weile prep. for - 身 体 健 康 , 我 每 天 都 去 运 动 。 

534 【位 】 wèi nm. used for people 他 真 是 一 〜 好 老 师 。 

535 【文 化 】 wénhuà n. culture; civilization 我 对 中 国 〜 很 感 兴 趣 。 

536 【西 】 n. west 火 车 站 在 〜 边 , 你 走 错 了 。 

 1. be accustomed to; be/get used to 他 已 经 〜 了 一 个 人 生 活 。 537 【习 惯 】 xíguàn 
 2. habit; custom; usual practice 饭 前 洗 手 是 好 〜 。 

538 【洗 手 间 】 xĩshõujiãn n. toilet; washroom; bathroom 我 去 一 下 〜 。 

539 【洗 澡 】 xĩzăo V. take a bath; bathe; take a shower 太 热 了 , 我 先 去 〜 

540 【夏 】 xià n. summer 今 年 〜 天 太 热 了 。 

541 【先 】 xiãn adv. first 你 〜 去 , 我 一 个 小 时 后 再 去 。 

542 【相 信 】 xiãngxìn V. believe in; be convinced of; have faith in; 

place reliance on; put one's trust in 我 完 全 〜 你 说 的 话 。 

35/73 

543 【香 蕉 】 xiãngjião n. banana 你 想 吃 〜 吗 ? 

544 【向 】 xiàng prep. to; towards 〜 东 走 , 就 可 以 看 到 那 个 学 校 了 。 

 1. look alike 他 长 得 〜 他 爸 爸 。 545 【像 】 xiàng 

prep. for example 〜 校 长 这 样 的 人 , 到 哪 里 都 很 受 欢 迎 。 

 1. take care; look out 请 〜 , 路 上 有 很 多 水 。 546 【小 心 】 xiăoxĩn 

adj. careful 我 很 〜 地 抱 起 了 小 猫 。 

547 【校 长 】 xiaozhang n. 

(of a secondary or elementary school) 

principal; headmaster; (of a university or 

college) president; chancellor 

〜 已 经 同 意 了 我 们 的 计 划 。 

548 【新 闻 】 xĩnwén n. news 我 每 天 晚 上 七 点 都 看 〜 。 

549 【新 鲜 】 xĩnxiãn adj. fresh 这 些 都 是 〜 水 果 。 

550 【信 用 卡 】 xìnyòngkă n. credit card 我 想 去 银 行 办 一 张 〜 。 

551 【行 李 箱 】 xínglixiãng n. trunk; baggage 请 把 〜 打 开 。 

552 【熊 猫 】 xióngmão n. panda 我 特 别 喜 欢 到 动 物 园 去 看 大 〜 

553 【需 要 】 xũyào V. need; claim; demand; want 我 们 〜 一 些 帮 助 。 

554 【选 择 】 xuănzé 

 1. choose; select; pick 今 年 夏 天 你 〜 去 哪 儿 旅 游 ? 
 2. a choice; selection; option 我 们 需 要 自 己 做 出 〜 。 

555 【要 求 】 yãoqiú 

 1. ask; request; demand 老 师 〜 我 们 把 这 些 题 做 完 。 
 2. request; demand; need 这 是 爸 爸 对 我 的 〜 。 

556 【爷 爷 】 yéye n. grandfather, also used as a title of respect 

for an old man 〜 , 请 您 坐 这 儿 吧 。 

557 【一 定 】 yídìng adv. surely; certainly; necessarily 明 天 的 会 议 , 请 大 家 〜 要 参 加 。 

36/73 

adj fixed; specified; regular; certain 他 的 汉 语 己 经 有 〜 水 平 了 。 

558 【一 共 】 yígòng adv. altogether; in all; all told 我 们 班 〜 有 2 0 名 学 生 。 

559 【一 会 儿 】 yíhuìr a moment 我 看 〜 电 视 就 睡 觉 。 

560 【一 样 】 yíyàng adj. the same 他 跟 爸 爸 长 得 〜 。 

561 【一 般 】 yìbãn adv. usually; generally; habitually; ordinarily 我 〜 7 点 钟 起 床 。 

562 【一 边 】 yìbiãn adv. while; as; at the same time; 

simultaneously 他 喜 欢 〜 看 书 , 〜 听 音 乐 。 

563 【一 直 】 yizhi adv. all the time 我 〜 不 明 白 这 句 话 的 意 思 。 

564 【以 前 】 yĩqián adv. before (a point of time); back; ago; 

previously; formerly 我 们 看 电 影 〜 , 先 去 吃 个 饭 吧 。 

565 【音 乐 】 yĩnyuè n. music 她 最 喜 欢 看 〜 节 目 。 

566 【银 行 】 yínháng n. bank 〜 下 午 5 点 关 门 。 

567 【饮 料 】 yĩnliào n. beverage; drink 冰 箱 里 还 有 〜 吗 ? 

568 【应 该 】 yĩnggãi aux. should; have to; ought to; must 8 点 了 , 〜 去 上 班 了 。 

569 【影 响 】 yĩngxiăng 

 1. influence; affect; concern; work upon 请 不 要 〜 别 人 休 息 。 
 2. influence; effect 环 境 对 人 有 很 大 的 〜 。 

570 【用 】 yòng V. use 我 〜 了 两 个 小 时 打 扫 房 间 。 

571 【游 戏 】 yóuxì n. game; play; recreation 这 是 孩 子 们 最 喜 欢 玩 儿 的 〜 。 

572 【有 名 】 yõumíng adj. famous 这 本 书 很 〜 。 

573 【又 】 yòu adv. again; once more 我 们 休 息 了 一 会 儿 , 〜 开 始 工 作 了 。 

574 【遇 到 】 yùdào V. meet 刚 才 我 在 街 上 〜 了 张 先 生 。 

37/73 

575 【元 】 yuan nm. RMB Yuan 这 块 手 表 600〜 。 

576 【愿 意 】 yuànyì aux. be willing; wish; like; want 他 很 〜 帮 助 别 人 。 

577 【月 亮 】 yuèliang n. the Moon 今 晚 的 〜 真 圆 ! 

578 【越 】 yuè adv. the m ore... the m ore... 他 〜 说 〜 高 兴 。 

579 【站 】 zhàn 

 1. stand 爸 爸 〜 在 我 的 身 边 。 
 2. distance between two bus stops 去 火 车 站 , 坐 地 铁 3 〜 就 到 了 。 

580 【张 】 zhang 

 1. used for paper, bed, table,face, etc. 请 给 我 一 〜 纸 。 
 2. open up 小 女 孩 儿 〜 开 嘴 , 笑 了 。 

581 【照 顾 】 zhàogù 

 1. look after; take care 我 生 病 了 , 妈 妈 一 直 〜 我 。 
 2. consideration; concern; care 这 些 年 , 他 给 了 我 们 很 多 〜 。 

582 【照 片 】 zhaopian n. photo 这 是 我 小 时 候 的 〜 。 

583 【照 相 机 】 zhàoxiàngjĩ n. camera 我 新 买 了 一 个 〜 。 

584 【只 】 zhĩ nm. one of a pair; for animals, furnitures, boats 

or ships 

我 有 一 〜 鞋 找 不 到 了 。 

树 上 有 一 〜 小 猫 。 

585 【只 】 zhĩ adv. only; merely; just 房 间 里 〜 有 我 一 个 人 。 

586 【中 间 】 zhõngjiãn n. center; middle 我 站 在 〜 , 旁 边 的 是 我 的 同 学 。 

587 【中 文 】 Zhõngwén n. Chinese language 我 会 用 〜 写 文 章 。 

588 【终 于 】 zhõngyú adv. at last; finally 春 天 〜 来 了 。 

589 【种 】 zhong nm. kind; sort; type 超 市 里 有 很 多 〜 新 鲜 水 果 。 

590 【重 要 】 zhòngyào adj. important 我 忘 了 一 件 〜 的 事 情 。 

591 【周 末 】 zhõumò n. weekend 这 个 〜 你 有 什 么 安 排 ? 

38/73 

592 【主 要 】 zhuyao adj. major; main 这 本 书 〜 讲 了 些 什 么 ? 

593 【注 意 】 zhùyì V. pay attention to; to keep an eye on; take 

notice of 请 〜 安 全 。 

594 【着 急 】 zhaoji V. worry; feel anxious 遇 到 事 情 , 不 要 〜 。 

595 【自 己 】 zìjĩ pron. oneself; self; one’s own 我 喜 欢 ^-一 个 人 旅 游 。 

596 【总 是 】 zongshi adv. always 他 〜 很 早 起 床 。 

597 【嘴 】 zuĩ n. mouth 妹 妹 的 〜 边 有 一 粒 米 。 

598 【最 近 】 zuijin adv. recently; of late; lately 我 〜 很 忙 。 

599 【作 业 】 zuòyè n. school assignment; study assignment 今 天 的 〜 你 写 完 了 吗 ? 

600 【作 用 】 zuoyong n. an effect; an influence 这 种 感 冒 药 对 我 没 什 么 〜 。 

601 【爱 情 】 àiqíng n. love (between a man and a woman) 这 是 一 个 感 人 的 〜 故 事 。 

602 【安 排 】 

 1. plan in detail; arrange 下 午 的 会 议 , 我 已 经 〜 好 了 。 ãnpái 
 2. plan to do sth 他 的 〜 让 大 家 都 很 满 意 。 

603 【安 全 】 

adj. safe 晚 上 开 车 要 注 意 〜 。 ãnquán 

 1. safety 请 放 心 , 我 们 会 保 证 您 的 〜 。 

604 【按 时 】 ànshí adv. on time; on schedule; punctually 我 〜 完 成 了 任 务 。 

605 【按 照 】 ànzhào prep. according to 请 〜 要 求 把 报 告 改 一 下 。 

606 【百 分 之 】 băiíềnzhĩ percent 任 务 完 成 〜 八 十 了 。 

607 【棒 】 bàng adj great; good; excellent 你 的 字 写 得 真 〜 ! 

608 【包 子 】 baozi n. steamed stuffed bun 这 家 饭 馆 儿 的 〜 味 道 非 常 好 。 

609 【保 护 】 băohù V. protect 人 们 应 该 〜 环 境 。 

39/73 

 1. guarantee; ensure; promise 我 〜 , 以 后 不 迟 到 了 。 610 【保 证 】 baozheng 
 2. guarantee 努 力 是 取 得 成 功 的 〜 。 

611 【报 名 】 bàomíng sv. 

give your name, age, etc. in order to 

participate in an activity or organization; 

你 想 〜 参 加 运 动 会 吗 ? 

你 想 〜 参 加 运 动 会 吗 ? 

enroll;sign up 

612 【抱 】 bào V. hold sb or sth with one's arm(s); embrace 他 把 孩 子 〜 了 起 来 。 

613 【抱 歉 】 bàoqiàn V. be sorry; feel apologetic; regret 非 常 〜 , 让 您 等 了 这 么 久 。 

614 【倍 】 bèi nm. times (of the original number or quantity) 我 们 学 校 的 留 学 生 比 去 年 多 了 一 〜 。 

615 【本 来 】 bẽnlái adv. originally 我 〜 要 去 看 演 出 , 但 是 突 然 有 事 儿 不 能 去 了 。 

616 【笨 】 bèn adj. dull; foolish; stupid 你 并 不 〜 , 只 是 需 要 更 努 力 。 

617 【比 如 】 bĩrú V. take sth for example 我 有 很 多 爱 好 , 〜 游 泳 和 读 书 。 

618 【毕 业 】 bìyè sv. graduate 我 今 年 上 大 三 , 明 年 〜 。 

619 【遍 】 biàn vm. number of times 这 篇 文 章 , 我 读 了 很 多 〜 。 

620 【标 准 】 biaozhun 

 1. standard; criterion 你 选 男 友 的 〜 太 高 了 。 

adj. conforming to a standard 你 的 普 通 话 说 得 很 〜 。 

621 【表 格 I biăogé n. form; table; list 请 在 〜 里 填 上 您 的 姓 名 。 

622 【表 示 】 biăoshì V. express; convey 他 〜 愿 意 继 续 在 公 司 工 作 。 

 1. act; perform; play 你 们 要 〜 什 么 节 目 ? 623 【表 演 】 biăoyăn 
 2. exhibition; show; program; performance 今 天 的 〜 太 精 彩 了 ! 
 3. praise 小 明 喜 欢 帮 助 别 人 , 老 师 〜 了 他 。 624 【表 扬 】 biăoyáng 
 4. praise; recognition 他 经 常 得 到 校 长 的 〜 。 

40/73 

625 【饼 干 】 bĩnggãn n. cracker; cookie; biscuit 我 买 了 〜 , 吃 点 儿 吧 。 

626 【并 且 】 bìngqiẽ conj. further more; besides 她 很 聪 明 , 〜 很 努 力 。 

627 【博 士 】 bóshì n. doctor (an academic degree) 我 来 介 绍 一 下 , 这 位 是 李 〜 。 

628 【不 过 】 búguò conj. but; however 他 很 优 秀 , 〜 不 符 合 公 司 的 招 聘 条 件 。 

629 【不 得 不 】 bùdébù must; have to 任 务 还 没 完 成 , 所 以 周 末 我 们 〜 加 班 。 

630 【不 管 】 bùguăn conj. no matter; whether or not 〜 天 怎 么 样 , 我 都 要 爬 山 。 

631 【不 好 意 思 】 bùhăoyìsi feel shy or sorry 大 家 都 看 着 他 , 他 有 点 儿 〜 了 。 

632 【不 仅 】 bùjĩn conj. not only 我 〜 去 过 那 个 城 市 , 而 且 去 过 很 多 次 。 

633 【部 分 】 bùfen n. part; section; portion 这 本 小 说 由 四 〜 组 成 。 

634 【擦 】 V. rub or wipe in order to clean 我 已 经 把 窗 户 〜 干 净 了 。 

635 【猜 】 cãi V. guess 你 〜 我 给 你 准 备 了 什 么 生 日 礼 物 ? 

636 【材 料 】 cáiliào n. reference material 报 名 需 要 什 么 〜 ? 

637 【参 观 】 cãnguãn V. visit for learning 学 校 组 织 大 家 去 长 城 〜 。 

638 【餐 厅 】 cãntĩng n. restaurant 学 校 附 近 新 开 了 一 家 〜 。 

639 【厕 所 】 cèsuõ n. toilet; bathroom; washroom 男 〜 在 • 层 。 

640 【差 不 多 】 chàbuduõ adv. about; nearly 我 每 天 〜 7 点 起 床 。 

641 【长 城 】 Chángchéng n. the Great Wall 我 想 周 末 去 参 观 〜 。 

642 【长 江 】 Chángjiãng n. the Yangtze River ~ 是 中 国 的 第 一 大 河 。 

643 【尝 】 cháng V. taste 快 来 〜 〜 我 做 的 菜 , 味 道 怎 么 样 ? 

644 【场 】 chăng vm. used for activities 今 年 下 午 有 〜 足 球 比 赛 。 

41/73 

645 【超 过 】 chãoguò V. leave behind; outstrip 每 天 有 〜 三 百 个 航 班 在 这 里 起 飞 。 

646 【吵 】 chăo 

adj. noisy 外 面 太 〜 了 , 我 睡 不 着 。 

 1. quarrel 他 和 朋 友 〜 了 , 所 以 很 不 高 兴 。 
 2. succeed 太 好 了 , 我 们 终 于 〜 了 。 647 【成 功 】 chénggõng 
 3. success 经 过 努 力 , 我 们 取 得 了 〜 。 

648 【成 为 】 chéngwéi V. become 几 年 不 见 , 她 现 在 已 经 〜 了 一 名 医 生 。 

649 【诚 实 】 chéngshí adj. honest 〜 的 人 值 得 我 们 尊 重 。 

650 【乘 坐 】 chéngzuò V. take a ride (in a car, ship, etc.) 欢 迎 您 〜 本 次 航 班 。 

651 【吃 惊 】 chĩjĩng sv. feel afraid suddenly; be startled; be 

shocked; be astonished; be taken aback 这 个 消 息 非 常 令 人 〜 。 

652 【重 新 】 chóngxĩn adv. once again 他 把 事 情 〜 说 了 一 遍 。 

653 【抽 烟 】 chõuyãn smoke a cigarette 对 不 起 , 医 院 里 不 能 〜 。 

654 【出 差 】 chũchãi sv. be on a business trip 爸 爸 己 经 ^-一 个 多 月 了 。 

655 【出 发 】 chũíầ V. set out; start off; leave; head; move on; 

take the road 我 从 北 京 〜 去 上 海 。 

656 【出 生 】 chũshẽng V. be born 女 儿 是 1990 年 〜 的 。 

657 【厨 房 】 chúfáng n. kitchen 我 正 在 〜 里 做 饭 呢 。 

658 【传 真 】 chuánzhẽn n. fax 请 帮 我 发 一 份 〜 。 

659 【窗 户 】 chuãnghu n. window 她 坐 在 〜 旁 边 安 静 地 看 书 。 

660 【词 语 】 cíyủ n. word and phrase 请 把 你 们 不 认 识 的 〜都 找 出 来 。 

661 【从 来 】 cónglái adv. right from the beginning; always; at all 

times; all along 我 〜 没 见 过 他 。 

42/73 

662 【粗 心 】 cũxĩn adj. careless; thoughtless 你 真 是 太 〜 了 。 

663 【存 】 cún V. keep; save; deposit 我 把 钱 〜 进 了 银 行 。 

664 【错 误 】 cuòwù 

adj. wrong; incorrect; mistaken 我 觉 得 这 种 说 法 是 〜 的 。 

 1. error; mistake 谢 谢 你 指 出 了 我 的 〜 。 

665 【答 案 】 dá’àn n. an answer or key to a question or problem 我 不 知 道 这 道 题 的 〜 。 

666 【打 扮 】 dăban V. dress up; make up 她 简 单 〜 了 一 下 就 出 门 了 。 

667 【打 扰 】 dărăo V. bother; interrupt; intervene 对 不 起 , 〜 一 下 , 王 教 授 在 吗 ? 

668 【打 印 】 dăyìn V. print 这 些 材 料 已 经 〜 完 了 。 

669 【打 招 呼 】 dazhaohu greet sb by word or gesture 他 笑 着 和 我 〜 

670 【打 折 】 dăzhé sv. give a discount 春 节 前 , 商 场 都 在 〜 。 

671 【打 针 】 dăzhẽn sv. give or have an injection 儿 子 非 常 害 怕 〜 

672 【大 概 】 dàgài adv. almost; probably 他 〜 不 会 来 了 。 

673 【大 使 馆 】 dàshĩguăn n. embassy 我 明 天 要 去 〜 办 签 证 。 

674 【大 约 】 dàyuẽ adv. about; approximately; more or less 他 〜 有 三 十 多 岁 。 

675 【大 夫 】 dàifu n. doctor; physician; surgeon 李 〜 , 您 明 天 上 午 在 医 院 吗 ? 

676 【戴 】 dài V. wear; put on 外 边 风 大 , 〜 上 帽 子 吧 。 

678 【当 时 】 dãngshí n. at that time 我 记 不 清 楚 〜 的 情 况 了 。 

679 【刀 】 dão n. knife 水 果 〜 在 厨 房 里 。 

680 【导 游 】 dăoyóu n. tour guide 我 的 姐 姐 是 一 名 〜 。 

681 【倒 】 dăo V. fall; lie down 大 风 把 树 刮 〜 了 。 

43/73 

682 【到 处 】 dàochù adv. everywhere 公 园 里 〜 都 是 鲜 花 。 

683 【到 底 】 dàodĩ adv. on earth 这 句 话 〜 是 什 么 意 思 ? 

684 【道 歉 】 dàoqiàn sv. make an apology 我 已 经 向 他 〜 了 。 

685 【得 意 】 déyì adj. be pleased with oneself; pride oneself on 

sth (or doing sth) 工 作 取 得 了 成 功 , 大 家 都 很 〜 。 

686 【得 】 de 

 1. marker of complement 你 走 〜 太 快 了 。 
 2. get; obtain; win; earn 这 次 考 试 , 我 〜 了 100 分 。 

687 【登 机 牌 】 dẽngjĩpái n. boarding pass 请 您 拿 好 〜 , 准 备 登 机 。 

688 【等 】 dẽng sa. and so on; et cetera 这 个 学 期 我 选 了 很 多 课 , 有 艺 术 、 历 史 、 经 

济 〜 。 

689 【低 】 dĩ 

adj. low; down 这 颗 树 比 房 子 〜 。 

 1. lower 你 怎 么 了 ? 不 高 兴 了 ? 为 什 么 〜 着 头 ? 

690 【底 】 n. at the end of 年 〜 公 司 会 给 大 家 发 奖 金 。 

691 【地 点 】 dìdiăn n. place; site; spot 开 会 的 〜 在 三 楼 会 议 室 。 

692 【地 球 】 dìqiú n. the Earth 〜 上 70% 的 面 积 是 海 洋 。 

693 【地 址 】 dìzhĩ n. address 请 把 您 的 〜 写 下 来 。 

694 【调 查 】 diàochá 

 1. investigate 警 察 正 在 进 行 〜 。 
 2. investigation; inquiry; survey 我 刚 做 了 一 个 顾 客 满 意 度 〜 。 

695 【掉 】 diào V. fall 我 把 钥 匙 〜 在 了 地 上 。 

696 【丢 】 diũ V. lose 你 的 书 包 〜 了 ? 

697 【动 作 】 dòngzuò n. movement; action; motion 我 教 你 跳 舞 吧 , 〜 很 简 单 。 

44/73 

698 【堵 车 】 dủchẽ V traffic jam 我 在 路 上 , 又 〜 了 。 

699 【肚 子 】 dùzi n. belly; abdomen; stomach 我 〜 疼 。 

700 【短 信 】 duănxìn n. short message 有 事 儿 请 给 我 发 〜 或 者 打 电 话 。 

701 【对 话 】 duìhuà n. dialogue 这 个 〜 比 较 简 单 , 我 能 听 懂 。 

702 【对 面 】 duìmiàn n. the opposite side 我 就 住 在 学 校 〜 。 

703 【儿 童 】 értóng n. a child 身 高 一 米 二 以 下 的 孩 子 , 可 以 买 〜 票 。 

704 【而 】 ér conj. and; but; however 我 们 都 已 经 等 了 一 个 小 时 了 , 〜 他 还 没 来 。 

705 【发 生 】 íầshẽng V. take place; happen 情 况 〜 了 很 大 的 变 化 。 

706 【发 展 】 fazhan V. develop; expand; go along 这 些 年 经 济 〜 很 快 。 

707 【法 律 】 fălu n. law 我 在 大 学 学 习 〜 专 业 。 

708 【翻 译 】 fầnyì V. translate 请 把 这 篇 文 章 〜 成 汉 语 。 

709 【烦 恼 】 fánnăo 

 1. vexation; worry; trouble 生 活 中 总 会 遇 到 一 些 〜 。 
 2. fret one's heart; trouble; bother about 别 再 为 这 件 事 儿 〜 了 。 

710 【反 对 】 fandui V. be against; object to 这 个 计 划 大 家 都 〜 。 

711 【方 法 】 fangfa n. method; way; manner; measure 我 们 一 定 能 找 到 解 决 问 题 的 〜 。 

712 【方 面 】 fangmian n. aspect 爸 爸 喜 欢 看 历 史 〜 的 书 。 

713 【方 向 】 íãngxiàng n. direction 是 这 个 〜 吗 ? 我 觉 得 我 们 迷 路 了 。 

714 【房 东 】 fangdong n. landlord 我 的 〜 很 友 好 , 经 常 帮 助 我 。 

715 【放 弃 】 fangqi V. give up 我 〜 了 留 学 的 机 会 。 

716 【放 暑 假 】 fang shujia have a summer vacation 明 天 就 要 〜 了 。 

45/73 

717 【放 松 】 fangsong V. relax 考 试 结 束 了 , 我 们 需 要 〜 一 下 。 

718 【费 用 】 feiyong n. expense; money spent 咱 们 这 个 月 的 生 活 〜 是 多 少 ? 

719 【份 】 fèn nm. part; portion 我 一 个 人 吃 了 两 〜 饭 , 太 饿 了 。 

720 【丰 富 】 fengfu 

adj. abundant; plentiful; copious; rich; profuse 他 是 一 位 经 验 〜 的 老 师 。 

 1. enrich 读 书 能 〜 我 们 的 生 活 。 

721 【否 则 】 fỗuzé conj. otherwise 我 们 现 在 出 发 吧 , 〜 会 迟 到 的 。 

722 【符 合 】 fúhé V. correspond with; accord with; comform to 这 个 做 法 不 〜 我 们 的 要 求 。 

723 【父 亲 】 fùqĩn n. father 我 〜 今 年 八 十 三 岁 了 。 

724 【付 款 】 fukuan V. pay 购 物 可 以 在 网 上 〜 。 

725 【负 责 】 fùzé 

 1. be in charge of; be responsible for 我 们 会 对 这 件 事 〜 。 

adj. responsible 小 李 工 作 非 常 〜 。 

726 【复 印 】 fùyìn V. copy; reproduce on a copying machine 这 份 材 料 , 请 再 〜 两 份 。 

727 【复 杂 】 fùzá adj. complicated; complex 这 个 问 题 太 〜 , 我 听 不 懂 。 

728 【富 】 adj. rich 人 们 的 生 活 越 来 越 〜 。 

729 【改 变 】 găibiàn 

 1. change; vary 我 己 经 〜 了 计 划 。 
 2. change; variation 城 市 已 经 发 生 了 很 大 的 〜 。 

730 【干 杯 】 gãnbẽi V. cheers 祝 大 家 节 日 快 乐 , 〜 ! 

731 【赶 】 gàn V. catch; get 快 点 儿 , 我 们 要 〜 不 上 火 车 了 。 

732 【敢 】 găn aux. dare to do 天 太 黑 了 , 我 不 〜 一 个 人 出 去 。 

733 【感 动 】 găndòng V. move or touch sb; feel moved; be touched 这 个 电 影 我 看 了 很 〜 。 

46/73 

 1. feeling; impression; sensation 看 了 这 本 书 , 你 有 什 么 〜 ? 734 【感 觉 】 ganjue 
 2. sense; perceive; feel; experience 我 〜 今 天 有 点 儿 冷 。 

735 【感 情 】 gănqíng n. feeling; emotion 他 的 表 演 〜 非 常 丰 富 。 

736 【感 谢 】 

 1. thank; be grateful; appreciate 〜 您 对 我 们 的 帮 助 。 gănxiè 
 2. acknowledgement; appreciation 请 向 他 表 示 〜 。 

737 【干 】 gàn V. do; work 暑 假 你 想 去 〜 什 么 , 去 旅 游 怎 么 样 ? 

738 【高 级 】 adj. advanced 这 是 一 家 很 〜 的 饭 店 。 

739 ® 速 公 路 】 gãosùgõnglù n. expressway 这 里 新 修 了 一 条 〜 。 

740 【各 】 pron. every 超 市 里 有 〜 种 水 果 。 

741 【工 资 】 gõngzĩ n. wage; pay; salary 他 的 新 工 作 〜 很 高 。 

742 【公 里 】 gõnglĩ nm. kilometer 这 两 个 城 市 之 间 的 距 离 有 300〜 。 

743 【功 夫 】 gõngfu n. Kung Fu 我 最 近 在 学 习 中 国 〜 。 

744 【共 同 】 gòngtóng adj. common 我 和 我 妻 子 有 〜 的 理 想 和 生 活 目 标 。 

745 【购 物 】 gòuwù sv. go shopping 现 在 人 们 喜 欢 在 网 上 〜 。 

746 【够 】 gòu 

adv. enough 今 天 〜冷 的 。 

 1. enough 电 脑 五 千 元 , 你 带 的 钱 〜 吗 ? 

747 【估 计 】 

 1. estimate; figure approximately 我 〜 他 们 已 经 到 了 机 场 了 。 gũjì 
 2. an estimate 这 只 是 我 的 〜 , 并 不 确 定 。 

748 【鼓 励 】 gùlì 

 1. inspiration; encouragement 父 母 应 该 给 孩 子 更 多 的 〜 。 
 2. encourage; work up; cheer on 老 师 〜 我 继 续 努 力 , 不 要 放 弃 。 

47/73 

749 【故 意 】 gùyì adv . intentionally; deliberately; designedly 对 不 起 , 我 不 是 〜 的 。 

750 【顾 客 】 gùkè n. customer 服 务 员 热 情 地 为 〜 服 务 。 

751 【挂 】 guà 

 1. V. suspend; hang 我 们 把 画 儿 〜 在 墙 上 吧 。 
 2. hang up 请 先 别 〜 电 话 。 

752 【关 键 】 guanjian 

 1. key point; key factor 这 不 是 问 题 的 〜 。 

adj. crucial; very important 文 章 最 〜 的 部 分 是 第 三 段 。 

753 【观 众 】 guanzhong n. viewer; spectator; audience 电 视 机 前 的 〜 朋 友 们 , 大 家 好 。 

 1. be in charge of; manage 现 在 是 谁 〜 这 座 房 子 ? 754 【管 理 】 guănlĩ 
 2. management 我 不 太 懂 〜 , 所 以 不 适 合 做 负 责 人 。 

755 【光 】 guãng 

 1. light 早 上 打 开 窗 户 , 太 阳 〜 照 了 进 来 。 

adv . solely; only 学 游 泳 〜 看 是 不 行 的 , 要 练 习 。 

adj. used up; finished (used after a verb) 我 们 把 西 瓜 吃 〜 了 。 

756 【广 播 】 guăngbõ n. broadcasting 爷 爷 正 在 听 〜 。 

757 【广 告 】 guănggào n. advertisement; commercial 我 在 报 纸 上 看 到 了 你 们 的 〜 。 

758 【逛 】 guàng V. stroll; roam 今 天 我 陪 妈 妈 去 〜 街 了 。 

 1. stipulate; order 公 司 〜 , 不 能 来 上 班 要 先 请 假 。 759 【规 定 】 guĩdìng 
 2. rule; regulation; stipulation 请 先 阅 读 一 下 图 书 馆 管 理 〜 。 

760 【国 籍 】 guójí n. nationality; citizenship 请 您 在 表 格 里 填 上 〜和 姓 名 。 

761 【国 际 】 guójì adj. international 请 问 〜 航 班 的 出 口 在 哪 儿 ? 

762 【果 汁 】 guỏzhĩ n. juice 我 更 爱 喝 我 自 己 做 的 〜 。 

48/73 

763 【过 程 】 guòchéng n. process; course 在 工 作 的 〜 中 , 我 们 可 能 会 遇 到 很 多 问 题 。 

764 【海 洋 】 hăiyáng n. ocean 孩 子 们 被 〜 馆 深 深 地 吸 引 了 。 

765 【害 羞 】 hàixiũ adj. shy 她 很 〜 , 不 太 喜 欢 说 话 。 

766 【寒 假 】 hánjià n. winter vacation 我 们 再 过 一 星 期 就 要 放 〜 了 。 

767 【汗 】 hàn n. sweat 我 一 吃 饭 就 出 〜 。 

768 【好 处 】 hăochu n. good point; advantage 运 动 对 身 体 健 康 有 〜 。 

769 【好 像 】 hăoxiàng adv. as if; seem; be like; look like 天 阴 了 , 〜 要 下 雨 了 。 

770 【号 码 】 hàomă n. number 你 还 记 得 他 的 电 话 〜 吗 ? 

771 【合 格 】 hégé adj. qualified 我 是 一 名 〜 的 律 师 。 

772 【合 适 】 héshì adj. fit; suitable; appropriate 这 双 鞋 你 穿 很 〜 。 

773 【盒 子 】 hézi n. box 〜 里 装 了 些 什 么 ? 

774 【后 悔 】 hòuhuĩ V. regret; repent 没 去 看 演 出 , 我 很 〜 。 

775 【厚 】 hòu 

adj. thick 这 本 书 太 〜 了 。 

 1. thickness 地 上 的 雪 有 一 米 〜 。 

776 【互 联 网 】 hùliánwăng n. the Internet 〜给 人 们 的 生 活 带 来 了 很 多 方 便 。 

777 【互 相 】 hùxiãng adv. each other; one another 我 们 是 邻 居 , 应 该 〜 帮 助 。 

778 【护 士 】 hùshi n. nurse 〜 正 在 给 病 人 打 针 。 

779 【怀 疑 】 huáiyí V. doubt; suspect 我 〜 他 忘 了 今 天 要 开 会 。 

780 【回 忆 】 huíyì 

 1. recall 我 们 经 常 〜 起 小 时 候 的 事 情 。 
 2. memory; recollection 大 学 生 活 给 我 们 留 下 了 美 好 的 〜 。 

49/73 

 1. take exercise 我 去 公 园 里 〜 〜 。 781 【活 动 】 huódòng 
 2. activity 这 次 〜 组 织 得 很 成 功 。 

782 【活 泼 】 huópõ adj. lively 妹 妹 是 个 〜 可 爱 的 小 女 孩 。 

783 【火 】 huõ 

 1. fire 森 林 着 〜 了 。 
 2. anger; irritation 请 别 发 〜 。 

adj. fashionable; popular; prosperous 最 近 我 们 的 生 意 很 〜 。 

784 【获 得 】 huòdé V. get; obtain 祝 贺 你 们 〜 了 好 成 绩 。 

785 【积 极 】 jĩjí adj. positive; vigorous 我 们 要 用 〜 的 态 度 面 对 生 活 。 

786 【积 累 】 jĩlẽi 

 1. accumulate 他 在 工 作 中 〜 了 丰 富 的 经 验 。 
 2. accumulation 经 过 多 年 的 〜 , 他 的 语 言 水 平 有 了 很 大 提 高 。 

787 【基 础 】 jĩchũ 

 1. basis; foundation 请 在 原 来 的 〜 上 再 改 一 改 。 

adj. basic 我 学 习 了 一 些 〜 的 语 法 知 识 。 

788 【激 动 】 jĩdòng 

adj. stir; excite; move 看 了 这 部 电 影 , 我 很 〜 。 

 1. thrill; inspire 这 个 消 息 真 是 〜 人 心 。 

789 【及 时 】 jíshí 

adv. in time 谢 谢 你 〜 赶 来 帮 助 我 。 

adj. just right; just enough 这 场 雨 下 得 很 〜 。 

790 【即 使 】 jíshí conj. even if 〜 遇 到 了 困 难 也 不 要 放 弃 。 

791 【计 划 】 jìhuà 

 1. plan 这 个 〜 很 不 错 , 你 就 按 照 它 去 做 吧 。 
 2. plan to do sth 我 们 〜 在 五 一 节 那 天 结 婚 。 

792 【计 算 机 】 jìsuànjĩ n. computer 每 个 教 室 里 都 有 一 台 〜 。 

50/73 

793 【记 者 】 jìzhẽ n. reporter; journalist 一 位 〜 报 道 了 这 个 消 息 。 

794 【技 术 】 jìshù n. technology; technique 这 是 一 个 复 杂 的 〜 问 题 。 

795 【既 然 】 jìrán conj. since 你 〜 答 应 了 , 就 要 把 事 情 办 好 。 

796 【继 续 】 jixù adv. continue; proceed; carry on; get on; keep 

on 请 大 家 休 息 一 会 儿 , 十 分 钟 后 〜 上 课 。 

797 【寄 】 V. mail 你 的 信 已 经 〜 到 。 

798 【加 班 】 jiãbãn sv. work overtime 这 个 星 期 , 我 们 几 乎 每 天 都 〜 。 

799 【加 油 站 】 jiãyóuzhàn n. gas station 你 家 附 近 有 〜 吗 ? 

800 【家 具 】 jiãjù n. furniture 搬 家 后 我 们 换 了 新 〜 。 

801 【价 格 】 jiàgé n. price 从 去 年 开 始 , 汽 车 的 〜 在 降 低 。 

802 【假 】 jiă adj. fake; false 做 人 要 诚 实 , 不 能 说 〜 话 。 

803 【坚 持 】 ịiãnchí V. insist on; persist in; keep up; stand on 他 一 直 〜 自 己 的 看 法 。 

804 【减 肥 】 jianfei 5*v. lose weight 我 每 天 跑 步 〜 。 

805 【减 少 】 jianshao V. reduce; decrease; cut down; diminish 顾 客 〜 了 三 分 之 一 。 

 1. suggest; advise 我 〜 明 天 休 息 一 天 。 806 【建 议 】 jiànyi 
 2. suggestion; advice 他 提 出 了 很 多 有 用 的 〜 。 

807 【将 来 】 jiãnglái n. in the future; later 〜 你 打 算 做 什 么 工 作 ? 

808 【奖 金 】 jiàngjĩn n. prize; reward; award; bonus 我 们 年 底 发 了 一 笔 〜 。 

809 【降 低 】 jiangdl V. lower; reduce; decrease 秋 天 来 了 , 温 度 开 始 〜 了 。 

810 【交 】 

 1. give; hand over 我 已 经 把 材 料 〜 给 经 理 了 。 jião 
 2. make friends 我 〜 了 很 多 中 国 朋 友 。 

51/73 

 1. communicate 语 言 是 人 和 人 之 间 〜的 工 具 。 811 【交 流 】 jiaoliii 
 2. have an exchange with 国 家 之 间 的 文 化 〜 越 来 越 丰 富 。 

812 【交 通 】 jiaotong n. traffic 常 用 的 〜 工 具 有 汽 车 、 火 车 、 飞 机 等 。 

813 【郊 区 】 jiãoqũ n. suburbs; outskirts 我 住 在 〜 , 开 车 半 个 小 时 就 能 到 市 中 心 。 

814 【骄 傲 】 jião’ào adj. proud 获 得 了 成 功 也 不 能 太 〜 。 

815 【饺 子 】 jiaozi n. jiaozi; dumpling 中 国 人 过 春 节 要 吃 〜 。 

816 【教 授 】 jiaoshou n. professor 他 是 一 位 大 学 〜 。 

817 【教 育 】 jiàoyù 

 1. education 父 母 很 重 视 孩 子 的 〜 。 
 2. educate 爸 爸 经 常 〜我 要 做 一 个 诚 实 的 人 。 

818 【接 受 】 jieshou V. accept; take up 你 的 意 见 我 都 〜 。 

819 【接 着 】 jiezhe V. continue; go on 他 想 了 一 会 儿 〜 写 。 

820 【节 】 jié nm. section; period of class 我 们 下 午 只 有 一 〜 课 。 

821 【节 约 】 jiéyuẽ V. economize; save; spare 请 〜 用 水 。 

822 【结 果 】 jieguo n. result 你 看 比 赛 了 吗 , 〜 怎 么 样 ? 

823 【解 释 】 jieshi 

 1. explain; interpret; define 他 把 原 因 〜 得 很 清 楚 。 
 2. explanation; comment; construction; 

exposition 请 允 许 我 对 这 件 事 做 个 〜 。 

824 【尽 管 】 jinguan conj. although; even though 〜 我 认 识 他 很 久 了 , 但 是 并 不 了 解 。 

825 【紧 张 】 jinzhang adj. feel nervous 第 一 次 演 出 , 他 很 〜 。 

826 【进 行 】 jinxing V. execute; carry out 比 赛 还 在 〜 。 

827 【禁 止 】 jinzhi V. forbid; prohibit 公 共 场 所 〜 抽 烟 。 

52/73 

828 【京 剧 】 jĩngjù n. Beijing Opera 她 是 一 位 著 名 的 〜 演 员 。 

829 【经 济 】 jingji n. economy 近 些 年 来 这 个 城 市 的 〜 发 展 很 快 快 。 

830 【经 历 】 jingli 

 1. go through; experience; undergo 这 段 时 间 , 我 〜 了 很 多 事 情 。 
 2. one's past experiences 我 的 〜 我 都 写 在 这 本 书 里 了 。 

831 【经 验 】 jĩngyản n. experience 他 在 工 作 中 积 累 了 很 多 〜 。 

832 【精 彩 】 jlngcai adj. (of a performance, match, etc.) brilliant, 

wonderful 你 们 的 表 演 真 〜 , 大 家 都 很 喜 欢 。 

833 【景 色 】 jingse n. scenery; view 日 落 的 时 候 , 海 边 的 〜 很 美 。 

834 【警 察 】 jingcha n. policeman; policewoman ; cop 我 从 小 就 想 成 为 一 名 〜 。 

835 【竞 争 】 jingzheng V. compete; contend 运 动 员 们 在 赛 场 上 激 烈 地 〜 。 

836 【竟 然 】 jingran adv. unexpectedly 他 们 〜 只 用 了 一 周 就 完 成 了 任 务 。 

837 【镜 子 】 jingzi n. mirror; glass 对 不 起 , 我 把 〜 打 破 了 。 

838 【究 竟 】 jiujing adv. on earth 你 〜 为 什 么 哭 呢 ? 

839 【举 】 V. lift; hold up 大 家 还 有 问 题 吗 ? 请 〜 手 。 

840 【举 办 】 juban V. hold (an exhibition, contest, etc.) 这 个 活 动 由 我 们 来 〜 。 

841 【举 行 】 juxing V. perform; take place 会 议 两 点 钟 〜 。 

842 【拒 绝 】 jùjué V. decline; reject 他 〜 了 大 家 的 邀 请 。 

843 【距 离 】 jùlí V. be apart from; be at a distance from 我 家 〜 公 司 很 远 。 

844 【聚 会 】 jùhuì n. meeting; get-together 明 天 有 个 〜 , 你 想 参 加 吗 ? 

845 【开 玩 笑 】 kãi wanxiao make a joke 你 是 在 〜 吧 ? 

846 【开 心 】 kãixĩn adj. happy; joyful; delighted 妹 妹 〜 地 笑 了 。 

53/73 

847 【看 法 】 kànfă n . opinion 请 说 说 您 对 这 件 事 儿 的 〜 吧 。 

848 【考 虑 】 kăolu V. think; consider 我 会 认 真 〜 一 下 这 个 问 题 。 

849 【科 学 】 kẽxué n . science 他 在 学 校 里 学 习 了 很 多 〜 知 识 。 

850 【棵 】 kẽ nm . used for plants 这 〜 树 又 高 又 大 。 

851 【咳 嗽 】 ké sou V. cough 他 感 冒 了 , 〜 得 很 厉 害 。 

852 【可 怜 】 kẽlián adj. pitiful; pitiable; poor 这 个 小 孩 儿 找 不 到 家 了 , 真 〜 。 

853 【可 是 】 kẽshì conj. but; yet; however 虽 然 我 很 想 去 , 〜 实 在 没 时 间 。 

854 【可 惜 】 kẽxĩ adj. regrettable; unfortunate 你 不 能 来 参 加 我 们 的 聚 会 太 〜 了 。 

855 【客 厅 】 kètĩng n . living room 爸 爸 正 在 〜 看 电 视 呢 。 

856 【肯 定 】 kẽndìng adv . certainly; surely 我 五 点 以 前 〜 会 回 来 。 

857 【空 】 kõng adj. empty; vacant 盒 子 里 是 〜 的 , 什 么 都 没 有 。 

858 【空 气 】 kõngqì n . air 公 园 里 〜 非 常 新 鲜 。 

859 【恐 怕 】 kỏngpà adv . perhaps; probably; maybe 〜 要 下 雨 了 , 你 带 伞 了 吗 ? 

860 【苦 】 kủ adj. bitter 药 太 〜 了 , 我 不 想 吃 。 

861 【矿 泉 水 】 kuàngquánshuĩ n . mineral water 我 买 了 两 瓶 〜 。 

862 【困 】 kùn adj. feel sleepy 我 〜 了 , 要 去 睡 觉 。 

863 【困 难 】 kùnnan 

n . trouble; difficulty 工 作 中 , 我 们 遇 到 了 很 多 〜 。 

adj. difficult; hard; tough 这 个 任 务 对 我 来 说 很 〜 。 

864 【垃 圾 桶 】 lãjĩtõng n . trash can 街 上 有 许 多 〜 。 

865 【拉 】 V. pull 妈 妈 〜 着 女 儿 的 手 。 

54/73 

866 【辣 】 adj. (of taste) spicy; hot 我 不 习 惯 吃 太 〜 的 菜 。 

867 【来 不 及 】 laibuji haven’t enough time 我 今 天 早 上 起 晚 了 , 〜 吃 早 饭 了 。 

868 【来 得 及 】 laideji have enough time 电 影 九 点 半 才 开 始 , 还 〜 。 

869 【来 自 】 laizi V. come from 他 〜 一 个 美 丽 的 海 边 城 市 。 

870 【懒 】 lăn adj. lazy 我 家 的 小 猫 很 〜 , 一 个 下 午 都 在 睡 觉 。 

871 【浪 费 】 langfei V. squander; waste 这 样 做 只 是 〜 时 间 。 

872 【浪 漫 】 làngmàn adj. romantic 这 本 书 讲 了 一 个 〜 的 爱 情 故 事 。 

873 【老 虎 】 lăohũ n. tiger 每 次 去 动 物 园 , 儿 子 最 喜 欢 看 的 就 是 〜 

874 【冷 静 】 lengjing 

adj. calm; cool; dispassionate 你 十 分 〜 地 面 对 这 个 问 题 。 

 1. calm down 你 别 激 动 , 先 ^- 一 下 。 

875 【离 婚 】 líhũn V. divorce 我 最 近 才 知 道 他 们 〜 了 。 

876 【礼 拜 天 】 lĩbàitiãn n. Sunday 这 个 〜 , 你 有 空 吗 ? 

877 【礼 貌 】 lĩmào n. politeness; manners; ceremony; civility 这 个 小 朋 友 很 有 〜 。 

878 【理 发 】 lĩfà V. get a haircut 你 什 么 时 候 去 〜 ? 

879 【理 解 】 lìjiè V. understand; comprehend 这 个 问 题 你 能 〜 了 吗 ? 

880 【理 想 】 lĩxiăng 

 1. ideal; perfection 每 个 人 都 有 自 己 的 〜 。 

adj. perfect; desirable 因 为 努 力 学 习 , 他 获 得 了 〜 的 成 绩 。 

881 【力 气 】 lìqi n. (physical) sứength; might; force 走 了 这 么 多 路 , 我 累 得 一 点 儿 〜 都 没 有 了 。 

882 【厉 害 】 lìhai adj. grave; serious; acute 他 病 得 很 〜 , 住 院 了 。 

883 【俩 】 liă num. pair; couple 我 们 〜 是 好 朋 友 。 

55/73 

adv . even (used for emphasis) 你 怎 么 〜 我 都 忘 了 ? 884 【连 】 lián 

 1. V. be in succession 上 课 的 时 候 , 老 师 〜 着 问 了 我 好 几 个 问 题 。 

885 【联 系 】 liánxì 

 1. V. communicate; establish contact 有 什 么 问 题 可 以 随 时 〜 我 。 

n . association; relationship 你 和 大 学 同 学 还 有 〜 吗 ? 

886 【凉 快 】 liángkuai adj. cool 秋 天 的 天 气 很 〜 。 

887 【零 钱 】 língqián n . change 您 可 以 帮 我 换 一 些 〜 吗 ? 

888 【另 外 】 lingwai adj. in addition 我 还 要 跟 你 谈 ^-一 件 事 情 。 

889 【留 】 liú V. stay 我 〜 下 等 他 , 你 先 走 吧 。 

890 【流 利 】 liúlì adj. fluent 你 的 汉 语 说 得 很 〜 。 

891 【流 行 】 liúxíng adj. popular; fashionable 很 多 年 轻 人 都 喜 欢 〜 音 乐 。 

892 【旅 行 】 lủxíng V. travel 我 们 计 划 夏 天 去 云 南 〜 。 

893 【律 师 】 lushĩ n . lawyer 我 的 妈 妈 是 一 名 〜 。 

894 【乱 】 luàn adj. messy; disorderly; in confusion; confused 房 间 里 很 〜 , 我 们 收 拾 一 下 吧 。 

895 【麻 烦 】 máfan 

adj. troublesome 这 件 事 儿 很 〜 , 我 们 需 要 你 的 帮 助 。 

 1. bother 〜 您 帮 我 拿 个 杯 子 好 吗 ? 

n . bother; burden 真 不 好 意 思 , 给 你 带 来 这 么 多 〜 。 

896 【马 虎 】 măhu adj. careless; negligent 做 事 要 认 真 , 不 能 这 么 〜 。 

897 【满 】 măn adj. filled; full of 我 的 书 包 里 装 〜 了 书 。 

898 【毛 】 máo 

n . hair; fur 这 只 小 狗 的 〜 是 白 色 的 。 

nm . tenth of one Yuan (monetary unit) 地 上 有 一 〜 钱 。 

56/73 

899 【毛 巾 】 máojĩn n. towel 热 了 吧 , 用 〜 擦 擦 汗 吧 。 

900 【美 好 】 mèihăo adj. bright; beautiful (used for sth abstract, 

such as life and wish) 我 觉 得 每 天 的 生 活 都 很 〜 。 

901 【美 丽 】 mẽilì adj. beautiful 她 真 是 一 个 〜 的 女 孩 儿 。 

902 【梦 】 mèng 

 1. dream 这 真 是 个 有 趣 的 〜 ! 
 2. have a dream while sleeping 昨 天 晚 上 我 〜 到 了 妈 妈 。 

903 【迷 路 】 mílù V. get lost; lose one’s way 他 在 森 林 里 〜 了 。 

904 【密 码 】 mìmă n. code; password 我 把 信 用 卡 的 〜 忘 了 。 

905 【免 费 】 mianfei adj. free 在 这 家 饭 店 吃 饭 , 饮 料 〜 。 

906 【秒 】 miăo n. second 哥 哥 跑 100 米 只 用 了 15〜 。 

907 【民 族 】 mínzú n. nation; race; nationality; ethnic group 中 国 是 个 多 〜 的 国 家 。 

908 【母 亲 】 mủqĩn n. mother 我 来 介 绍 一 下 , 这 位 是 我 的 〜 。 

909 【目 的 】 mùdì n. purpose; aim 我 不 明 白 他 这 样 做 的 〜 。 

910 【内 】 nèi n. inner; inside 包 括 张 老 师 在 〜 , 教 室 里 一 共 有 1 0 个 人 。 

911 【内 容 】 nèiróng n. content; substance 这 篇 文 章 的 〜 非 常 精 彩 。 

912 【耐 心 】 nàixĩn n. patience 教 育 孩 子 要 有 〜 。 

913 【难 道 】 nándào adv. used in a rhetorical question 这 些 菜 〜 不 好 吃 吗 ? 

914 【难 受 】 nánshòu adj. feel unwell; feel ill; suffer pain 我 感 冒 了 , 身 体 很 〜 。 

915 【能 力 】 nénglì n. ability; capacity; capability 每 个 人 都 有 自 己 的 〜和 特 点 。 

916 【年 龄 】 niánlíng n. age 随 便 问 别 人 的 〜 是 不 礼 貌 的 。 

917 【弄 】 nòng V. do; manage; handle 小 狗 把 房 间 〜 得 很 乱 。 

57/73 

918 【暖 和 】 nuănhuo adj. warm 春 天 来 了 , 天 气 变 〜 了 。 

919 【偶 尔 】 ỏu’ẽr adv. once in a while; occasionally 我 〜 会 在 学 校 见 到 她 。 

920 【排 队 】 páiduì V. line up 请 大 家 〜 , 不 要 挤 。 

921 【排 列 】 páiliè V. arrange; rank; put in order 请 把 这 些 盒 子 按 照 从 大 到 小 的 顺 序 〜 。 

922 【排 球 】 páiqíu n. volleyball 我 加 入 了 学 校 的 〜 队 。 

923 【判 断 】 pànduàn n. decision; judgement; estimation 你 的 〜 完 全 正 确 。 

924 【陪 】 péi V. accompany; keep one’s company 在 我 伤 心 的 时 候 , 你 总 是 〜 在 我 身 边 。 

925 【批 评 】 

 1. criticize 老 师 很 少 会 〜 我 。 piping 
 2. criticism; comment 他 接 受 了 别 人 对 他 的 〜 。 

926 【皮 肤 】 pífũ n. skin 妈 妈 很 注 意 保 护 〜 。 

927 【脾 气 】 píqi n. temper; disposition 他 〜 好 , 从 来 不 发 火 。 

928 【篇 】 piãn nm. used for essays, articles, etc. 这 〜 报 道 是 我 写 的 。 

929 【骗 】 piàn V. deceive; cheat 我 没 〜 你 , 他 真 的 来 了 。 

930 【乒 乓 球 】 pĩngpãngqiú n. table tennis; ping-pong 有 谁 想 参 加 〜 比 赛 ? 

931 【平 时 】 píngshí n. normally; usually 她 〜 很 少 运 动 。 

932 【瓶 子 】 pingzi n. bottle 〜 里 还 有 水 吗 ? 

933 【破 】 adj. broken; damaged 这 个 袋 子 已 经 〜 了 , 请 帮 我 换 一 个 。 

934 【葡 萄 】 pútao n. grape 〜 五 元 一 斤 。 

935 【普 遍 】 pủbiàn adj. universal; general 这 是 大 家 〜 反 映 的 一 个 问 题 。 

936 【其 次 】 qícì prep. secondly; next; then 内 容 是 最 主 要 的 , 〜 才 是 形 式 。 

58/73 

937 【其 中 】 qizhong prep. among; in; inside 我 买 的 水 果 很 多 , 〜 包 括 葡 萄 。 

938 【起 来 】 qĩlái V. used after a verb to indicate direction or 

trend 他 的 心 情 好 〜 了 。 

939 【气 候 】 qìhòu n. climate 你 能 适 应 北 方 的 〜 吗 ? 

940 【千 万 】 qianwan adv. however; anyhow; in any case; at any rate; 

at any price 你 〜 别 忘 了 明 天 的 会 议 。 

941 【签 证 】 qianzheng n. visa 我 需 要 到 大 使 馆 去 办 〜 。 

942 【敲 】 qião V. knock; beat; strike 有 人 〜 门 , 你 去 看 看 谁 来 了 。 

943 【桥 】 qiáo n. bridge 河 上 有 一 座 小 〜 。 

944 【巧 克 力 】 qiăokèlì n. chocolate 我 最 爱 吃 〜 了 。 

945 【亲 戚 】 qĩnqi n. kinsfolk; relative; relation 我 的 〜 大 多 住 在 北 京 。 

946 【轻 】 qĩng adj. light 这 件 衣 服 很 〜 , 但 是 很 暖 和 。 

947 【轻 松 I qĩngsõng 

adj. light; relaxed 这 个 工 作 对 他 来 说 并 不 〜 。 

 1. relax 放 假 了 , 我 们 可 以 去 ^-一 下 了 。 

948 【情 况 】 qíngkuàng n. circumstance; situation; condition; state of 

affair 她 最 了 解 公 司 的 〜 了 。 

949 【请 假 】 qỉngịià sv. ask for leave 我 生 病 了 , 所 以 需 要 〜 。 

950 【穷 】 qióng adj. poor; poverty-stricken 这 位 老 人 虽 然 很 〜 , 但 是 生 活 得 很 快 乐 。 

951 【区 别 】 qũbié n. difference 这 两 种 材 料 有 什 么 〜 吗 ? 

952 【取 】 V. take; get 今 天 下 午 我 要 去 银 行 〜 钱 。 

953 【全 部 】 quánbù 

 1. whole; all 音 乐 就 是 我 的 〜 。 

adj. whole; complete; total; all 同 学 们 〜 都 来 了 。 

59/73 

954 【缺 点 】 quẽdiăn n. defect; drawback; flaw; fault; shortcoming 每 个 人 身 上 都 有 优 点 和 〜 。 

955 【缺 少 】 quẽshăo V. lack; be short of; be pressed for; be in 

want of 你 看 还 〜 什 么 , 我 现 在 就 去 买 。 

956 【却 】 què conj. but; yet; however; while 我 有 很 多 话 要 说 , 可 是 一 紧 张 〜 说 不 出 来 了 。 

957 【确 实 】 quèshí adv. really; indeed 你 最 近 〜 很 有 进 步 。 

958 【然 而 】 rán’ér conj. yet; but; however; nevertheless 我 花 了 很 多 时 间 来 读 这 本 书 , 〜 一 直 没 有 读 

懂 。 

959 【热 闹 】 rènao adj. lively; bustling with noise and excitement 大 街 上 非 常 〜 。 

960 【任 何 】 rènhé pron. any; whichever; whatever 妈 妈 比 〜 人 都 了 解 我 。 

961 【任 务 】 rènwu n. assignment; mission; task; job; duty 他 很 快 就 能 完 成 这 个 〜 。 

962 【扔 】 rẽng V. throw away; cast aside 请 把 垃 圾 〜 到 垃 圾 桶 里 。 

963 【仍 然 】 réngrán adv. still; yet 今 天 〜 是 个 好 天 气 。 

964 【日 记 】 rìjì n. diary; journal 女 儿 养 成 了 每 天 写 〜的 习 惯 。 

965 【入 口 】 rùkõu n. entrance; entry 我 在 大 楼 的 〜 等 你 。 

966 【散 步 】 sànbù sv. take a walk; go for a walk 晚 饭 后 , 我 们 经 常 出 去 〜 。 

967 【森 林 】 sẽnlín n. forest 山 上 有 一 大 片 〜 。 

968 【沙 发 】 shãíầ n. sofa; upholstered arm chair 请 在 〜 上 坐 一 会 儿 , 我 去 给 您 倒 杯 茶 。 

969 【伤 心 】 shãngxĩn adj. sad; grieved; heart-broken; broken-hearted 听 到 这 个 消 息 后 , 我 很 〜 。 

970 【商 量 】 shãngliang V. consult; discuss; talk over 这 件 事 儿 要 先 和 家 人 ^-一 下 。 

971 【稍 微 】 shãowẽi adv. a little; bit; slightly 广- 一 马 虎 就 会 出 错 。 

972 【勺 子 】 sháozi n. spoon; scoop; ladle 不 好 意 思 , 我 把 〜 掉 在 地 上 了 。 

60/73 

973 【社 会 】 shèhuì n. society 这 些 〜 问 题 大 家 都 很 关 心 。 

974 【申 请 】 shẽnqĩng V. apply for; ask for; make an official request 我 向 银 行 〜 了 一 张 信 用 卡 。 

975 【深 】 shẽn adj. deep 这 条 河 很 〜 , 有 一 百 多 米 。 

976 【甚 至 】 shenzhi adv. even; so far as to; so much so that 大 家 玩 儿 得 很 开 心 , 〜 忘 了 时 间 。 

977 【生 活 】 shẽnghuó n. life; livelihood 他 是 一 个 热 爱 〜 的 人 。 

978 【生 命 】 shẽngmìng n. life 他 把 艺 术 看 得 比 自 己 的 〜 更 重 要 。 

979 【生 意 】 shẽngyi n. business; trade 他 的 〜 越 做 越 大 。 

980 【省 】 shẽng n. province 我 来 自 山 东 〜 。 

981 【剩 】 shèng V. be left over; remain 大 家 都 走 了 , 只 〜 下 他 一 个 人 。 

982 【失 败 】 shĩbài 

 1. be defeated; be beaten; lose; fail; come to 

nothing 这 次 比 赛 , 我 们 又 〜 了 。 

 1. failure; loss; miss; defeat; breakdown 虽 然 经 历 过 很 多 次 〜 , 但 我 从 来 没 有 放 弃 

过 。 

983 【失 望 】 shĩwàng 

 1. lose hope 大 家 不 要 〜 , 我 们 还 是 有 希 望 的 。 

adj. disappointed; frustrated 我 对 他 很 〜 。 

984 【师 傅 】 shĩfu n. used to address strangers in everyday life, 

similar to “mister” or “sir” 〜 , 请 问 电 影 院 怎 么 走 ? 

985 【十 分 】 shííền adv. very; fully; utterly; extremely; completely 我 对 今 天 的 演 出 〜 满 意 。 

986 【实 际 】 shiji adj. real; actual 他 用 了 一 个 〜 的 例 子 来 说 明 这 个 问 题 。 

987 【实 在 】 shizai 

adj. true; real; honest; dependable 这 个 人 很 〜 , 值 得 信 任 。 

adv. indeed; really 我 〜 是 太 累 了 。 

988 【使 】 shĩ V. make; cause; enable 他 的 话 〜 我 很 感 动 。 

61/73 

989 【使 用 】 shĩyòng V. use 中 国 人 吃 饭 一 般 〜 筷 子 。 

990 【世 纪 】 shiji n. century 现 在 是 二 十 一 〜 了 。 

991 【是 否 】 shifou adv. whether or not 他 〜 能 来 , 我 还 不 太 清 楚 。 

992 【适 合 】 shìhé V. suit; fit; be appropriate for 我 不 太 〜 穿 绿 色 的 衣 服 。 

993 【适 应 】 shìyìng V. adjust; adapt; fit 我 已 经 〜 这 里 的 工 作 环 境 了 。 

994 【收 】 shõu V. receive; accept 我 〜 到 你 的 信 了 。 

995 【收 入 】 shõurù n. income; revenue 他 每 年 有 2 0 万 的 〜 。 

996 【收 拾 】 shõushi V. put in order; tidy; clear away 我 在 〜 行 李 呢 。 

997 【首 都 】 shõudũ n capital (of a country) 中 国 的 〜 是 北 京 。 

998 【首 先 】 shõuxiãn adv. first of all 〜 要 休 息 好 , 然 后 才 能 工 作 好 。 

999 【受 不 了 】 shòubuliăo can’t bear; can’t stand 这 里 太 吵 了 , 真 让 人 〜 。 

1000 【受 到 】 shòudào V. accept; recieve 他 的 小 说 〜 了 读 者 们 的 欢 迎 。 

1001 【售 货 员 】 shòuhuòyuán n. shop assistant; salesclerk 我 在 商 场 做 〜 。 

1002 【输 】 shũ V. lose; be beaten; be defeated 这 次 比 赛 , 我 们 〜 了 。 

1003 【熟 悉 】 shúxĩ 

 1. know well; be familiar with; have intimate 

knowledge of 我 很 〜 这 里 的 路 , 不 会 迷 路 的 。 

adj. familiar 我 跟 他 们 都 很 〜 。 

1004 【数 量 】 shùliàng n. amount; quantity 这 几 个 月 来 , 顾 客 的 〜 在 不 断 增 加 。 

1005 【数 字 】 shùzì n. figure; numeral; number 请 把 〜 写 清 楚 。 

1006 【帅 】 shuài adj. handsome; graceful (used for a man) 小 王 是 我 们 班 最 〜 的 男 生 。 

1007 【顺 便 】 shùnbiàn adv. conveniently; without exữa effort 下 班 的 路 上 , 我 〜 买 了 些 菜 。 

62/73 

1008 【顺 利 】 shùnlì adj. smooth; without a hitch 比 赛 进 行 得 很 〜 。 

1009 【顺 序 】 shùnxù n. order; sequence; succession 请 不 要 把 〜 弄 乱 了 。 

1010 【说 明 】 shuõmíng V. explain; illustrate; show 他 把 这 件 事 的 原 因 给 大 家 〜 了 一 下 。 

1011 【硕 士 】 shuòshì n. master’s degree 我 在 大 学 里 读 〜 研 究 生 。 

1012 【死 】 V. die 这 棵 树 已 经 〜 了 。 

1013 【速 度 】 sùdù n. speed 他 跑 步 的 〜 真 快 ! 

1014 【塑 料 袋 】 sùliàodài n. plastic bag 为 了 保 护 环 境 , 请 不 要 使 用 〜 。 

1015 【酸 】 

adj. sour 你 买 的 葡 萄 有 点 儿 〜 。 suãn 

adj. tingle; ache 昨 天 去 爬 山 了 , 今 天 腿 很 〜 。 

1016 【随 便 】 suíbiàn adj. casual; random; informal 大 家 请 〜 坐 吧 。 

1017 【随 着 】 suizhe conj. along with; in the wake of; in pace with 〜 经 济 的 发 展 , 人 们 的 生 活 有 了 很 大 的 提 

尚 。 

1018 【孙 子 】 sũnzi n. grandson 爷 爷 非 常 喜 欢 自 己 的 〜 。 

1019 【所 有 】 suõyõu adj. all 〜 的 人 都 认 为 是 他 不 对 。 

1020 【台 】 tái nm. used for machines 这 〜 电 脑 是 新 买 的 。 

1021 【抬 】 tái V. lift; raise; move; carry 他 们 把 课 桌 〜 到 教 室 里 去 了 。 

1022 【态 度 】 tàidu n. manner; attitude 服 务 员 对 顾 客 的 〜 非 常 好 。 

1023 【谈 】 tán V. talk; speak; chat; discuss 他 们 两 个 人 〜 得 很 高 兴 。 

1024 【弹 钢 琴 】 tán gãngqín play the piano 我 四 岁 开 始 学 习 〜 。 

1025 【汤 】 tãng n. soup 您 想 再 喝 一 碗 〜 吗 ? 

1026 【糖 】 táng n. sugar; candy 我 想 吃 块 儿 〜 。 

63/73 

1027 【躺 】 tăng V. lie down; recline 她 〜 在 床 上 睡 着 了 。 

1028 【趟 】 tàng vm . time (of walk or trip) 上 个 月 我 去 了 一 〜 北 京 。 

1029 【讨 论 】 tăolùn 

 1. V. discuss; talk about; argue; debate 我 们 开 会 〜 一 下 吧 。 
 2. discussion; debate; talk 这 次 〜 我 就 不 参 加 了 。 

1030 【讨 厌 】 tăoyàn 

be tired of; be sick of; be disgusted at 

(by); loathe; dislike; have a dislike of; take 

an aversion to 

我 〜 在 饭 馆 吃 饭 。 

adj. disagreeable; disgusting 这 个 天 气 真 〜 。 

1031 【特 点 】 tèdiăn n. characteristic; distinguishing feature; 

fingerprint; particular; distinctive mark 每 个 人 都 有 自 己 的 〜 。 

1032 【提 】 tí 

 1.  
 2. tote 爸 爸 手 里 〜 着 一 个 行 李 箱 。 
 3. put forward; raise; mention 他 〜 了 一 个 有 意 思 的 问 题 。 

1033 【提 供 】 tígõng V. give; provide; supply; offer 图 书 馆 为 大 家 〜 了 安 静 的 阅 读 环 境 。 

1034 【提 前 】 tíqián 

adv . in advance; ahead of time; ahead of 

schedule; beforehand 我 们 〜 完 成 了 任 务 。 

 1. advance the date or time of 请 大 家 注 意 , 会 议 的 时 间 〜 了 。 

1035 【提 醒 】 tíxĩng 5*v. remind; warn; call attention to 我 己 经 〜 过 他 , 但 他 还 是 忘 了 。 

1036 【填 空 】 tiánkòng n. (of a test or questionnaire) to fill in the 

blanks 这 是 一 道 〜 题 。 

1037 【条 件 】 tiáojiàn n. requirement; prerequisite; qualification 她 很 符 合 我 们 的 招 聘 〜 。 

1038 【停 】 tíng V. stop 汽 车 〜 了 下 来 。 

1039 【挺 】 tìng adv . very; quite; pretty; rather 这 本 书 〜 好 看 的 。 

1040 【通 过 】 tõngguò V. pass through; get past; traverse 汽 车 正 在 〜 一 座 大 桥 。 

64/73 

prep. by means of; by way of; by; through 〜 一 段 时 间 的 学 习 , 我 的 汉 语 水 平 提 高 了 

很 多 。 

 1. adopt (a motion or proposal); approve; 

pass 我 已 经 〜 了 考 试 。 

1041 【通 知 】 tongzhl 

 1. inform; give notice 请 〜 大 家 来 开 会 。 
 2. notice 我 接 到 了 开 会 的 〜 。 

1042 【同 情 】 tóngqíng V. sympathize; show sympathy 我 都 很 〜 他 。 

1043 【推 】 tuĩ V. push 我 的 车 坏 了 , 请 帮 我 ^ ^ 一 下 好 吗 ? 

1044 【推 迟 】 tuĩchí V. put off; postpone; defer 飞 机 起 飞 的 时 间 , 〜 了 2 0 分 钟 。 

1045 【脱 】 tuõ V. take off; strip; cast off 房 间 很 暖 和 , 把 大 衣 〜 了 吧 。 

1046 【袜 子 】 wàzi n. sock; stocking 我 把 〜 洗 干 净 了 。 

1047 【完 全 】 wánquán adv. completely; absolutely; entirely; all; 

totally 我 〜 没 想 到 他 竟 然 是 这 样 的 人 。 

1048 【网 球 】 wăngqiú n. tennis 我 最 近 才 开 始 学 习 打 〜 。 

1049 【网 站 】 wangzhan n. website 我 想 办 一 个 汉 语 学 习 〜 。 

1050 【往 】 wăng prep. to; toward 再 〜 前 走 500 米 就 到 了 。 

1051 【往 往 】 wangwang adv. always 星 期 天 , 他 〜 去 公 园 散 步 。 

1052 【危 险 】 weixian adj. dangerous; hazardous; jeopardous; 

perilous; precarious; risky 在 森 林 里 吸 烟 很 〜 , 容 易 着 火 。 

1053 【卫 生 间 】 wèishẽngjiãn n. toilet; bathroom; lavatory 请 问 , 〜 在 哪 儿 ? 

1054 【味 道 】 wèidào n. flavor; taste; savour 我 最 爱 吃 妈 妈 做 的 鱼 , 〜 好 极 了 ! 

1055 【温 度 】 wẽndù n. temperature 进 入 冬 季 , 〜 越 来 越 低 。 

65/73 

1056 【文 章 】 wenzhang n. essay; article 她 把 旅 行 的 经 历 写 成 了 〜 。 

1057 【污 染 】 wũrăn V. contaminate; pollute; taint 现 在 环 境 〜 越 来 越 严 重 。 

1058 【无 】 V. have not; there be not 他 的 话 是 〜 根 据 的 。 

1059 【无 聊 】 wúliáo adj. boring; dull; uninteresting 周 末 我 ... 个 人 在 家 , 很 〜 。 

1060 【无 论 】 wúlùn conj. no matter what, how, etc.; regardless of 〜 我 怎 么 解 释 , 他 都 不 明 白 。 

1061 【误 会 】 wùhuì 

 1. misunderstand; misapprehend 对 不 起 , 我 〜 你 了 。 
 2. misunderstanding 我 们 之 间 好 像 有 〜 。 

1062 【西 红 柿 】 xĩhóngshì n. tomato 我 买 了 一 些 〜 。 

1063 【吸 引 】 xĩyĩn V. attract; fascinate; arrest 这 部 电 影 很 〜 人 。 

1064 【咸 】 xián adj. salty 盐 放 多 了 , 菜 有 点 儿 〜 。 

1065 【现 金 】 xiànjĩn n. cash 我 带 的 〜 不 太 多 , 但 是 商 店 可 以 刷 卡 。 

1066 【羡 慕 】 xiànmù V. admire; envy 我 很 〜 他 有 一 份 好 工 作 。 

1067 【相 反 】 xiangfan adj. opposite; contrary; adverse; reverse; 

inverse; opposed; on the contrary 你 说 的 跟 我 理 解 的 正 好 〜 。 

1068 【相 同 】 xiãngtóng adj. same 你 的 自 行 车 跟 我 的 完 全 〜 。 

1069 【香 】 xiãng adj. delicious 你 做 的 菜 真 〜 啊 ! 

1070 【详 细 】 xiángxì adj. detailed; minute; careful; at length; in 

detail 她 做 的 计 划 非 常 〜 。 

1071 【响 】 xiăng V. make a sound 你 听 , 是 不 是 电 话 〜 了 ? 

1072 【橡 皮 】 xiàngpí n. eraser 你 可 以 借 我 〜 用 一 下 吗 ? 

1073 【消 息 】 xiãoxi n. information; news; tidings 我 给 大 家 带 来 了 一 个 好 〜 。 

66/73 

1074 【小 吃 】 xiăochĩ n. snack; refreshment 来 北 京 一 定 要 尝 一 尝 北 京 的 〜 。 

1075 【小 说 】 xiăoshuõ n. novel; fiction 他 在 写 一 本 〜 , 还 没 写 完 。 

1076 【效 果 】 xiàoguõ n. effect; result; outcome; purpose; 

impression 这 种 感 冒 药 的 〜 很 好 。 

1077 【笑 话 】 xiàohua 

 1. joke 你 讲 的 〜 真 有 意 思 。 
 2. laugh at; mock 请 不 要 〜 别 人 。 

1078 【心 情 】 xĩnqíng n. mood; frame of mind; temper 你 今 天 看 起 来 〜 不 错 。 

1079 【辛 苦 】 xĩnkủ adj. hard; toilsome; painstaking 爸 爸 的 工 作 很 〜 。 

1080 【信 封 】 xinfeng n. envelope 他 把 写 好 的 信 放 进 了 〜 里 。 

1081 【信 息 】 xìnxĩ n. information; news 电 视 里 报 道 了 关 于 这 件 事 的 最 新 〜 。 

1082 【信 心 】 xìnxĩn n. confidence; faith; reliance; assurance 我 们 对 你 很 有 〜 , 你 一 定 能 行 。 

1083 【兴 奋 】 xĩngfèn adj. excited 孩 子 们 听 说 要 去 春 游 , 都 〜 地 跳 了 起 来 。 

1084 【行 】 xíng V. Ok! All right! No problem! 甲 :我 们 一 起 去 看 电 影 ,好 吗 ? 乙 : 〜 ,没 问 

题 。 

1085 【醒 】 xĩng V. wake; wake up 我 昨 天 夜 里 3 点 就 〜 了 , 然 后 就 再 也 睡 不 着 

了 。 

1086 【幸 福 】 xìngfú 

adj. happy 我 生 活 得 很 〜 。 

 1. well-being; happiness; bliss 钱 买 不 来 〜 。 

1087 【性 别 】 xìngbié n. gender; sex 请 在 表 格 的 第 二 行 填 写 〜 。 

1088 【性 格 】 xìnggé n. character; nature; temperament; 

disposition 我 妻 子 的 〜 非 常 好 , 从 不 发 脾 气 。 

1089 【修 理 】 xiũlĩ V. mend; repair 门 坏 了 , 我 们 找 人 来 ^ - 一 下 吧 。 

67/73 

many; much; great deal of; a lot of; 

1090 【许 多 】 xũduõ adj. 

numerous; great many; large number of; 

我 们 有 〜 年 没 见 了 。 

我 们 有 〜 年 没 见 了 。 

heaps of 

1091 【压 力 】 yãlì n. pressure; strain; stress; weight 他 最 近 工 作 〜 很 大 。 

1092 【牙 膏 】 yágão n. toothpaste 〜 用 完 了 , 明 天 去 买 吧 。 

1093 【亚 洲 】 Yàzhõu n. Asia 中 国 是 〜 国 家 。 

1094 【呀 】 ya 

 1. used at the end of a sentence 你 本 来 说 好 要 来 的 〜 。 

int. exclamation to show surprise 〜 ,下 雪 了 ! 

1095 【严 格 】 yángé adj. strict; rigorous; stringent 老 师 对 我 们 的 要 求 很 〜 。 

1096 【严 重 】 yánzhòng adj. grave; serious; acute 他 生 病 了 , 而 且 很 〜 。 

1097 【研 究 】 yánjiũ V. investigate; examine; go into 这 个 问 题 我 们 还 要 再 〜 一 下 。 

1098 【盐 】 yán n. salt 汤 不 咸 , 还 是 再 放 点 儿 〜 吧 。 

1099 【眼 镜 】 yănjìng n. glasses; spectacles 他 戴 这 个 黑 色 〜 。 

1100 【演 出 】 yănchũ n. performance; presentation 今 天 是 为 我 们 的 第 一 次 〜 。 

1101 【演 员 】 yănyuán n. actor or actress 她 是 个 著 名 的 电 影 〜 。 

1102 【阳 光 I yángguãng n. sunshine; sunlight 〜 从 窗 户 里 进 到 房 间 里 来 。 

1103 【养 成 】 yăngchéng V. form; cultivate 我 从 小 就 〜 这 个 习 惯 。 

1104 【样 子 】 yàngzi n. appearance; shape; form 这 件 衣 服 的 〜 很 不 错 。 

1105 【邀 请 】 yãoqĩng V. invite; call on; send an invitation 他 〜 周 末 去 他 家 做 客 。 

1106 【要 是 】 yàoshì conj. if 你 〜 先 来 了 , 就 等 一 下 我 。 

1107 【钥 匙 】 yàoshi n. key (to a lock) 我 今 天 忘 记 带 〜 。 

68/73 

1108 【也 许 】 yẽxù adv. probably; perhaps; may; maybe; possibly 他 〜 不 会 来 了 。 

1109 【叶 子 】 yèzi n. leaf (of a plant) 春 天 来 了 , 小 树 新 长 出 了 〜 。 

1110 【页 】 nm. page 请 打 开 书 , 翻 到 201〜 。 

1111 【一 切 】 yíqiè adj. all; every 家 里 〜 的 事 情 , 都 是 妈 妈 负 责 。 

1112 【以 】 prep. using; taking; by means of 他 〜 这 些 标 准 来 要 求 自 己 。 

1113 【以 为 】 yĩwéi V. think or believe; feel; suppose; assume 我 〜 你 已 经 走 了 。 

1114 【艺 术 】 yìshù n. art 我 对 〜 非 常 感 兴 趣 。 

1115 【意 见 】 yijiàn n. view; suggestion; opinion; idea 你 有 什 么 〜 , 请 说 出 来 吧 。 

1116 【因 此 】 yĩncĩ conj. therefore; for this reason; consequently; 

hence;so 

他 从 小 热 爱 音 乐 , 〜 长 大 后 做 了 一 名 音 乐 老 

师 。 

1117 【引 起 】 yĩnqĩ V. bring; cause; lead to; give rise to; bring 

about; come of; arise from 这 件 事 〜 了 大 家 的 不 满 。 

1118 【印 象 】 yìnxiàng n. impression; effect; feeling 他 给 我 留 下 了 很 好 的 〜 。 

1119 【赢 】 yíng V. win 昨 天 的 足 球 比 赛 , 谁 〜 了 ? 

1120 【应 聘 】 yìngpìn V. employed by 他 〜 到 这 所 大 学 教 书 。 

1121 【永 远 】 yõngyuăn adv. forever; perpetually 我 〜 不 会 忘 记 你 对 我 的 帮 助 。 

1122 【勇 敢 】 yõnggăn adj. brave; courageous 哥 哥 是 一 个 很 〜 的 人 。 

1123 【优 点 】 yõudiăn n. merit; advantage; virtue; excellence 人 不 能 拿 自 己 的 缺 点 和 别 人 的 〜 比 较 。 

1124 【优 秀 】 yõuxiù adj. outstanding; great; superior; exceptional 他 是 一 个 非 常 〜 的 医 生 。 

1125 【幽 默 】 yõumò adj. humorous; funny 李 教 授 说 话 非 常 〜 。 

1126 【尤 其 】 yóuqí adv. especially; particularly; above all; least of 

all; by far; of all things; in particular 他 喜 欢 画 画 , 〜 是 画 国 画 。 

69/73 

1127 【由 】 yóu prep. from 这 次 航 班 〜 北 京 飞 往 杭 州 。 

1128 【由 于 】 yóuyú prep. owing to; as a result of; due to; in virtue of 〜 他 工 作 认 真 , 因 此 得 到 了 大 家 的 信 任 。 

1129 【邮 局 】 yóujú n. post office 〜 早 上 9 点 开 门 。 

1130 【友 好 】 yõuhăo adj. friendly; amicable 我 喜 欢 这 个 城 市 主 要 是 因 为 这 里 的 人 非 常 〜 。 

1131 【友 谊 】 yõuyì n. friendship; companionship; fellowship 我 们 之 间 有 很 深 的 〜 。 

1132 【有 趣 】 yõuqù adj. interesting; fascinating; amusing; funny 你 讲 的 这 个 故 事 真 〜 ! 

1133 【于 是 】 yúshì conj. as a result; therefore; whereupon 我 有 事 想 问 他 , 〜 给 他 打 了 电 话 。 

1134 【愉 快 】 yúkuài adj. happy; pleased; joyful 祝 你 周 末 〜 ! 

1135 【与 】 yủ prep. with; to 他 很 自 信 , 喜 欢 〜 人 竞 争 。 

1136 【羽 毛 球 】 yúmáoqiú n. badminton 你 经 常 打 〜 吗 ? 

1137 【语 法 】 yủfă n. grammar 学 习 一 门 语 言 , 需 要 对 它 的 〜 有 一 些 了 解 。 

1138 【语 言 】 yuyán n. language 〜 是 表 达 思 想 的 工 具 。 

1139 【预 习 】 yùxí V. preview 请 大 家 好 好 〜 一 下 课 文 。 

1140 【原 来 】 yuánlái adj. former; original 我 还 住 在 〜 的 地 方 。 

1141 【原 谅 】 yuánliàng V. forgive; excuse; pardon 请 〜 我 刚 才 说 的 话 。 

1142 【原 因 】 yuányĩn n. reason; cause 我 已 经 找 出 问 题 的 〜 了 。 

1143 【约 会 】 yuẽhuì 

 1. date; appointment 她 开 始 和 小 李 〜 了 。 
 2. date; appointment 今 天 晚 上 我 有 个 〜 。 

1144 【阅 读 】 yuèdú V. read 我 正 在 〜 这 本 小 说 。 

1145 【云 】 yún n. cloud 天 上 的 〜 越 来 越 多 。 

70/73 

1146 【允 许 】 yúnxú V. agree; permit; allow; let 请 〜 我 做 一 下 自 我 介 绍 。 

1147 【杂 志 】 zázhì n. magazine 这 本 〜 上 的 文 章 都 写 得 很 好 。 

1148 【咱 们 】 zanmen pron. we or us (inclusive of person or people 

spoken to) 你 来 得 正 好 , 〜 商 量 一 下 。 

1149 【暂 时 】 zanshi n. temporarily 他 把 车 〜 停 在 了 路 边 。 

1150 【脏 】 zãng adj. dirty 我 不 小 心 把 衣 服 弄 〜 了 。 

1151 【责 任 】 zérèn n. duty; responsibility 这 件 事 情 , 我 们 大 家 都 有 〜 。 

1152 【增 加 】 zengjia V. increase 今 年 学 校 的 人 数 从 800〜 到 了 1000 。 

1153 【占 线 】 zhanxian V. The line is busy. 我 连 着 打 了 几 次 , 他 的 电 话 都 〜 。 

1154 【招 聘 】 zhaopin V. recruit and employ through advertisement 

and examination 网 站 上 有 很 多 〜 信 息 。 

1155 【照 】 zhào V. look (into the mirror) 她 〜 了 一 下 镜 子 , 发 现 自 己 头 发 很 乱 。 

1156 【真 正 】 zhenzheng adj. genuine; true; real 〜 的 朋 友 会 在 你 遇 到 困 难 的 时 候 帮 助 你 。 

1157 【整 理 】 zhengli V. put in order; arrange 请 把 桌 子 上 的 书 〜 一 下 。 

1158 【正 常 】 zhengchang adj. normal; regular 修 理 之 后 , 我 的 电 脑 又 能 〜 工 作 了 。 

1159 【正 好 】 zhenghao adj. suitable 这 个 帽 子 我 戴 〜 , 不 大 也 不 小 。 

1160 【正 确 】 zhengque adj. right; correct; proper 你 的 答 案 非 常 〜 。 

1161 【正 式 】 zhengshi adj. formal; official; regular 现 在 比 赛 〜 开 始 。 

1162 【证 明 】 zhengming V. prove; manifest; bear witness to 事 实 〜 , 你 是 对 的 。 

1163 【之 】 zhĩ sa. auxiliary word, used to form a gramatical 

structure 我 一 个 月 〜 前 见 过 他 。 

1164 【支 持 】 zhichi V. assist; support; stand for; back up 我 们 两 个 要 互 相 〜 。 

71/73 

 1. support; assistance 他 从 朋 友 那 里 得 到 了 很 多 〜 。 

1165 【知 识 】 zhishi n. knowledge 我 在 阅 读 中 获 得 了 很 多 〜 。 

1166 【直 接 】 zhijie adj. direct; immediate 下 班 后 , 他 〜 回 家 了 。 

1167 【值 得 】 zhídé V. deserve; be worth; be worthy of 这 本 小 说 〜 读 一 读 。 

1168 【职 业 】 zhíyè n. occupation; profession; vocation 你 理 想 中 的 〜 是 什 么 ? 

1169 【植 物 】 zhíwù n. plant 这 种 〜 我 们 都 没 见 过 。 

1170 【只 好 】 zhihao adv. have to; be obliged to; cannot... but... 雨 下 得 太 大 了 , 我 们 〜 留 在 家 里 。 

1171 【只 要 】 zhĩyào conj. only if; so long as 〜 努 力 , 你 一 定 能 把 这 件 事 做 好 。 

1172 【只 有 】 zhiyou conj. only 〜 你 能 解 决 这 个 问 题 。 

1173 【指 】 zhĩ V. point to 他 〜 着 前 面 , 高 兴 地 说 :“你 看 , 小 王 来 了 。” 

1174 【至 少 】 zhishao adv. at least 这 座 楼 〜 有 100 米 高 。 

1175 【质 量 】 zhiliang n. quality 这 双 鞋 〜 非 常 好 。 

1176 【重 】 zhong adj. heavy 桌 子 太 〜 了 , 我 帮 你 一 起 搬 吧 。 

1177 【重 点 】 zhongdian n. key point 他 刚 才 说 的 才 是 问 题 的 〜 。 

1178 【重 视 】 zhongshi V. attach importance to; make much of 我 们 非 常 〜 体 育 锻 炼 。 

1179 【周 围 】 zhouwei n. surrounding 学 校 〜 有 一 大 片 森 林 。 

1180 【主 意 】 zhuyi n. opinion; idea; plan 你 有 什 么 好 〜 , 说 来 听 听 。 

1181 【祝 贺 】 zhùhè V. celebrate; congratulate 〜 你 取 得 了 这 么 好 的 成 绩 。 

1182 【著 名 】 zhùmíng adj. famous; celebrated 他 是 个 〜 的 演 员 。 

1183 【专 门 】 zhuanmen adv. specially; technically 我 是 〜 来 看 你 的 。 

72/73 

1184 【专 业 】 zhuanye n. major; specialty 你 在 大 学 是 学 什 么 〜 的 ? 

1185 【转 】 zhuan V. turn 前 面 第 一 个 路 口 向 左 〜 , 你 就 能 看 到 医 院 了 。 

1186 【赚 】 zhuan V. make a profit; gain; earn 他 做 生 意 〜 了 不 少 钱 。 

1187 【准 确 】 zhunque adj. exact; precise 你 的 答 案 非 常 〜 。 

1188 【准 时 】 zhunshi adv. on time; punctually 会 议 〜 开 始 了 0 

1189 【仔 细 】 zĩxì adj. careful; attentive 她 做 事 十 分 〜 

1190 【自 然 】 ziran n. nature; natural world 我 们 需 要 保 护 〜 环 境 。 

1191 【自 信 】 zixin adj. self-confident 她 是 个 非 常 〜 的 女 孩 子 。 

1192 【总 结 】 zongjie V. summarize; sum up 请 为 我 们 〜 您 的 成 功 经 验 。 

1193 【租 】 V. rent 我 在 公 司 附 近 〜 了 房 子 。 

1194 【最 好 】 zuihao adv. had better; would be best; may as well do 外 面 下 雪 了 , 你 〜 多 穿 件 衣 服 。 

1195 【最 近 】 zuijin n. recently; of late; lately 我 〜 很 忙 。 

1196 【尊 重 】 zunzhong V. respect; esteem 我 们 都 很 〜 您 的 意 见 。 

1197 【左 右 】 zuoyou n. around; about; approximately 他 看 起 来 四 十 岁 〜 

1198 【作 家 】 zuojia n. writer; author 这 位 〜 的 小 说 你 读 过 吗 ? 

1199 【作 者 】 zuozhe n. author; writer 这 本 书 的 〜 很 有 名 。 

1200 【座 位 】 zuowei n. seat 这 辆 汽 车 上 有 2 3 个 〜 。 

73/73 

Tag Tham Khảo: Download Từ Vựng Hsk 4, 1200 Từ Vựng Hsk 4 Có Ví Dụ, Từ Vựng Hsk 4 Theo Chủ Đề, Từ Vựng Hsk 4 Phần 1, Download Từ Vựng Hsk Cấp 4, 600 Từ Hsk 4, Hsk 4 Cần Bao Nhiêu Từ Vựng, Từ Vựng Hsk 4 Có Nghĩa, Download Từ Vựng Hsk Cấp 4, 1200 Từ Vựng Hsk 4 Pdf, 600 Từ Hsk 4, Từ Vựng Hsk 4 Theo Chủ Đề, Hsk 4 Cần Bao Nhiêu Từ Vựng, Từ Vựng Hsk 5 Có Ví Dụ, Từ Vựng Hsk 4 Phần 1, Từ Vựng Hsk 4 Và Ví Dụ,

TuhocOnline.edu.vn


Cùng Thảo Luận Nhé!